Frans

Uitgebreide vertaling voor garnir (Frans) in het Nederlands

garnir:

garnir werkwoord (garnis, garnit, garnissons, garnissez, )

 1. garnir (garnir des plats)
  versieren; afwerken; garneren; schotels garneren; opmaken; opsmukken
  • versieren werkwoord (versier, versiert, versierde, versierden, versierd)
  • afwerken werkwoord (werk af, werkt af, werkte af, werkten af, afgewerkt)
  • garneren werkwoord (garneer, garneert, garneerde, garneerden, gegarneerd)
  • schotels garneren werkwoord
  • opmaken werkwoord (maak op, maakt op, maakte op, maakten op, opgemaakt)
  • opsmukken werkwoord (smuk op, smukt op, smukte op, smukten op, opgesmukt)
 2. garnir (maquiller; embellir; mettre en page; )
  opsmukken; opmaken; make-up aanbrengen; optutten
  • opsmukken werkwoord (smuk op, smukt op, smukte op, smukten op, opgesmukt)
  • opmaken werkwoord (maak op, maakt op, maakte op, maakten op, opgemaakt)
  • make-up aanbrengen werkwoord
  • optutten werkwoord (tut op, tutte op, tutten op, opgetut)
 3. garnir (parer; embellir; rafraîchir; )
  verfraaien; opsmukken; zich mooi maken; verluchten; optuigen; opsieren; opschikken; tooien
  • verfraaien werkwoord (verfraai, verfraait, verfraaide, verfraaiden, verfraaid)
  • opsmukken werkwoord (smuk op, smukt op, smukte op, smukten op, opgesmukt)
  • zich mooi maken werkwoord
  • verluchten werkwoord (verlucht, verluchtte, verluchtten, verlucht)
  • optuigen werkwoord (tuig op, tuigt op, tuigde op, tuigden op, opgetuigd)
  • opsieren werkwoord (sier op, siert op, sierde op, sierden op, opgesierd)
  • opschikken werkwoord (schik op, schikt op, schikte op, schikten op, opgeschikt)
  • tooien werkwoord (tooi, tooit, tooide, tooiden, getooid)
 4. garnir (tapisser; revêtir; recouvrir; couvrir; décorer)
  bekleden; van bekleding voorzien; overtrekken; stofferen
  • bekleden werkwoord (bekleed, bekleedt, bekleedde, bekleedden, bekleed)
  • overtrekken werkwoord (overtrek, overtrekt, overtrok, overtrokken, overtrokken)
  • stofferen werkwoord (stoffeer, stoffeert, stoffeerde, stoffeerden, gestoffeeerd)

Conjugations for garnir:

Présent
 1. garnis
 2. garnis
 3. garnit
 4. garnissons
 5. garnissez
 6. garnissent
imparfait
 1. garnissais
 2. garnissais
 3. garnissait
 4. garnissions
 5. garnissiez
 6. garnissaient
passé simple
 1. garnis
 2. garnis
 3. garnit
 4. garnîmes
 5. garnîtes
 6. garnirent
futur simple
 1. garnirai
 2. garniras
 3. garnira
 4. garnirons
 5. garnirez
 6. garniront
subjonctif présent
 1. que je garnisse
 2. que tu garnisses
 3. qu'il garnisse
 4. que nous garnissions
 5. que vous garnissiez
 6. qu'ils garnissent
conditionnel présent
 1. garnirais
 2. garnirais
 3. garnirait
 4. garnirions
 5. garniriez
 6. garniraient
passé composé
 1. ai garni
 2. as garni
 3. a garni
 4. avons garni
 5. avez garni
 6. ont garni
divers
 1. garnis!
 2. garnissez!
 3. garnissons!
 4. garni
 5. garnissant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Vertaal Matrix voor garnir:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afwerken achèvement; finition
opmaken edition; mise en page; rédaction
opschikken enjoliver
opsieren décoration; embellissement; enjolivement; enjoliver; ornementation
opsmukken décoration; embellissement; enjolivement; ornementation
optuigen décoration; embellissement
overtrekken fait de calquer
tooien embellissement; ornement
versieren décoration; embellissement; ornement; ornementation
zich mooi maken décoration; enjolivement
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afwerken garnir; garnir des plats accomplir; achever; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; prendre fin; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supprimer; terminer
bekleden couvrir; décorer; garnir; recouvrir; revêtir; tapisser couvrir; décalquer; exercer; occuper; recouvrir; remplir; revêtir; se couvrir; tapisser
garneren garnir; garnir des plats
make-up aanbrengen décorer; embellir; farder; garnir; maquiller; mettre en page; orner; parer
opmaken décorer; embellir; farder; garnir; garnir des plats; maquiller; mettre en page; orner; parer brûler; claquer son argent; consommer; consumer; digérer; dépenser; dépenser follement; finir; flamber; gaspiller; manger; maquiller; s'apprêter pour; se consumer; se corroder; se maquiller; se préparer; user; utiliser; vider; épuiser
opschikken décorer; embellir; farder; garnir; maquiller; orner; parer; rafraîchir
opsieren décorer; embellir; farder; garnir; maquiller; orner; parer; rafraîchir s'embellir; se décorer; se faire beau; se farder; se maquiller; se parer
opsmukken décorer; embellir; farder; garnir; garnir des plats; maquiller; mettre en page; orner; parer; rafraîchir s'embellir; se décorer; se faire beau; se farder; se maquiller; se parer
optuigen décorer; embellir; farder; garnir; maquiller; orner; parer; rafraîchir
optutten décorer; embellir; farder; garnir; maquiller; mettre en page; orner; parer se bichonner; se pomponner
overtrekken couvrir; décorer; garnir; recouvrir; revêtir; tapisser calquer; copier; couvrir; décalquer; exercer; occuper; recouvrir; remplir; repasser; retracer; revêtir; se couvrir; tapisser; tracer
schotels garneren garnir; garnir des plats
stofferen couvrir; décorer; garnir; recouvrir; revêtir; tapisser
tooien décorer; embellir; farder; garnir; maquiller; orner; parer; rafraîchir s'embellir; se décorer; se faire beau; se farder; se maquiller; se parer
van bekleding voorzien couvrir; décorer; garnir; recouvrir; revêtir; tapisser
verfraaien décorer; embellir; farder; garnir; maquiller; orner; parer; rafraîchir
verluchten décorer; embellir; farder; garnir; maquiller; orner; parer; rafraîchir
versieren garnir; garnir des plats agrémenter; décorer; embellir; enjoliver; orner
zich mooi maken décorer; embellir; farder; garnir; maquiller; orner; parer; rafraîchir s'embellir; se décorer; se faire beau; se farder; se maquiller; se parer

Synoniemen voor "garnir":


Wiktionary: garnir

garnir
verb
 1. militaire|fr armer, munir un dispositif de défense d'éléments ou de troupes nécessaires à sa défense, à sa protection.
garnir
verb
 1. versieren van voeding

Cross Translation:
FromToVia
garnir meubileren; meubelen; bemeubelen furnish — to provide with furniture

Verwante vertalingen van garnir