Frans

Uitgebreide vertaling voor défaire (Frans) in het Duits

défaire:

défaire werkwoord (défais, défait, défaisons, défaites, )

 1. défaire (s'en aller; partir; abandonner; )
  verlassen; wegfahren; abreisen; seineZelteabbrechen; aufbrechen; wegreisen; fortreisen
  • verlassen werkwoord (verlasse, verläßt, verließ, verließt, verlassen)
  • wegfahren werkwoord (fahre weg, fährst weg, fährt weg, fuhr weg, fuhret weg, weggefahren)
  • abreisen werkwoord (reise ab, reisst ab, reist ab, reiste ab, reistet ab, abgereist)
  • seineZelteabbrechen werkwoord (breche meine Zelt ab, brichst deine Zelt ab, bricht seine Zelt ab, brach seine zelt ab, bracht unsere Zelt ab, abgebrochen)
  • aufbrechen werkwoord (breche auf, brichst auf, bricht auf, brach auf, bracht auf, aufgebrochen)
  • wegreisen werkwoord (reise weg, reisest weg, reist weg, reiste weg, reistet weg, weggereist)
  • fortreisen werkwoord (riese fort, reist fort, reiste fort, reistet fort, fortgereist)
 2. défaire (dissoudre; démonter; tomber en morceaux; )
  trennen; auseinanderfallen; auflösen; zerfallen; zersetzen; lösen; spalten; zerlegen; aufteilen; herauslösen
  • trennen werkwoord (trenne, trennst, trennt, trennte, trenntet, getrennt)
  • auseinanderfallen werkwoord (falle auseinander, fällst auseinander, fällt auseinander, fiel auseinander, fielt auseinander, auseinandergefallen)
  • auflösen werkwoord (löse auf, löst auf, löste auf, löstet auf, aufgelöst)
  • zerfallen werkwoord (zerfalle, zerfälst, zerfält, zerfiel, zerfieltet, zerfallen)
  • zersetzen werkwoord
  • lösen werkwoord (löse, löst, lösest, löste, löstet, gelöst)
  • spalten werkwoord (spalte, spaltest, spaltet, spaltete, spaltetet, gespaltet)
  • zerlegen werkwoord (zerlege, zerlegst, zerlegt, zerlegte, zerlegtet, zerlegt)
  • aufteilen werkwoord (teile auf, teilst auf, teilt auf, teilte auf, teiltet auf, aufgeteilt)
  • herauslösen werkwoord (löse heraus, löst heraus, löste heraus, löstet heraus, herausgelöst)
 3. défaire (défaire les boutons; dénouer; ouvrir; déboutonner)
  ausfädeln; öffnen; aufmachen; aufknüpfen; ausfransen; entwirren; entknoten; auseinanderfasern; aufknoten; aufdröseln
  • ausfädeln werkwoord (fädele aus, fädelst aus, fädelt aus, fädelte aus, fädeltet aus, ausgefädelt)
  • öffnen werkwoord (öffne, öffnest, öffnet, öffnete, öffnetet, geöffnet)
  • aufmachen werkwoord (mache auf, machst auf, macht auf, machte auf, machtet auf, aufgemacht)
  • aufknüpfen werkwoord (knüpfe auf, knüpfst auf, knüpft auf, knüpfte auf, knüpftet auf, aufgeknüpft)
  • ausfransen werkwoord (franse aus, franst aus, franste aus, franstet aus, ausgefranst)
  • entwirren werkwoord (entwirre, entwirrst, entwirrt, entwirrte, entwirrtet, entwirrt)
  • entknoten werkwoord (entknote, entknotest, entknotet, entknotete, entknotetet, entknotet)
  • auseinanderfasern werkwoord (fasere auseinander, faserst auseinander, fasert auseinander, faserte auseinander, fasertet auseinander, auseinandergefasert)
  • aufknoten werkwoord (knote auf, knotest auf, knotet auf, knotete auf, knotetet auf, aufgeknotet)
  • aufdröseln werkwoord (drösele auf, dröselst auf, dröselt auf, dröselte auf, dröseltet auf, aufgedröselt)
 4. défaire (détacher; dégager; libérer; dénouer; ouvrir)
  trennen; lösen; losmachen; auflösen; locker machen; entkoppeln; unterbrechen; enträtseln; aufbinden; aufknöpfen; aufmachen; loslösen; entwirren; abkoppeln; lockern; entfesseln; aufknüpfen; aufhaken; losbekommen; loskriegen; entknoten; aufknoten
  • trennen werkwoord (trenne, trennst, trennt, trennte, trenntet, getrennt)
  • lösen werkwoord (löse, löst, lösest, löste, löstet, gelöst)
  • losmachen werkwoord (mache los, machst los, macht los, machte los, machtet los, losgemacht)
  • auflösen werkwoord (löse auf, löst auf, löste auf, löstet auf, aufgelöst)
  • locker machen werkwoord
  • entkoppeln werkwoord (entkoppele, entkoppelst, entkoppelt, entkoppelte, entkoppeltet, entkoppelt)
  • unterbrechen werkwoord (unterbreche, unterbrichst, unterbricht, unterbrach, unterbracht, unterbrochen)
  • enträtseln werkwoord (enträtsele, enträtselst, enträtselt, enträtselte, enträtseltet, enträtselt)
  • aufbinden werkwoord (binde auf, bindest auf, bindet auf, bindete auf, bindetet auf, aufgebunden)
  • aufknöpfen werkwoord (knöpfe auf, knöpfst auf, knöpft auf, knöpfte auf, knöpftet auf, aufgeknöpft)
  • aufmachen werkwoord (mache auf, machst auf, macht auf, machte auf, machtet auf, aufgemacht)
  • loslösen werkwoord (löse los, lösst los, löst los, löste los, löstet los, losgelöst)
  • entwirren werkwoord (entwirre, entwirrst, entwirrt, entwirrte, entwirrtet, entwirrt)
  • abkoppeln werkwoord (koppele ab, koppelst ab, koppelt ab, koppelte ab, koppeltet ab, abgekoppelt)
  • lockern werkwoord (lockere, lockerst, lockert, lockerte, lockertet, gelockert)
  • entfesseln werkwoord (entfessele, entfesselst, entfesselt, entfesselte, entfesseltet, entfesselt)
  • aufknüpfen werkwoord (knüpfe auf, knüpfst auf, knüpft auf, knüpfte auf, knüpftet auf, aufgeknüpft)
  • aufhaken werkwoord (hake auf, hakst auf, hakt auf, hakte auf, haktet auf, aufgehakt)
  • losbekommen werkwoord (bekomme los, bekommst los, bekommt los, bekam los, bekamt los, losbekommen)
  • loskriegen werkwoord (kriege los, kriegst los, kriegt los, kriegte los, kriegtet los, losgekriegt)
  • entknoten werkwoord (entknote, entknotest, entknotet, entknotete, entknotetet, entknotet)
  • aufknoten werkwoord (knote auf, knotest auf, knotet auf, knotete auf, knotetet auf, aufgeknotet)
 5. défaire (démolir; détruire; démonter; )
 6. défaire (déconnecter; décrocher; détacher; débrancher)
  abkoppeln; entkoppeln; loskoppeln; abhängen
  • abkoppeln werkwoord (koppele ab, koppelst ab, koppelt ab, koppelte ab, koppeltet ab, abgekoppelt)
  • entkoppeln werkwoord (entkoppele, entkoppelst, entkoppelt, entkoppelte, entkoppeltet, entkoppelt)
  • loskoppeln werkwoord (koppele los, koppelst los, koppelt los, koppelte los, koppeltet los, losgekoppelt)
  • abhängen werkwoord (hänge ab, hängst ab, hängt ab, hängte ab, hängtet ab, abgehängt)
 7. défaire (découdre; dégager; détacher; )
  losziehen; aufmachen; ausfädeln; aushecken; auflösen; treiben; lockern; ausholen; andrehen; losmachen; loskoppeln; lösen; abhängen; abtrennen; loslösen; ausmisten; auftrennen; abkoppeln; loshaken; aufknoten
  • losziehen werkwoord (ziehe los, ziehst los, zieht los, zog los, zogt los, losgezogen)
  • aufmachen werkwoord (mache auf, machst auf, macht auf, machte auf, machtet auf, aufgemacht)
  • ausfädeln werkwoord (fädele aus, fädelst aus, fädelt aus, fädelte aus, fädeltet aus, ausgefädelt)
  • aushecken werkwoord (hecke aus, heckst aus, heckt aus, heckte aus, hecktet aus, ausgeheckt)
  • auflösen werkwoord (löse auf, löst auf, löste auf, löstet auf, aufgelöst)
  • treiben werkwoord (treibe, treibst, treibt, trieb, triebt, getrieben)
  • lockern werkwoord (lockere, lockerst, lockert, lockerte, lockertet, gelockert)
  • ausholen werkwoord (hole aus, holst aus, holt aus, holte aus, holtet aus, ausgeholt)
  • andrehen werkwoord (drehe an, drehst an, dreht an, drehte an, drehtet an, angedreht)
  • losmachen werkwoord (mache los, machst los, macht los, machte los, machtet los, losgemacht)
  • loskoppeln werkwoord (koppele los, koppelst los, koppelt los, koppelte los, koppeltet los, losgekoppelt)
  • lösen werkwoord (löse, löst, lösest, löste, löstet, gelöst)
  • abhängen werkwoord (hänge ab, hängst ab, hängt ab, hängte ab, hängtet ab, abgehängt)
  • abtrennen werkwoord (trenne ab, trennst ab, trennt ab, trennte ab, trenntet ab, abgetrennt)
  • loslösen werkwoord (löse los, lösst los, löst los, löste los, löstet los, losgelöst)
  • ausmisten werkwoord (miste aus, mistest aus, mistet aus, mistete aus, mistetet aus, ausgemistet)
  • auftrennen werkwoord (trenne auf, trennst auf, trennt auf, trennte auf, trenntet auf, aufgetrennt)
  • abkoppeln werkwoord (koppele ab, koppelst ab, koppelt ab, koppelte ab, koppeltet ab, abgekoppelt)
  • loshaken werkwoord (hake los, hakst los, hakt los, hakte los, haktet los, losgehakt)
  • aufknoten werkwoord (knote auf, knotest auf, knotet auf, knotete auf, knotetet auf, aufgeknotet)
 8. défaire (dévisser)
  abschrauben; losschrauben
  • abschrauben werkwoord (schraube ab, schraubst ab, schraubt ab, schraubte ab, schraubtet ab, abgeschraubt)
  • losschrauben werkwoord (schraube los, schraubst los, schraubt los, schraubte los, schraubtet los, losgeschraubt)
 9. défaire (abandonner; détacher; être éliminé; )
  ausfallen; abfallen; abhängen; ausscheiden; abtrennen; loskoppeln; loshaken; entkoppeln; abkoppeln
  • ausfallen werkwoord (falle aus, fällst aus, fällt aus, fiel aus, fielt aus, ausgefallen)
  • abfallen werkwoord (falle ab, fallst ab, fallt ab, fallte ab, falltet ab, abgefallt)
  • abhängen werkwoord (hänge ab, hängst ab, hängt ab, hängte ab, hängtet ab, abgehängt)
  • ausscheiden werkwoord (scheide aus, scheidest aus, scheidet aus, scheidete aus, scheidetet aus, asugescheidet)
  • abtrennen werkwoord (trenne ab, trennst ab, trennt ab, trennte ab, trenntet ab, abgetrennt)
  • loskoppeln werkwoord (koppele los, koppelst los, koppelt los, koppelte los, koppeltet los, losgekoppelt)
  • loshaken werkwoord (hake los, hakst los, hakt los, hakte los, haktet los, losgehakt)
  • entkoppeln werkwoord (entkoppele, entkoppelst, entkoppelt, entkoppelte, entkoppeltet, entkoppelt)
  • abkoppeln werkwoord (koppele ab, koppelst ab, koppelt ab, koppelte ab, koppeltet ab, abgekoppelt)

Conjugations for défaire:

Présent
 1. défais
 2. défais
 3. défait
 4. défaisons
 5. défaites
 6. défont
imparfait
 1. défaisais
 2. défaisais
 3. défaisait
 4. défaisions
 5. défaisiez
 6. défaisaient
passé simple
 1. défis
 2. défis
 3. défit
 4. défîmes
 5. défîtes
 6. défirent
futur simple
 1. déferai
 2. déferas
 3. défera
 4. déferons
 5. déferez
 6. déferont
subjonctif présent
 1. que je défasse
 2. que tu défasses
 3. qu'il défasse
 4. que nous défassions
 5. que vous défassiez
 6. qu'ils défassent
conditionnel présent
 1. déferais
 2. déferais
 3. déferait
 4. déferions
 5. déferiez
 6. déferaient
passé composé
 1. ai défait
 2. as défait
 3. a défait
 4. avons défait
 5. avez défait
 6. ont défait
divers
 1. défais!
 2. défaisez!
 3. défaisons!
 4. défait
 5. défaisant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Vertaal Matrix voor défaire:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
abreisen appareillage; décollage; démarrage; départ
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
abfallen abandonner; débrancher; débrayer; déconnecter; décrocher; défaire; dégrafer; déserter; détacher; dételer; dévisser; être éliminé
abhängen abandonner; curer; débrancher; débrayer; déconnecter; découdre; décrocher; défaire; dégager; dégrafer; dénouer; déserter; détacher; dételer; dévisser; enlever le fumier de; nettoyer; nettoyer à fond; être éliminé incliner; retomber; tomber; être accroché
abkoppeln abandonner; curer; débrancher; débrayer; déconnecter; découdre; décrocher; défaire; dégager; dégrafer; dénouer; déserter; détacher; dételer; dévisser; enlever le fumier de; libérer; nettoyer; nettoyer à fond; ouvrir; être éliminé cliver; couper; dedoubler; dissocier; déboutonner; débrayer; décrocher; dénouer; séparer
abreisen abandonner; dissoudre; décomposer; défaire; délier; détacher; partir; quitter; s'en aller; subdiviser embarquer; faire bagage; partir; prendre la mer; prendre le large; quitter; quitter le port; s'absenter; s'en aller; s'envoler; s'éloigner
abschrauben défaire; dévisser desserrer; dévisser
abtrennen abandonner; curer; débrancher; débrayer; déconnecter; découdre; décrocher; défaire; dégager; dégrafer; dénouer; déserter; détacher; dételer; dévisser; enlever le fumier de; nettoyer; nettoyer à fond; être éliminé arracher; commander; déchirer; détacher; enlever; extorquer; fissionner; forcer; isoler; soutirer; séparer
andrehen curer; débrancher; débrayer; déconnecter; découdre; défaire; dégager; dégrafer; dénouer; détacher; dételer; dévisser; enlever le fumier de; nettoyer; nettoyer à fond extraire; fixer; resserrer; serrer; serrer la vis; serrer le vis; tirer de; visser
aufbinden défaire; dégager; dénouer; détacher; libérer; ouvrir accrocher au mur; attacher; attacher avec un noeud; déboutonner; décrocher; dénouer; nouer; pendre; suspendre
aufbrechen abandonner; dissoudre; décomposer; défaire; délier; détacher; partir; quitter; s'en aller; subdiviser abîmer; bondir; bousiller; briser; casser; craquer; craqueter; dresser; déchirer; décoder; décoller; démolir; détacher; enfoncer; esquinter; fendre; forcer; fracasser; fracturer; fêler; monter; ouvrir brusquement; partir; prendre de la hauteur; quitter; rompre; s'en aller; s'envoler; s'élever; se hisser; se retrouver au-dessus de; squattériser; tarauder; violer domestic; écarter; éclater; élever
aufdröseln déboutonner; défaire; défaire les boutons; dénouer; ouvrir briser; débrouiller; déchiffrer; décortiquer; décrypter; démêler; dénouer; dérober; déroger; enlever; explorer; interrompre; rompre; s'effiler; s'effilocher; s'effranger; s'érailler; transgresser
aufhaken défaire; dégager; dénouer; détacher; libérer; ouvrir déboutonner; décrocher; dénouer
aufknoten curer; déboutonner; débrancher; débrayer; déconnecter; découdre; défaire; défaire les boutons; dégager; dégrafer; dénouer; détacher; dételer; dévisser; enlever le fumier de; libérer; nettoyer; nettoyer à fond; ouvrir attacher; briser; déboutonner; débrouiller; déchiffrer; décortiquer; découvrir; décrocher; décrypter; démêler; dénouer; dérober; déroger; explorer; interrompre; rompre; résoudre; s'effiler; s'effilocher; s'effranger; s'érailler; transgresser
aufknöpfen défaire; dégager; dénouer; détacher; libérer; ouvrir accrocher au mur; attacher avec un noeud; briser; déboutonner; débrouiller; déchiffrer; décortiquer; découvrir; décrocher; décrypter; démêler; dénouer; dérober; déroger; explorer; interrompre; nouer; pendre; rompre; résoudre; s'effiler; s'effilocher; s'effranger; s'érailler; suspendre; transgresser
aufknüpfen déboutonner; défaire; défaire les boutons; dégager; dénouer; détacher; libérer; ouvrir accrocher au mur; attacher avec un noeud; déboutonner; décrocher; dénouer; nouer; pendre; suspendre
auflösen curer; dissoudre; débrancher; débrayer; décomposer; déconnecter; découdre; défaire; dégager; dégrafer; démolir; démonter; dénouer; détacher; dételer; dévisser; enlever le fumier de; libérer; nettoyer; nettoyer à fond; ouvrir; se décomposer; tomber en décadence; tomber en morceaux; tomber en ruine abolir; acquitter; briser; dire adieu à; discerner; dissoudre; débrouiller; déchiffrer; décoder; décortiquer; découvrir; décrypter; démêler; dénouer; dérober; déroger; détacher; détruire; enfoncer; explorer; forcer; interrompre; liquider; ouvrir brusquement; payer; rompre; régler; résilier; résoudre; se dissoudre; se séparer; supprimer; séparer; transgresser; éclater
aufmachen curer; déboutonner; débrancher; débrayer; déconnecter; découdre; défaire; défaire les boutons; dégager; dégrafer; dénouer; détacher; dételer; dévisser; enlever le fumier de; libérer; nettoyer; nettoyer à fond; ouvrir briser; consumer; desserrer; déboucher; déboulonner; déboutonner; décorer; découvrir; dénouer; déroger; déverrouiller; dévisser; embellir; exposer; farder; garnir; garnir des plats; interrompre; maquiller; mettre à nu; orner; ouvrir; parer; rafraîchir; rompre; s'apprêter pour; se préparer; tourner; transgresser; user; utiliser
aufteilen dissoudre; décomposer; défaire; démolir; démonter; se décomposer; tomber en décadence; tomber en morceaux; tomber en ruine dissocier; diviser; décoder; détacher; enfoncer; fendre; forcer; ouvrir brusquement; répartir; subdiviser; séparer
auftrennen curer; débrancher; débrayer; déconnecter; découdre; défaire; dégager; dégrafer; dénouer; détacher; dételer; dévisser; enlever le fumier de; nettoyer; nettoyer à fond s'effiler; s'effilocher; s'effranger; s'érailler
auseinanderfallen dissoudre; décomposer; défaire; démolir; démonter; se décomposer; tomber en décadence; tomber en morceaux; tomber en ruine devenir vacant
auseinanderfasern déboutonner; défaire; défaire les boutons; dénouer; ouvrir briser; débrouiller; déchiffrer; décortiquer; décrypter; démêler; dénouer; dérober; déroger; explorer; interrompre; rompre; transgresser
ausfallen abandonner; débrancher; débrayer; déconnecter; décrocher; défaire; dégrafer; déserter; détacher; dételer; dévisser; être éliminé
ausfransen déboutonner; défaire; défaire les boutons; dénouer; ouvrir briser; débrouiller; déchiffrer; décortiquer; décrypter; démêler; dénouer; dérober; déroger; explorer; interrompre; rompre; s'effiler; s'effilocher; s'effranger; s'érailler; transgresser
ausfädeln curer; déboutonner; débrancher; débrayer; déconnecter; découdre; défaire; défaire les boutons; dégager; dégrafer; dénouer; détacher; dételer; dévisser; enlever le fumier de; nettoyer; nettoyer à fond; ouvrir briser; débrouiller; déchiffrer; décortiquer; décrypter; démêler; dénouer; dérober; déroger; explorer; extraire; fabriquer; ficher; interrompre; manigancer; rompre; s'effiler; s'effilocher; s'effranger; s'érailler; tirer de; transgresser
aushecken curer; débrancher; débrayer; déconnecter; découdre; défaire; dégager; dégrafer; dénouer; détacher; dételer; dévisser; enlever le fumier de; nettoyer; nettoyer à fond extraire; fabriquer; ficher; manigancer; tirer de
ausholen curer; débrancher; débrayer; déconnecter; découdre; défaire; dégager; dégrafer; dénouer; détacher; dételer; dévisser; enlever le fumier de; nettoyer; nettoyer à fond enlever; extraire; relever; retirer; sortir; tirer de
ausmisten curer; débrancher; débrayer; déconnecter; découdre; défaire; dégager; dégrafer; dénouer; détacher; dételer; dévisser; enlever le fumier de; nettoyer; nettoyer à fond enlever le fumier de; nettoyer à fond
ausscheiden abandonner; débrancher; débrayer; déconnecter; décrocher; défaire; dégrafer; déserter; détacher; dételer; dévisser; être éliminé abandonner; abdiquer; arrêter; cesser; décharger; dégager; démissioner; démissionner; déporter; déverser; exclure; excréter; expulser; flanquer à la porte; jeter dehors; laisser; partir; prendre son congé; quitter; renoncer à; s'en aller; se désaffilier; se retirer; sortir; vider; éjecter; évacuer
entfesseln défaire; dégager; dénouer; détacher; libérer; ouvrir briser; déchaîner; déclencher; décoder; déroger; détacher; détacher les menottes; enfoncer; forcer; interrompre; ouvrir brusquement; rompre; transgresser
entknoten déboutonner; défaire; défaire les boutons; dégager; dénouer; détacher; libérer; ouvrir briser; déboutonner; débrouiller; déchiffrer; décortiquer; découvrir; décrocher; décrypter; démêler; dénouer; dérober; déroger; explorer; interrompre; rompre; résoudre; s'effiler; s'effilocher; s'effranger; s'érailler; transgresser
entkoppeln abandonner; débrancher; débrayer; déconnecter; décrocher; défaire; dégager; dégrafer; dénouer; déserter; détacher; dételer; dévisser; libérer; ouvrir; être éliminé annuler le jumelage; briser; couper; dedoubler; débrayer; déroger; interrompre; rompre; transgresser
enträtseln défaire; dégager; dénouer; détacher; libérer; ouvrir briser; débrouiller; déchiffrer; décoder; décortiquer; découvrir; décrypter; démêler; dénouer; dérober; déroger; explorer; interrompre; rompre; résoudre; transgresser
entwirren déboutonner; défaire; défaire les boutons; dégager; dénouer; détacher; libérer; ouvrir briser; débrouiller; déchiffrer; décoder; décortiquer; découvrir; décrypter; démêler; dénouer; dérober; déroger; explorer; interrompre; rompre; résoudre; s'effiler; s'effilocher; s'effranger; s'érailler; transgresser
fortreisen abandonner; dissoudre; décomposer; défaire; délier; détacher; partir; quitter; s'en aller; subdiviser embarquer; faire bagage; partir; prendre la mer; prendre le large; quitter; quitter le port; s'absenter; s'en aller; s'envoler; s'éloigner
ganz kaputt und auseinander holen abaisser; abattre; abîmer; anéantir; arracher; bousiller; briser; casser; couper; dissocier; dissoudre; déchirer; décomposer; défaire; démolir; démonter; détruire; dévaster; fracasser; liquider; rabaisser; raser; ravager; rompre; s'arracher; s'écrouler; se décomposer; se délabrer; se désagréger; se rompre; supprimer; séparer; tomber en ruine
herauslösen dissoudre; décomposer; défaire; démolir; démonter; se décomposer; tomber en décadence; tomber en morceaux; tomber en ruine lever; monter; soulever; tirer vers le haut
locker machen défaire; dégager; dénouer; détacher; libérer; ouvrir
lockern curer; débrancher; débrayer; déconnecter; découdre; défaire; dégager; dégrafer; dénouer; détacher; dételer; dévisser; enlever le fumier de; libérer; nettoyer; nettoyer à fond; ouvrir adoucir; amollir; apitoyer; assouplir; attendrir; atténuer; modérer; radoucir; rendre souple; s'attendrir; émouvoir
losbekommen défaire; dégager; dénouer; détacher; libérer; ouvrir ouvrer
loshaken abandonner; curer; débrancher; débrayer; déconnecter; découdre; décrocher; défaire; dégager; dégrafer; dénouer; déserter; détacher; dételer; dévisser; enlever le fumier de; nettoyer; nettoyer à fond; être éliminé déboutonner; décrocher; dénouer
loskoppeln abandonner; curer; débrancher; débrayer; déconnecter; découdre; décrocher; défaire; dégager; dégrafer; dénouer; déserter; détacher; dételer; dévisser; enlever le fumier de; nettoyer; nettoyer à fond; être éliminé cliver; couper; dedoubler; dissocier; séparer
loskriegen défaire; dégager; dénouer; détacher; libérer; ouvrir ouvrer
loslösen curer; débrancher; débrayer; déconnecter; découdre; défaire; dégager; dégrafer; dénouer; détacher; dételer; dévisser; enlever le fumier de; libérer; nettoyer; nettoyer à fond; ouvrir désépingler; détacher
losmachen curer; débrancher; débrayer; déconnecter; découdre; défaire; dégager; dégrafer; dénouer; détacher; dételer; dévisser; enlever le fumier de; libérer; nettoyer; nettoyer à fond; ouvrir
losschrauben défaire; dévisser

Synoniemen voor "défaire":


Wiktionary: défaire

défaire
verb
 1. Modifier l’état d’une chose de manière qu’elle ne soit plus ce qu’elle était.
 2. Se défaire.
défaire
Cross Translation:
FromToVia
défaire übertreffen best — to beat
défaire niederringen; besiegen; schlagen defeat — to overcome in battle or contest
défaire abschaffen; loswerden get rid of — to remove
défaire schlagen; besiegen lick — colloquial: to defeat decisively
défaire lösen loose — to unfasten
défaire rückgängig machen undo — to reverse
défaire abschnallen; lösen; losmachen; öffnen undo — to unfasten
défaire abschnallen; lösen; losmachen unfasten — to loose
défaire sich abwickeln unwind — To be or become unwound
défaire schlagen whip — to defeat
défaire auspacken uitpakken — uit een omhulsel halen
défaire auflösen; lösen; losmachen losmaken — ervoor zorgen dat iets of iemand los wordt

Verwante vertalingen van défaire