Overzicht
Engels naar Frans:   Meer gegevens...
  1. mass noun:


Engels

Uitgebreide vertaling voor mass noun (Engels) in het Frans

mass noun: (*Woord en zin splitter gebruikt)

mass noun:


Synoniemen voor "mass noun":


Verwante definities voor "mass noun":

  1. a noun that does not form plurals1

Wiktionary: mass noun

mass noun
noun
  1. noun describing something that cannot be counted
mass noun
noun
  1. (grammaire, fr) nom indénombrable.

Verwante vertalingen van mass noun