Overzicht
Engels naar Frans:   Meer gegevens...
  1. Follow Up:


Engels

Uitgebreide vertaling voor Follow Up (Engels) in het Frans

Follow Up:

Follow Up [the ~] zelfstandig naamwoord

  1. the Follow Up
    – A button on the toolbar that opens the Form Assistant pane, where a user can create a related activity. 1

Vertaal Matrix voor Follow Up:

Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
Suivi Follow Up

Verwante definities voor "Follow Up":

  1. A button on the toolbar that opens the Form Assistant pane, where a user can create a related activity.1

Verwante vertalingen van Follow Up