Overzicht
Engels naar Nederlands:   Meer gegevens...
  1. street-organ:
  2. Wiktionary:


Engels

Uitgebreide vertaling voor street organ (Engels) in het Nederlands

street organ:


Vertaal Matrix voor street organ:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
- barrel organ; grind organ; hand organ; hurdy gurdy; hurdy-gurdy

Synoniemen voor "street organ":


Verwante definities voor "street organ":

  1. a musical instrument that makes music by rotation of a cylinder studded with pegs1

Wiktionary: street organ

street organ
noun
  1. mechanically played steeet organ

street-organ:

street-organ [the ~] zelfstandig naamwoord

  1. the street-organ (barrel-organ)
    het pierement

Vertaal Matrix voor street-organ:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
pierement barrel-organ; street-organ

Verwante vertalingen van street organ