Recente nederlandse Woorden:

tot helpen toppunt herkennen knooppunt prototype gehalte uiterlijk bankkosten slaapkamer uitvoeren uitvaren berichtgeving lui bijna vakantie genieten groeten groet vluchtig insect insecten debiteur turkoois bezwaar bezwaren bewegen verpakken aangetekend aantekenen beamen Oceanië positief elk hopelijk automatiseren opdrachtgever loodrecht dan auditeren verwerken overtollig bad bidden bestellen verschaffen waarvan doel doelen waarborgen waarborg uitgangspunt spitsen plug valhoogte vallen val ergens plaat plaatje bewerken richtlijn verrekenen overleg overleggen tegemoetkomen onverschillig onverschilligheid tegemoetgekomen recht rij bepalen verschillen verduidelijken sleutelhanger ruit ruiten ruien bereikbaar ongeacht aangaan aangaande betrekken vervallen crediteur crediteuren vlag vlaggen lenig lenigen organogram maken voetbalvereniging extract doek doeken beschikbaar zitten België overschrijden alcohol Alcohol afspreken alsnog bijlage Bijlage moederbedrijf poos lachen lach positie Positie schrikken schrik bank opvolging gang omrekenen afleidbaar bij aanpakken aanpak lat vrijwillig vrijwilliger latten aanpassen navolging acceptatie gemakzucht inzetten inzet continu continue soms som onuitroeibaar voldoende gedeelte Liechtenstein leergierig onophoudelijk verhoudingen vacuum vacuüm vooral bekend bekennen hoofdkleur betrouwbaar kort korten modus volmacht schatting houden bewust afstemmen bokkig afwijken inregelen studentenvereniging via woord daarom inventariseren sinds bit benadrukken luipaard stabiel noodzakelijk complex koerier verwaarlozen opwinden opgewonden merken merk buitenland markt parkeren vergunning wisselen wissel Wisselen aspect dopsleutel brandwond ontwerper netto tekenaar hartstocht aan forceren vestigen gevestigd opmerking kwaliteits- term

Recente engelse Woorden:

tot chamber prototype model models loan loaner P.M. timorousness smooth part release primary headache occasional proper principal groom pray then bad stud omission plug prioritize count lozenge damage damaged velocity alcohol Alcohol rosemary contemporary gang lobby continue Liechtenstein determination vacuum besom below custard bedlam bedbug commute commuting bum liqueur begin begun liquor berth prospect profound tune tuning via deep deeply foot bit quit stink complex inflection focus inventorise track tracking aspect use noose mutual mutually register the property usage solution elucidate coil appoint dedicate dedicated expound explain benefit insight wholehearted probation by mean meant formidable argue routine liberty liberties sign signing anticipate anticipation contend tabletop chive hoard hoarder chuckle craft abandon abandoned brilliant asterisk ASTERISK ergonomic gas means remit letter civilization native aware awareness pass passed surname neglect famine passé provide main evolve skirt perceive reckon honour suffer permanent dire lax clump overwrite clumping merchant resign resigned serious hose aesthetic render assume default template defamation confirmation virtue find found libel consider bevel overlook saturate carbohydrate KPI dispatch imply impute insinuate discretion troll muddle fealty verse version align demarcate fawn directory fiction bless blessed connect Connect unit hail remark framework frame-work resilience example preside vital conduct conducting illegible initiate initiating redeem