Frans

Uitgebreide vertaling voor porter préjudice à (Frans) in het Nederlands

porter préjudice à:

porter préjudice à werkwoord

 1. porter préjudice à (nuire à)
  schaden; benadelen; afbreuk doen aan
  • schaden werkwoord (schaad, schaadt, schaadde, schaadden, geschaad)
  • benadelen werkwoord (benadeel, benadeelt, benadeelde, benadeelden, benadeeld)
  • afbreuk doen aan werkwoord (doe afbreuk aan, doet afbreuk aan, deed afbreuk aan, deden afbreuk aan, afbreuk gedaan aan)
 2. porter préjudice à (nuire)
  beschadigen; schaden
  • beschadigen werkwoord (beschadig, beschadigt, beschadigde, beschadigden, beschadigd)
  • schaden werkwoord (schaad, schaadt, schaadde, schaadden, geschaad)
 3. porter préjudice à (désavantager; discriminer; léser; faire tort à)
  achterstellen; discrimineren
  • achterstellen werkwoord (stel achter, stelt achter, stelde achter, stelden achter, achtergesteld)
  • discrimineren werkwoord (discrimineer, discrimineert, discrimineerde, discrimineerden, gediscrimineerd)
 4. porter préjudice à (blesser; nuire à; désavantager; )
  benadelen; nadeel berokkenen
  • benadelen werkwoord (benadeel, benadeelt, benadeelde, benadeelden, benadeeld)
  • nadeel berokkenen werkwoord (berokken nadeel, berokkent nadeel, berokkende nadeel, berokkenden nadeel, nadeel berokkend)
 5. porter préjudice à (faire du tort à; blesser; léser; faire du mal à quelqu'un)
  deren
  • deren werkwoord (deer, deert, deerde, deerden, gedeerd)
 6. porter préjudice à (diffamer; maudire; blesser; )
  kwaadspreken; belasteren; lasteren; smaden
  • kwaadspreken werkwoord (spreek kwaad, spreekt kwaad, sprak kwaad, spraken kwaad, kwaad gesproken)
  • belasteren werkwoord (belaster, belastert, belasterde, belasterden, belasterd)
  • lasteren werkwoord (laster, lastert, lasterde, lasterden, gelasterd)
  • smaden werkwoord (smaad, smaadt, smaadde, smaadden, gesmaad)
 7. porter préjudice à (nuire; duper; nuire à; )
  schaden; nadelig zijn; kwaad doen
  • schaden werkwoord (schaad, schaadt, schaadde, schaadden, geschaad)
  • nadelig zijn werkwoord (ben nadelig, bent nadelig, is nadelig, was nadelig, waren nadelig, nadelig geweest)
  • kwaad doen werkwoord (doe kwaad, doet kwaad, deed kwaad, deden kwaad, kwaad gedaan)

Vertaal Matrix voor porter préjudice à:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
belasteren calomnie; diffamation; dénigrement
beschadigen atteinte; blessure; broyage; corrosion; dommage; dégâts; désagrégation; détérioration; endommagement; endommager; meurtrissure; écrasement
kwaadspreken calomnie; diffamation; dénigrement
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
achterstellen discriminer; désavantager; faire tort à; léser; porter préjudice à
afbreuk doen aan nuire à; porter préjudice à
belasteren blesser; calomnier; diffamer; froisser; insulter; maudire; offenser; porter préjudice à calomnier; dire du mal sur; déniger; médire
benadelen blesser; causer des dégâts; desservir; duper; désavantager; endommager; faire du mal à quelqu'un; faire du tort à; faire tort à; injurier; léser; meurtrir; nuire; nuire à; porter préjudice à blesser; causer des dégâts; décevoir; désavantager; désillusionner; faire tort à; frustrer; léser; nuire
beschadigen nuire; porter préjudice à abîmer; blesser; briser; broyer; casser; démolir; détruire; endommager; esquinter; faire mal à; fracasser; nuire; nuire à
deren blesser; faire du mal à quelqu'un; faire du tort à; léser; porter préjudice à
discrimineren discriminer; désavantager; faire tort à; léser; porter préjudice à
kwaad doen causer des dégâts; desservir; duper; désavantager; endommager; faire tort à; nuire; nuire à; porter préjudice à agir mal; causer; faire du mal; faire du mal à quelqu'un
kwaadspreken blesser; calomnier; diffamer; froisser; insulter; maudire; offenser; porter préjudice à calomnier; dire du mal sur; déniger; médire
lasteren blesser; calomnier; diffamer; froisser; insulter; maudire; offenser; porter préjudice à calomnier; dire du mal sur; déniger; médire
nadeel berokkenen blesser; causer des dégâts; desservir; duper; désavantager; endommager; faire du mal à quelqu'un; faire du tort à; faire tort à; injurier; léser; meurtrir; nuire; nuire à; porter préjudice à
nadelig zijn causer des dégâts; desservir; duper; désavantager; endommager; faire tort à; nuire; nuire à; porter préjudice à
schaden causer des dégâts; desservir; duper; désavantager; endommager; faire tort à; nuire; nuire à; porter préjudice à blesser; causer des dégâts; désavantager; faire tort à; injurier; léser; nuire
smaden blesser; calomnier; diffamer; froisser; insulter; maudire; offenser; porter préjudice à insulter; outrager; railler; rendre ridicule; ridiculiser; se moquer de; tourner au ridicule; tourner en dérision

Verwante vertalingen van porter préjudice à