Overzicht
Duits naar Engels:   Meer gegevens...
  1. empirisch:


Duits

Uitgebreide vertaling voor empirisch (Duits) in het Engels

empirisch:


Synoniemen voor "empirisch":


Wiktionary: empirisch

empirisch
adjective
  1. auf Erfahrung beruhend; aus Erfahrung gewonnen
empirisch
adjective
  1. pertaining to or based on experience
  2. pertaining to, derived from, or testable by observations
  3. verifiable by means of scientific experimentation

Cross Translation:
FromToVia
empirisch empiric empirisch — wat op ervaring of proefneming berust