Overzicht
Engels naar Nederlands:   Meer gegevens...
 1. conversation:
 2. Wiktionary:


Engels

Uitgebreide vertaling voor conversation (Engels) in het Nederlands

conversation:

conversation [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the conversation (talking)
  het gesprek; de conversatie
 2. the conversation (discussion)
  de discussie; het gesprek
  • discussie [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • gesprek [het ~] zelfstandig naamwoord
 3. the conversation (dialogue; interview; talk)
  de samenspraak; het gesprek; het onderhoud
 4. the conversation (sustenance; talk; chat)
  het gesprek; mondeling onderhoud
 5. the conversation (dialogue; dialog)
  de dialoog; de samenspraak; het tweegesprek; de tweespraak
 6. the conversation
  – A discussion with a customer or colleague. 1
  het gesprek
  • gesprek [het ~] zelfstandig naamwoord
 7. the conversation
  – A real-time communication session between two or more users. A session can involve IM, video, or audio. 1
  het gesprek
  • gesprek [het ~] zelfstandig naamwoord
 8. the conversation
  – A collection of communications (e-mail, IM, text messaging, voice mail, and so on) between two or more participants. 1
  het gesprek
  • gesprek [het ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor conversation:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
conversatie conversation; talking
dialoog conversation; dialog; dialogue
discussie conversation; discussion debate; discussion
gesprek chat; conversation; dialogue; discussion; interview; sustenance; talk; talking
mondeling onderhoud chat; conversation; sustenance; talk
onderhoud conversation; dialogue; interview; talk keep up; maintenance; support; upkeep
samenspraak conversation; dialog; dialogue; interview; talk
tweegesprek conversation; dialog; dialogue
tweespraak conversation; dialog; dialogue

Verwante woorden van "conversation":


Synoniemen voor "conversation":


Verwante definities voor "conversation":

 1. the use of speech for informal exchange of views or ideas or information etc.2
 2. A discussion with a customer or colleague.1
 3. A real-time communication session between two or more users. A session can involve IM, video, or audio.1
 4. A collection of communications (e-mail, IM, text messaging, voice mail, and so on) between two or more participants.1

Wiktionary: conversation

conversation
noun
 1. talking
conversation
noun
 1. gesprek als vorm van sociale omgang
 2. een mondelinge conversatie waarbij informatie uitgewisseld wordt

Cross Translation:
FromToVia
conversation gesprek Gesprächmündliche Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Menschen
conversation gesprek conversationentretien plus ou moins familier.
conversation scherts; grapjasserij plaisanterie — Raillerie, badinerie, chose dite ou faite pour amuser.

Verwante vertalingen van conversation