Overzicht
Engels naar Frans:   Meer gegevens...
  1. bowling ball:
  2. Wiktionary:


Engels

Uitgebreide vertaling voor bowling ball (Engels) in het Frans

bowling ball:

bowling ball [the ~] zelfstandig naamwoord

  1. the bowling ball
    la boule; la boule de bowling

Vertaal Matrix voor bowling ball:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
boule bowling ball ball; ball of wool; bulge; bump; globular form; hump; lump; spherical shape; swelling
boule de bowling bowling ball bowling ballgame
- bowl

Synoniemen voor "bowling ball":


Verwante definities voor "bowling ball":

  1. a large ball with finger holes used in the sport of bowling1

Wiktionary: bowling ball

bowling ball
noun
  1. ball for bowling

Verwante vertalingen van bowling ball