Recente nederlandse Woorden:

contactpersoon frezen frees pinnen pin subscriptie ook wachten welkom wacht troef troeven ontstaan worden door iedereen Iedereen richtlijn overlijden gesprek weegschaal opletten verlenging minuten film filmen afname pull-over meerzijdig leven zorgen zorg over beginnersfout kader ingrijpen ingreep slecht vacature slechten winnaar vacatures opvragen graven graaf vallei vergadering Vergadering vertrekken vertrek zoon heilig heiligen rijden manier uitgegeven vervangen rustig elkaar daarvan werkbaar dat DAT weghalen voorbeeld lezen jaar passant opstellen opstel zullen zien risico kast hoe beschaamd beschamen makkelijk meerdere carrière boekjaar gewoon oorzaak stress studio toelating resultatenrekening voorstellen voorstel enkel enkele mandaat beste ertussenuit goedkeuring klembord kiezen weg gekozen puber ondertekening plaatsvinden verschillen verschillend ontslag hierbij strip strippen duwen duw mindervaliden betreffen behandelen bannen ban diner eindgebruiker jaarrekening Jaarrekening tegenstander vangnet gulzigaard vangnetten as koken kok zelfstandig wennen hardhandig soms som bereiken aankomen tegenvallen sleutel sleutels roem roemen monster monsteren mast oorlog gebruiken gebruik muzieknoot ja gebruiksvriendelijk welbehagen ober stilstaan stilstaand teelaarde daarnaast safari hun Hun afstemming bezienswaardigheid persoonlijkheid uitspreken uitspraken tulband afstemmen draaien draai dicht verlichten verlicht versterken veroordeling autonoom voorwaarde voorwaarden uitvoeren op uitvaren taboe noemen thema genoemd frisdrank regel beeld treurwilg hobby kathedraal raadplegen nadien voor toilet terugtrekken jam god werken werk drama opsluiten vragen vraag huis

Recente engelse Woorden:

pin PIN arise next abundant triangular warrant warranted defiance rectangular winner intervention multi-faceted expansion expanse approximately government govern bow reason lathe presentation frost frosting aesthetic temporary ban diner confession good latter dignitary personnel loft customary possess thus major malfunction detain scatter scattered swashbuckler bundle jam blindfold combustible scandalous die reasonably exploitation applicant film diminish mainland collapse employee employees inspire inspiring glacier remuneration test remunerate plausible offering testing endeavour pediatrician lurid drawn villa mean means prop encounter untenable bookseller procrastinate prospect prospecting deplore deplorable excellent disappearance position appraisal silence offer manner fly failure affliction reveal condition propose involve explanation snug process Process baffle bypass suit enclose enclosed prick initial clumsy ruthless unless merit cartilage uniform paralysis project Project accelerate acceleration disclaimer cabal tumble conclusion reliable rate rating percolate subscribe rig endure consequently cause champion construct therefore originate block Block numb puff error pan PAN significance since till movement until sever severing lust gag monitor Monitor aluminium record recording facility recent Recent hence apply plant hamster overwhelm overwhelmed information contrast turn turned snow-flurry objection sequence additional resent suspicious resume Resume resource starvation however can coat coating price prices production train short-lived folder pity furthermore reflection complacency hold fade cut trial flat preserve