Zweeds

Uitgebreide vertaling voor åsikt (Zweeds) in het Nederlands

åsikt:

åsikt [-en] zelfstandig naamwoord

 1. åsikt (idé; föreställning; mening)
  de idee; de gedachte; mentale voorstelling; de denkbeeld
 2. åsikt (tanke; idé)
  de idee; de gedachte; de denkbeeld
  • idee [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • gedachte [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • denkbeeld [de ~] zelfstandig naamwoord
 3. åsikt (mening; uppfattning)
  de mening; de opinie; de overtuiging
  • mening [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • opinie [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • overtuiging [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
 4. åsikt (mening; syn)
  het oordeel; de meningsuiting
 5. åsikt (föreställning; tanke; syn; intryck)
  mentale voorstelling; het begrip; het benul
 6. åsikt (övertygelse; syn; ståndpunkt)
  de overtuiging; de gezindheid; vaststaande mening
 7. åsikt (synpunkt; uppfattning; mening)
  het standpunt; zienswijs; de perspectief; de invalshoek; het gezichtspunt; het oogpunt; de gezichtshoek

Vertaal Matrix voor åsikt:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
begrip föreställning; intryck; syn; tanke; åsikt begrepp; idé
benul föreställning; intryck; syn; tanke; åsikt aning; förstånd; idé; medvetenhet
denkbeeld föreställning; idé; mening; tanke; åsikt begrepp; idé; inblick; tankesätt; vision
gedachte föreställning; idé; mening; tanke; åsikt
gezichtshoek mening; synpunkt; uppfattning; åsikt
gezichtspunt mening; synpunkt; uppfattning; åsikt tankesätt
gezindheid ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse benägenhet; böjelse; håg; tro; övertygelse
idee föreställning; idé; mening; tanke; åsikt insikt; tankesätt
invalshoek mening; synpunkt; uppfattning; åsikt närmande
mening mening; uppfattning; åsikt idé; inblick; tankesätt; vision
meningsuiting mening; syn; åsikt kommentar; uttalande; uttryck; yttrande; åsiktsförklaring
mentale voorstelling föreställning; idé; intryck; mening; syn; tanke; åsikt
oogpunt mening; synpunkt; uppfattning; åsikt
oordeel mening; syn; åsikt idé; inblick; tankesätt; vision
opinie mening; uppfattning; åsikt idé; inblick; tankesätt; vision
overtuiging mening; ståndpunkt; syn; uppfattning; åsikt; övertygelse förvissning; tro; övertygelse
perspectief mening; synpunkt; uppfattning; åsikt syn; utblick; utsiktspunkt
standpunt mening; synpunkt; uppfattning; åsikt attityd; position; ställning; ståndpunkt; tankesätt
vaststaande mening ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse
zienswijs mening; synpunkt; uppfattning; åsikt

Wiktionary: åsikt


Cross Translation:
FromToVia
åsikt opinie; mening Meinung — der selbst gebildete Standpunkt eines Menschen
åsikt mening; opinie Meinung — die persönliche Bewertung einer Sache oder Person, auch die Bewertung durch eine Gruppe
åsikt visie Ansicht — Art und Weise, wie man etwas versteht
åsikt visie Anschauung — die Art und Weise, wie man etwas betrachten oder interpretieren
åsikt mening; opinie; visie; zienswijze; gedachte opinion — thought a person has formed about a topic
åsikt mening; dunk; opinie; visie; zienswijze; advies; raadgeving avis — Ce que l’on penser et aussi ce que l’on en dit, opinion.
åsikt opinie; mening; dunk; visie; zienswijze opinionavis de celui qui opiner sur quelque affaire mise en délibération.

Verwante vertalingen van åsikt