Frans

Uitgebreide vertaling voor protéger (Frans) in het Duits

protéger:

protéger werkwoord (protège, protèges, protégeons, protégez, )

 1. protéger (couvrir; sauvegarder; abriter; )
  abdecken; abschirmen; begrenzen; umzäunen; abgrenzen; absperren; abzäunen
  • abdecken werkwoord (decke ab, deckst ab, deckt ab, deckte ab, decktet ab, abgedeckt)
  • abschirmen werkwoord (schirme ab, schirmst ab, schirmt ab, schirmte ab, schirmtet ab, abgeschirmt)
  • begrenzen werkwoord (begrenze, begrenzest, begrenzt, begrenzte, begrenztet, begrenzt)
  • umzäunen werkwoord (zäune um, zäunst um, zäunt um, zäunte um, zäuntet um, umgezäunt)
  • abgrenzen werkwoord (grenze ab, grenzt ab, grenzte ab, grenztet ab, abgegrenzt)
  • absperren werkwoord (sperre ab, sperrst ab, sperrt ab, sperrte ab, sperrtet ab, abgesperrt)
  • abzäunen werkwoord (zäune ab, zäunst ab, zäunt ab, zäunte ab, zäuntet ab, abgezäunt)
 2. protéger (défendre; sauvegarder; préserver)
  schutzen; behüten
  • schutzen werkwoord
  • behüten werkwoord (behüte, behütest, behütet, behütete, behütetet, behütet)
 3. protéger (maintenir; garder; sauvegarder; )
  beschützen; behüten; bewahren; beaufsichtigen; hüten; aufpassen; achtgeben; abschirmen
  • beschützen werkwoord
  • behüten werkwoord (behüte, behütest, behütet, behütete, behütetet, behütet)
  • bewahren werkwoord (bewahre, bewahrst, bewahrt, bewahrte, bewahrtet, bewahrt)
  • beaufsichtigen werkwoord (beaufsichtige, beaufsichtigst, beaufsichtigt, beaufsichtigte, beaufsichtigtet, beaufsichtigt)
  • hüten werkwoord (hüte, hütest, hütet, hütete, hütetet, gehütet)
  • aufpassen werkwoord (passe auf, passt auf, passte auf, passtet auf, aufgepast)
  • achtgeben werkwoord
  • abschirmen werkwoord (schirme ab, schirmst ab, schirmt ab, schirmte ab, schirmtet ab, abgeschirmt)
 4. protéger (patronner)
  hüten
  • hüten werkwoord (hüte, hütest, hütet, hütete, hütetet, gehütet)
 5. protéger (équiper d'un dispositif d'alarme; sauvegarder; abriter; )
  abschirmen; schützen; sichern; sicherstellen
  • abschirmen werkwoord (schirme ab, schirmst ab, schirmt ab, schirmte ab, schirmtet ab, abgeschirmt)
  • schützen werkwoord (schütze, schützt, schützte, schütztet, geschützt)
  • sichern werkwoord (sichere, sicherst, sichert, sicherte, sichertet, gesichert)
  • sicherstellen werkwoord
 6. protéger (sauvegarder; cacher; préserver; )
  schützen; erhalten; wahren; abschirmen; bewahren; hegen; Schutz bieten; hüten
  • schützen werkwoord (schütze, schützt, schützte, schütztet, geschützt)
  • erhalten werkwoord (erhalte, erhältst, erhält, erhielt, erhieltet, erhalten)
  • wahren werkwoord (wahre, wahrst, wahrt, wahrte, wahrtet, gewahrt)
  • abschirmen werkwoord (schirme ab, schirmst ab, schirmt ab, schirmte ab, schirmtet ab, abgeschirmt)
  • bewahren werkwoord (bewahre, bewahrst, bewahrt, bewahrte, bewahrtet, bewahrt)
  • hegen werkwoord (hege, hegst, hegt, hegte, hegtet, gehegt)
  • Schutz bieten werkwoord
  • hüten werkwoord (hüte, hütest, hütet, hütete, hütetet, gehütet)
 7. protéger (garantir; préserver)
  sichern; schützen; sicherstellen
  • sichern werkwoord (sichere, sicherst, sichert, sicherte, sichertet, gesichert)
  • schützen werkwoord (schütze, schützt, schützte, schütztet, geschützt)
  • sicherstellen werkwoord
 8. protéger (guarder)
  wachen; wachen über
  • wachen werkwoord (wache, wachst, wacht, wachte, wachtet, gewacht)
  • wachen über werkwoord
 9. protéger
 10. protéger
  schützen
  • schützen werkwoord (schütze, schützt, schützte, schütztet, geschützt)
 11. protéger (s'abriter; se cacher; se mettre à l'abri)
  Schutzsuchen; sichverstecken
  • Schutzsuchen werkwoord (suche Schutz, suchst Schutz, sucht Schutz, suchte Schutz, suchtet Schutz, Schutz gesucht)
  • sichverstecken werkwoord

Conjugations for protéger:

Présent
 1. protège
 2. protèges
 3. protège
 4. protégeons
 5. protégez
 6. protègent
imparfait
 1. protégeais
 2. protégeais
 3. protégeait
 4. protégions
 5. protégiez
 6. protégeaient
passé simple
 1. protégeai
 2. protégeas
 3. protégea
 4. protégeâmes
 5. protégeâtes
 6. protégèrent
futur simple
 1. protégerai
 2. protégeras
 3. protégera
 4. protégerons
 5. protégerez
 6. protégeront
subjonctif présent
 1. que je protège
 2. que tu protèges
 3. qu'il protège
 4. que nous protégions
 5. que vous protégiez
 6. qu'ils protègent
conditionnel présent
 1. protégerais
 2. protégerais
 3. protégerait
 4. protégerions
 5. protégeriez
 6. protégeraient
passé composé
 1. ai protégé
 2. as protégé
 3. a protégé
 4. avons protégé
 5. avez protégé
 6. ont protégé
divers
 1. protège!
 2. protégez!
 3. protégeons!
 4. protégé
 5. protégeant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Vertaal Matrix voor protéger:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
abdecken s'assuré contre; se préservé de
sichern acte de verouiller
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
Schutz bieten abriter; cacher; mettre en sûreté; protéger; préserver; recéler; sauvegarder
Schutzsuchen protéger; s'abriter; se cacher; se mettre à l'abri
abdecken abriter; borner; clôturer; couvrir; mettre à l'abri de; protéger; préserver; sauvegarder blinder; couvrir; cuirasser; desservir; débarrasser; débarrasser la table; dépouiller; liquider; nettoyer; ranger; recouvrir; s'assurer contre; se couvrir contre; solder; stocker; écorcher
abgrenzen abriter; borner; clôturer; couvrir; mettre à l'abri de; protéger; préserver; sauvegarder barrer; borner; clore; clôturer; contourner; définir; délimiter; enclore; entourer; escroquer; fermer; jalonner; limiter; marquer; palissader; piqueter; préciser; restreindre; soutirer; tailler; tracer; tromper
abschirmen abriter; assurer la surveillance; borner; cacher; clôturer; conserver; couvrir; dissimuler; défendre; garder; maintenir; mettre en sûreté; mettre à l'abri de; protéger; préserver; receler; recéler; sauvegarder; surveiller; veiller; veiller sur quelqu'un; veiller sur quelque chose; équiper d'un dispositif d'alarme abriter; blinder; cacher; camoufler; celer; couvrir; cuirasser; desservir; dissimuler; débarrasser; débarrasser la table; déguiser; détenir; farder; fermer au verrou; mettre en sûreté; nettoyer; omettre; receler; retenir; se taire de quelque chose; verrouiller; voiler
absperren abriter; borner; clôturer; couvrir; mettre à l'abri de; protéger; préserver; sauvegarder barrer; bloquer; borner; boucler; clore; clôturer; délimiter; entourer; fermer; fermer au verrou; limiter; restreindre; tailler; verrouiller
abzäunen abriter; borner; clôturer; couvrir; mettre à l'abri de; protéger; préserver; sauvegarder barrer; borner; clore; clôturer; contourner; délimiter; enclore; entourer; escroquer; fermer; jalonner; limiter; marquer; palissader; piqueter; préciser; restreindre; soutirer; tailler; tracer; tromper
achtgeben abriter; assurer la surveillance; conserver; défendre; garder; maintenir; mettre à l'abri de; protéger; préserver; sauvegarder; surveiller; veiller; veiller sur quelqu'un; veiller sur quelque chose faire attention; ne pas relâcher son attention; observer; prendre garde; regarder; se garder de; se méfier de; surveiller; veiller sur; être attentif
aufpassen abriter; assurer la surveillance; conserver; défendre; garder; maintenir; mettre à l'abri de; protéger; préserver; sauvegarder; surveiller; veiller; veiller sur quelqu'un; veiller sur quelque chose faire attention; prendre garde; se garder de; se méfier de; surveiller; veiller sur; être attentif
beaufsichtigen abriter; assurer la surveillance; conserver; défendre; garder; maintenir; mettre à l'abri de; protéger; préserver; sauvegarder; surveiller; veiller; veiller sur quelqu'un; veiller sur quelque chose garder; observer; patrouiller; rester éveillé; surveiller; veiller; veiller sur
begrenzen abriter; borner; clôturer; couvrir; mettre à l'abri de; protéger; préserver; sauvegarder barrer; borner; clôturer; contenir; contourner; délimiter; entourer; escroquer; fermer; jalonner; limiter; marquer; mettre des limites à; piqueter; préciser; restreindre; soutirer; tailler; tracer; tromper
behüten abriter; assurer la surveillance; conserver; défendre; garder; maintenir; mettre à l'abri de; protéger; préserver; sauvegarder; surveiller; veiller; veiller sur quelqu'un; veiller sur quelque chose
beschützen abriter; assurer la surveillance; conserver; défendre; garder; maintenir; mettre à l'abri de; protéger; préserver; sauvegarder; surveiller; veiller; veiller sur quelqu'un; veiller sur quelque chose
bewahren abriter; assurer la surveillance; cacher; conserver; défendre; garder; maintenir; mettre en sûreté; mettre à l'abri de; protéger; préserver; recéler; sauvegarder; surveiller; veiller; veiller sur quelqu'un; veiller sur quelque chose conserver; débarrasser; déposer; emmagasiner; entreposer; garder; installer; liquider; maintenir; mettre; nettoyer; placer; poser qch; préserver; ranger; retenir; se maintenir; solder; stocker
erhalten abriter; cacher; mettre en sûreté; protéger; préserver; recéler; sauvegarder acquérir; atteindre; conserver; gagner; garder; maintenir; mériter; ne pas changer; obtenir; parvenir à; percevoir; prendre livraison de; recevoir; remettre en état; restaurer; rester tel quel; retenir; revenir; réaliser; réhabiliter; rénover; se contenir; se dominer; se maintenir; toucher; être digne de
hegen abriter; cacher; mettre en sûreté; protéger; préserver; recéler; sauvegarder cultiver; produire
hüten abriter; assurer la surveillance; cacher; conserver; défendre; garder; maintenir; mettre en sûreté; mettre à l'abri de; patronner; protéger; préserver; recéler; sauvegarder; surveiller; veiller; veiller sur quelqu'un; veiller sur quelque chose faire attention; garder; prendre garde; surveiller; veiller sur; être attentif
protegieren protéger
schutzen défendre; protéger; préserver; sauvegarder
schützen abriter; cacher; dissimuler; garantir; garder; mettre en sûreté; protéger; préserver; receler; recéler; sauvegarder; équiper d'un dispositif d'alarme
sichern abriter; cacher; dissimuler; garantir; garder; mettre en sûreté; protéger; préserver; receler; sauvegarder; équiper d'un dispositif d'alarme assurer; enquêter; examiner; faire des recherches; flairer; fouiller; fouiner; fourrer le nez dans; fureter; inspecter; renifler; sauvegarder
sicherstellen abriter; cacher; dissimuler; garantir; garder; mettre en sûreté; protéger; préserver; receler; sauvegarder; équiper d'un dispositif d'alarme assurer; certifier; garantir; rassurer; ratifier; répondre pour; se porter caution pour; se porter garant; se porter garant de; être garant; être garant de; être garant que
sichverstecken protéger; s'abriter; se cacher; se mettre à l'abri
umzäunen abriter; borner; clôturer; couvrir; mettre à l'abri de; protéger; préserver; sauvegarder barrer; borner; clore; clôturer; contourner; délimiter; enclore; entourer; escroquer; fermer; jalonner; limiter; marquer; palissader; piqueter; préciser; restreindre; soutirer; tailler; tracer; tromper
wachen guarder; protéger
wachen über guarder; protéger
wahren abriter; cacher; mettre en sûreté; protéger; préserver; recéler; sauvegarder conserver; garder; maintenir; retenir; se maintenir

Synoniemen voor "protéger":


Wiktionary: protéger

protéger protéger
verb
 1. (transitiv): aufmerksam schützen und versorgen
 2. (transitiv), Schweiz: auf jemandem, etwas aufpassen; in seine Obhut nehmen
 3. verteidigen; vor negativen Veränderungen bewahren
 4. etwas vor Gefahren oder Zugriff bewahren, etwas sicher machen

Cross Translation:
FromToVia
protéger beschützen beschutten — beschermen, met name tegen weer en wind
protéger schützen; beschützen beschermen — er zo goed mogelijk voor zorgen dat er niets verkeerd gebeurt
protéger schützen protect — to keep safe
protéger beschützen shield — to protect, to defend

Verwante vertalingen van protéger