Overzicht
Engels naar Spaans:   Meer gegevens...
  1. clod:


Engels

Uitgebreide vertaling voor clod (Engels) in het Spaans

clod:


Vertaal Matrix voor clod:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
- ball; chunk; clump; gawk; glob; goon; lout; lubber; lummox; lump; oaf; stumblebum
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- clod of earth

Synoniemen voor "clod":


Verwante definities voor "clod":

  1. a compact mass1
  2. an awkward stupid person1

Wiktionary: clod

clod
noun
  1. lump of something, especially of earth or clay

Verwante vertalingen van clod