Frans

Uitgebreide vertaling voor déchirer (Frans) in het Nederlands

déchirer:

déchirer werkwoord (déchire, déchires, déchirons, déchirez, )

 1. déchirer (fendre; fêler)
  scheuren; inscheuren
  • scheuren werkwoord (scheur, scheurt, scheurde, scheurden, gescheurd)
  • inscheuren werkwoord (scheur in, scheurt in, scheurde in, scheurden in, ingescheurd)
 2. déchirer (arracher; détacher; enlever; séparer)
  afrukken; afscheuren
  • afrukken werkwoord (ruk af, rukt af, rukte af, rukten af, afgerukt)
  • afscheuren werkwoord (scheur af, scheurt af, scheurde af, scheurden af, afgescheurd)
 3. déchirer (déchiqueter; lacérer; dévorer)
  verscheuren; kapot scheuren
 4. déchirer (mettre en lambeaux; arracher; dévorer; )
  verscheuren; aan flarden scheuren
  • verscheuren werkwoord (verscheur, verscheurt, verscheurde, verscheurden, verscheurd)
  • aan flarden scheuren werkwoord (scheur aan flarden, scheurt aan flarden, scheurde aan flarden, scheurden aan flarden, aan flarden gescheurd)
 5. déchirer (fêler; fendre)
  losscheuren; openscheuren; openrijten; rijten
  • losscheuren werkwoord (scheur los, scheurt los, scheurde los, scheurden los, losgescheurd)
  • openscheuren werkwoord (scheur open, scheurt open, scheurde open, scheurden open, opengescheurd)
  • openrijten werkwoord (rijt open, reet open, reten open, opengereten)
  • rijten werkwoord (rijt, reet, reten, gereten)
 6. déchirer (arracher)
  uitscheuren; uitrukken
  • uitscheuren werkwoord (scheur uit, scheurt uit, scheurde uit, scheurden uit, uitgescheurd)
  • uitrukken werkwoord (ruk uit, rukt uit, rukte uit, rukten uit, uitgerukt)
 7. déchirer (arracher)
  stuk scheuren
  • stuk scheuren werkwoord (scheur stuk, scheurt stuk, scheurde stuk, scheurden stuk, stuk gescheurd)
 8. déchirer (lacérer)
  kapottrekken; stuktrekken
  • kapottrekken werkwoord (trek kapot, trekt kapot, trok kapot, trokken kapot, kapot getrokken)
  • stuktrekken werkwoord (trek stuk, trekt stuk, trok stuk, trokken stuk, stukgetrokken)
 9. déchirer (arracher; démonter; détruire; )
 10. déchirer (arracher; rompre; dissocier; )
  losrukken; lostrekken; losscheuren
  • losrukken werkwoord (ruk los, rukt los, rukte los, rukten los, losgerukt)
  • lostrekken werkwoord (trek los, trekt los, trok los, trokken los, losgetrokken)
  • losscheuren werkwoord (scheur los, scheurt los, scheurde los, scheurden los, losgescheurd)
 11. déchirer (démolir; détruire; démonter; )
  afbreken; slopen; omverhalen; uit elkaar halen; breken; neerhalen
  • afbreken werkwoord (breek af, breekt af, brak af, braken af, afgebroken)
  • slopen werkwoord (sloop, sloopt, sloopte, sloopten, gesloopt)
  • omverhalen werkwoord (haal omver, haalt omver, haalde omver, haalden omver, omver gehaald)
  • uit elkaar halen werkwoord (haal uit elkaar, haalt uit elkaar, haalde uit elkaar, haalden uit elkaar, uit elkaar gehaald)
  • breken werkwoord (breek, breekt, brak, braken, gebroken)
  • neerhalen werkwoord (haal neer, haalt neer, haalde neer, haalden neer, neergehaald)
 12. déchirer (arracher; dévorer; déchiqueter; )
  uit elkaar trekken; uit elkaar rukken; uiteentrekken
  • uit elkaar trekken werkwoord (trek uit elkaar, trekt uit elkaar, trok uit elkaar, trokken uit elkaar, uit elkaar getrokken)
  • uit elkaar rukken werkwoord (ruk uit elkaar, rukt uit elkaar, rukte uit elkaar, rukten uit elkaar, uit elkaar gerukt)
  • uiteentrekken werkwoord

Conjugations for déchirer:

Présent
 1. déchire
 2. déchires
 3. déchire
 4. déchirons
 5. déchirez
 6. déchirent
imparfait
 1. déchirais
 2. déchirais
 3. déchirait
 4. déchirions
 5. déchiriez
 6. déchiraient
passé simple
 1. déchirai
 2. déchiras
 3. déchira
 4. déchirâmes
 5. déchirâtes
 6. déchirèrent
futur simple
 1. déchirerai
 2. déchireras
 3. déchirera
 4. déchirerons
 5. déchirerez
 6. déchireront
subjonctif présent
 1. que je déchire
 2. que tu déchires
 3. qu'il déchire
 4. que nous déchirions
 5. que vous déchiriez
 6. qu'ils déchirent
conditionnel présent
 1. déchirerais
 2. déchirerais
 3. déchirerait
 4. déchirerions
 5. déchireriez
 6. déchireraient
passé composé
 1. ai déchiré
 2. as déchiré
 3. a déchiré
 4. avons déchiré
 5. avez déchiré
 6. ont déchiré
divers
 1. déchire!
 2. déchirez!
 3. déchirons!
 4. déchiré
 5. déchirant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Vertaal Matrix voor déchirer:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afrukken arrachement; déchirement; déchirure; fait d'arracher
breken brisement; rupture
inscheuren déchirement; lacération
losrukken arrachement; déchirement; déchirure; fait d'arracher
scheuren déchirures; fentes; fissures; incisions
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aan flarden scheuren arracher; craquer; déchiqueter; déchirer; dévorer; fendre; fêler; lacérer; mettre en lambeaux; mettre en loques; écorcher
afbreken abaisser; abattre; abîmer; anéantir; arracher; bousiller; briser; casser; couper; dissocier; dissoudre; déchirer; décomposer; défaire; démolir; démonter; détruire; dévaster; fracasser; liquider; rabaisser; raser; ravager; rompre; s'arracher; s'écrouler; se décomposer; se délabrer; se désagréger; se rompre; supprimer; séparer; tomber en ruine abandonner; bloquer; briser; déroger; détruire; dévaster; faire arrêter; interrompre; obstruer; ravager; rompre; ruiner; saccager; transgresser
afrukken arracher; déchirer; détacher; enlever; séparer se branler
afscheuren arracher; déchirer; détacher; enlever; séparer
breken abaisser; abattre; abîmer; anéantir; arracher; bousiller; briser; casser; couper; dissocier; dissoudre; déchirer; décomposer; défaire; démolir; démonter; détruire; dévaster; fracasser; liquider; rabaisser; raser; ravager; rompre; s'arracher; s'écrouler; se décomposer; se délabrer; se désagréger; se rompre; supprimer; séparer; tomber en ruine abattre; abîmer; briser; casser; casser intentionellement; démolir; détruire; fracasser; mettre en pièces; rompre; se briser; se casser; se détraquer; écraser
ergens uitscheuren arracher; déchirer; démolir; démonter; détruire; dévorer; raser; se déchirer
inscheuren déchirer; fendre; fêler
kapot scheuren déchiqueter; déchirer; dévorer; lacérer
kapottrekken déchirer; lacérer
losrukken arracher; couper; dissocier; déchirer; enlever de force; rompre; s'arracher
losscheuren arracher; couper; dissocier; déchirer; enlever de force; fendre; fêler; rompre; s'arracher
lostrekken arracher; couper; dissocier; déchirer; enlever de force; rompre; s'arracher
neerhalen abaisser; abattre; abîmer; anéantir; arracher; bousiller; briser; casser; couper; dissocier; dissoudre; déchirer; décomposer; défaire; démolir; démonter; détruire; dévaster; fracasser; liquider; rabaisser; raser; ravager; rompre; s'arracher; s'écrouler; se décomposer; se délabrer; se désagréger; se rompre; supprimer; séparer; tomber en ruine abaisser; abattre; critiquer quelqu'un acharnement; descendre; décharger; faire du tir; faire le procès de quelqu'un; rabaisser; sabrer; tirer
omverhalen abaisser; abattre; abîmer; anéantir; arracher; bousiller; briser; casser; couper; dissocier; dissoudre; déchirer; décomposer; défaire; démolir; démonter; détruire; dévaster; fracasser; liquider; rabaisser; raser; ravager; rompre; s'arracher; s'écrouler; se décomposer; se délabrer; se désagréger; se rompre; supprimer; séparer; tomber en ruine
openrijten déchirer; fendre; fêler
openscheuren déchirer; fendre; fêler
rijten déchirer; fendre; fêler
scheuren déchirer; fendre; fêler
slopen abaisser; abattre; abîmer; anéantir; arracher; bousiller; briser; casser; couper; dissocier; dissoudre; déchirer; décomposer; défaire; démolir; démonter; détruire; dévaster; fracasser; liquider; rabaisser; raser; ravager; rompre; s'arracher; s'écrouler; se décomposer; se délabrer; se désagréger; se rompre; supprimer; séparer; tomber en ruine démolir; démonter; dépérir; détruire; dévaster; exténuer; fatiguer; ravager; ruiner; saccager; épuiser
stuk scheuren arracher; déchirer
stuktrekken déchirer; lacérer
uit elkaar halen abaisser; abattre; abîmer; anéantir; arracher; bousiller; briser; casser; couper; dissocier; dissoudre; déchirer; décomposer; défaire; démolir; démonter; détruire; dévaster; fracasser; liquider; rabaisser; raser; ravager; rompre; s'arracher; s'écrouler; se décomposer; se délabrer; se désagréger; se rompre; supprimer; séparer; tomber en ruine cliver; couper; dedoubler; dissocier; débrider; dégarnir; dégréer; démanteler; démonter; démêler; dénouer; séparer
uit elkaar rukken arracher; craquer; déchiqueter; déchirer; dévorer; fendre; lacérer; mettre en lambeaux; mettre en loques; écorcher
uit elkaar trekken arracher; craquer; déchiqueter; déchirer; dévorer; fendre; lacérer; mettre en lambeaux; mettre en loques; écorcher
uiteentrekken arracher; craquer; déchiqueter; déchirer; dévorer; fendre; lacérer; mettre en lambeaux; mettre en loques; écorcher
uitrukken arracher; déchirer
uitscheuren arracher; déchirer
verscheuren arracher; craquer; déchiqueter; déchirer; dévorer; fendre; fêler; lacérer; mettre en lambeaux; mettre en loques; écorcher

Synoniemen voor "déchirer":


Wiktionary: déchirer

déchirer
verb
 1. Traductions à trier suivant le sens
déchirer
verb
 1. met een scheurbeweging losmaken
 2. met een scheurende beweging uit elkaar trekken
 3. in twee of meer delen trekken
 4. aan stukken rijten

Cross Translation:
FromToVia
déchirer scheuren tear — rend

Verwante vertalingen van déchirer