Frans

Uitgebreide vertaling voor accomplir (Frans) in het Duits

accomplir:

accomplir werkwoord (accomplis, accomplit, accomplissons, accomplissez, )

 1. accomplir (faire; exécuter; réaliser; s'acquitter de)
  tun; verrichten; betreiben; treiben; ausrichten; erledigen; erfüllen; schaffen; handeln; erreichen; vollziehen; leisten; ausüben; vornehmen; schütten
  • tun werkwoord (tue, tuest, tut, tat, tatet, getan)
  • verrichten werkwoord (verrichte, verrichtest, verrichtet, verrichtete, verrichtetet, verrichtet)
  • betreiben werkwoord (betreibe, betreibst, betreibt, betrieb, betriebt, betrieben)
  • treiben werkwoord (treibe, treibst, treibt, trieb, triebt, getrieben)
  • ausrichten werkwoord (richte aus, richtest aus, richtet aus, richtete aus, richtetet aus, ausgerichtet)
  • erledigen werkwoord (erledige, erledigst, erledigt, erledigte, erledigtet, erledigt)
  • erfüllen werkwoord (erfülle, erfüllst, erfüllt, erfüllte, erfülltet, erfüllt)
  • schaffen werkwoord (schaffe, schaffst, schafft, schuff, schufft, geschaffen)
  • handeln werkwoord (handle, handelst, handelt, handelte, handeltet, gehandelt)
  • erreichen werkwoord (erreiche, erreichst, erreicht, erreichte, erreichtet, erreicht)
  • vollziehen werkwoord (vollziehe, vollziehst, vollzieht, vollzog, vollzoget, vollzogen)
  • leisten werkwoord (leiste, leistst, leistt, leistte, leisttet, geleistet)
  • ausüben werkwoord (übe aus, übst aus, übt aus, übte aus, übtet aus, ausgeübt)
  • vornehmen werkwoord (nehme vor, nimmst vor, nimmt vor, nahm vor, nahmt vor, vorgenommen)
  • schütten werkwoord (schütte, schüttest, schüttet, schüttete, schüttetet, geschüttet)
 2. accomplir (achever; compléter; finir; )
  erledigen; abmachen; fertig bringen
  • erledigen werkwoord (erledige, erledigst, erledigt, erledigte, erledigtet, erledigt)
  • abmachen werkwoord (mache ab, machst ab, macht ab, machte ab, machtet ab, abgemacht)
  • fertig bringen werkwoord
 3. accomplir (prouver)
  verwirklichen; wahrmachen
  • verwirklichen werkwoord (verwirkliche, verwirklichst, verwirklicht, verwirklichte, verwirklichtet, verwirklicht)
  • wahrmachen werkwoord
 4. accomplir (parcourir)
  ablegen; zurücklegen
  • ablegen werkwoord (lege ab, legst ab, legt ab, legte ab, legtet ab, abgelegt)
  • zurücklegen werkwoord (lege zurück, legst zurück, legt zurück, legte zurück, legtet zurück, zurückgelegt)
 5. accomplir (réaliser; développer; effectuer)
  realisieren; verwirklichen; zustande bringen; vollführen; schaffen; bilden; zurechtbringen
  • realisieren werkwoord (realisiere, realisierst, realisiert, realisierte, realisiertet, realisiert)
  • verwirklichen werkwoord (verwirkliche, verwirklichst, verwirklicht, verwirklichte, verwirklichtet, verwirklicht)
  • zustande bringen werkwoord (bringe zustande, bringst zustande, bringt zustande, brachte zustande, brachtet zustande, zustande gebracht)
  • vollführen werkwoord (vollführe, vollführst, vollführt, vollführte, vollführtet, vollführt)
  • schaffen werkwoord (schaffe, schaffst, schafft, schuff, schufft, geschaffen)
  • bilden werkwoord (bilde, bildest, bildet, bildete, bildetet, gebildet)
  • zurechtbringen werkwoord (bringe zurecht, bringst zurecht, bringt zurecht, brachte zurecht, brachtet zurecht, zurechtgebracht)
 6. accomplir (exécuter; effectuer)
  vollziehen; vollstrecken
  • vollziehen werkwoord (vollziehe, vollziehst, vollzieht, vollzog, vollzoget, vollzogen)
  • vollstrecken werkwoord (vollstrecke, vollstreckst, vollstreckt, vollstreckte, vollstrecktet, vollgestreckt)
 7. accomplir (effectuer; réaliser)
  erzeugen; herstellen
  • erzeugen werkwoord (erzeuge, erzeugst, erzeugt, erzeugte, erzeugtet, erzeugt)
  • herstellen werkwoord (herstelle, herstellst, herstellt, herstellte, herstelltet, hergestellt)
 8. accomplir (effectuer; exécuter; réaliser; fabriquer)
  sich vollziehen; eintreten
 9. accomplir (parvenir à; réussir; arriver à; )
  schaffen; vollführen; bewirken; hinkriegen; vollbringen; fertigbringen; durchsetzen
  • schaffen werkwoord (schaffe, schaffst, schafft, schuff, schufft, geschaffen)
  • vollführen werkwoord (vollführe, vollführst, vollführt, vollführte, vollführtet, vollführt)
  • bewirken werkwoord (bewirke, bewirkst, bewirkt, bewirkte, bewirktet, bewirkt)
  • hinkriegen werkwoord (kriege hin, kriegst hin, kriegt hin, kriegte hin, kriegtet hin, hingekriegt)
  • vollbringen werkwoord (vollbringe, vollbringst, vollbringt, vollbrachte, vollbrachtet, vollbracht)
  • fertigbringen werkwoord (bringe fertig, bringst fertig, bringt fertig, brachte fertig, brachtet fertig, fertiggebracht)
  • durchsetzen werkwoord (durchsetze, durchsetzt, durchsetzte, durchsetztet, durchgesetzt)

Conjugations for accomplir:

Présent
 1. accomplis
 2. accomplis
 3. accomplit
 4. accomplissons
 5. accomplissez
 6. accomplissent
imparfait
 1. accomplissais
 2. accomplissais
 3. accomplissait
 4. accomplissions
 5. accomplissiez
 6. accomplissaient
passé simple
 1. accomplis
 2. accomplis
 3. accomplit
 4. accomplîmes
 5. accomplîtes
 6. accomplirent
futur simple
 1. accomplirai
 2. accompliras
 3. accomplira
 4. accomplirons
 5. accomplirez
 6. accompliront
subjonctif présent
 1. que j'accomplisse
 2. que tu accomplisses
 3. qu'il accomplisse
 4. que nous accomplissions
 5. que vous accomplissiez
 6. qu'ils accomplissent
conditionnel présent
 1. accomplirais
 2. accomplirais
 3. accomplirait
 4. accomplirions
 5. accompliriez
 6. accompliraient
passé composé
 1. ai accompli
 2. as accompli
 3. a accompli
 4. avons accompli
 5. avez accompli
 6. ont accompli
divers
 1. accomplis!
 2. accomplissez!
 3. accomplissons!
 4. accompli
 5. accomplissant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Vertaal Matrix voor accomplir:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
ablegen accomplir; parcourir archiver; coucher; déposer; faire asseoir; fixer; garder; installer; insérer; mettre; mettre de côté; placer; planter; poser; poser qch; préserver; ranger; situer; stationner
abmachen accomplir; achever; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; prendre fin; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supprimer; terminer accorder; arrêter; conclure; consentir à; convenir; donner son accord; donner son consentement; décider; finir; mettre fin à; prendre fin; s'accorder; s'arranger; s'entendre sur; se mettre d'accord; stopper; terminer; tomber d'accord; tomber d'accord sur; être d'accord avec
ausrichten accomplir; exécuter; faire; réaliser; s'acquitter de aligner; aménager; arranger; commencer; construire; créer; dresser; fonder; lancer; organiser; remettre droit; réparer; rétablir; se mettre en rangs; viser; viser à; édifier; ériger
ausüben accomplir; exécuter; faire; réaliser; s'acquitter de appliquer; commettre; commettre un acte; exercer; exécuter; faire; faire accidentellement; pratiquer
betreiben accomplir; exécuter; faire; réaliser; s'acquitter de appliquer; commettre; commettre un acte; continuer à pousser; exercer; exécuter; faire; faire accidentellement; faire l'amour; persévérer; pratiquer
bewirken accomplir; arriver; arriver à; effectuer; exécuter; parvenir; parvenir à; réaliser; réussir causer; faire; porter; prendre soin; prendre soin de
bilden accomplir; développer; effectuer; réaliser alterner; altérer; changer; composer; concevoir; confectionner; construire; créer; déployer; développer; entraîner; exercer; fabriquer; faire; faire des exercices; façonner; former; instruire; modeler; modifier; mouler; permuter; réaliser; s'entraîner; s'exercer; s'épanouir; transformer; varier; échanger; éduquer; élaborer; évoluer
durchsetzen accomplir; arriver; arriver à; effectuer; exécuter; parvenir; parvenir à; réaliser; réussir continuer à pousser; forcer; forcer à; imposer; insister; insister sur qc; persévérer; pousser; presser; réussir; réussir à imposer; être reçu à
eintreten accomplir; effectuer; exécuter; fabriquer; réaliser adhérer; apparaître; défoncer à coups de pied; enfoncer; enfoncer à coups de pied; entrer; entrer dans; entrer en vigueur; mettre; montrer; nouer; paraître; pénétrer; pénétrer dans; rentrer; s'élever; se lever; surgir
erfüllen accomplir; exécuter; faire; réaliser; s'acquitter de essayer; faire un effort; fonctionner; marcher; produire; tenter
erledigen accomplir; achever; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; prendre fin; réaliser; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supprimer; terminer abattre; achever; aplanir; aplatir; assassiner; balayer; descendre; détruire; dévaster; effacer; enlever; entraîner; essuyer; exécuter; faire disparaître; finir; fusiller; gommer; liquider; parvenir; ravager; ruiner; réussir; réussir à achever; réussir à faire; saccager; supprimer; torcher; tuer; égorger; éliminer une personne
erreichen accomplir; exécuter; faire; réaliser; s'acquitter de arriver par hasard; atteindre; extraire; gagner; obtenir; parvenir à; pénétrer; réaliser; s'infiltrer; se trouver; tirer de
erzeugen accomplir; effectuer; réaliser causer; concevoir; confectionner; construire; créer; cultiver; engendrer; fabriquer; faire; former; procréer; produire; provoquer; réaliser; susciter; élaborer
fertig bringen accomplir; achever; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; prendre fin; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supprimer; terminer
fertigbringen accomplir; arriver; arriver à; effectuer; exécuter; parvenir; parvenir à; réaliser; réussir achever; améliorer; arracher; arranger; arrêter; casser; cesser; compléter; conclure; couper; créer; délimiter; déraciner; en finir; fabriquer; finir; interrompre; jouer un tour à qn; limiter; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; parvenir; parvenir à enlever; perfectionner; prendre fin; produire; rendre complet; résilier; réussir; réussir à achever; réussir à faire; s'achever; savoir s'y prendre; se terminer; stopper; supplémenter; suspendre; tenir levé; terminer; être reçu à
handeln accomplir; exécuter; faire; réaliser; s'acquitter de agir; colporter; faire du commerce; faire un effort; fonctionner; marchander; marcher; négocier; opérer; produire; rabattre; servir de médiateur dans; traiter; vendre; vendre porte-à-porte
herstellen accomplir; effectuer; réaliser changer; concevoir; confectionner; construire; coucher; créer; déposer; fabriquer; faire; former; mettre; placer; planter; poser; produire; remettre en état; renouveler; réaliser; rénover; se substituer à; situer; stationner; élaborer
hinkriegen accomplir; arriver; arriver à; effectuer; exécuter; parvenir; parvenir à; réaliser; réussir adapter; ajuster; arranger; créer; dépanner; faire; faire un prix d'ami à quelqu'un; jouer un tour à qn; mettre au point; pistonner; raccommoder; rapiécer; reconstituer; remettre en état; renouveler; restaurer; réaliser; régler; rénover; réparer; rétablir; réussir; savoir s'y prendre
leisten accomplir; exécuter; faire; réaliser; s'acquitter de faire un effort; fonctionner; marcher; produire
realisieren accomplir; développer; effectuer; réaliser concevoir; entendre; percer; percevoir; reconnaître; saisir; se rendre compte; voir
schaffen accomplir; arriver; arriver à; développer; effectuer; exécuter; faire; parvenir; parvenir à; réaliser; réussir; s'acquitter de allouer; arracher; arranger; arriver à; arriver à bout de; concevoir; confectionner; construire; créer; cultiver; distribuer; diviser; déraciner; employer; exploiter; extraire; fabriquer; faire; faire travailler; faire valoir; fonctionner; former; fournir; marcher; mettre en exploitation; mettre à la disposition; mettre à profit; partager; procurer; remettre; réaliser; répartir; répondre à l'attente; réussir; savoir s'y prendre; se servir de; servir; sortir de; tirer de; user de; utiliser; venir à bout de; verser; élaborer
schütten accomplir; exécuter; faire; réaliser; s'acquitter de arroser; déverser; faire un effort; fonctionner; marcher; pleuvoir à flots; pleuvoir à sceaux; pleuvoir à torrents; pleuvoir à verse; produire; verser; vider
sich vollziehen accomplir; effectuer; exécuter; fabriquer; réaliser
treiben accomplir; exécuter; faire; réaliser; s'acquitter de appliquer; commettre; commettre un acte; cultiver; curer; débrancher; débrayer; déconnecter; découdre; défaire; dégager; dégrafer; dénouer; détacher; dételer; dévisser; enlever le fumier de; exercer; extraire; exécuter; fabriquer; faire; faire accidentellement; faire l'amour; ficher; fonctionner; manigancer; marcher; monter; nettoyer; nettoyer à fond; pratiquer; produire; s'élever; se dresser; se lever; surgir; tirer de; venir en haut
tun accomplir; exécuter; faire; réaliser; s'acquitter de agir; concevoir; confectionner; construire; créer; effectuer; employer; exécuter; fabriquer; faire; faire marcher; faire un procès à; faire usage de; fonctionner; former; manipuler; marcher; mettre en marche; opérer; procéder; réaliser; s'occuper de; s'y prendre; se servir de; travailler; user; user de; utiliser; élaborer
verrichten accomplir; exécuter; faire; réaliser; s'acquitter de effectuer; employer; exécuter; faire un effort; faire usage de; fonctionner; marcher; produire; réaliser; se servir de; travailler; user; user de; utiliser
verwirklichen accomplir; développer; effectuer; prouver; réaliser
vollbringen accomplir; arriver; arriver à; effectuer; exécuter; parvenir; parvenir à; réaliser; réussir achever; consommer; exécuter; finir; parvenir; perpétrer; répondre à l'attente; réussir; réussir à achever; réussir à faire
vollführen accomplir; arriver; arriver à; développer; effectuer; exécuter; parvenir; parvenir à; réaliser; réussir consommer; exécuter; perpétrer; répondre à l'attente
vollstrecken accomplir; effectuer; exécuter exécuter; mettre à mort
vollziehen accomplir; effectuer; exécuter; faire; réaliser; s'acquitter de consommer; exécuter; mettre à mort; perpétrer; répondre à l'attente
vornehmen accomplir; exécuter; faire; réaliser; s'acquitter de avoir l'intention de; former le dessein de; mettre; nouer
wahrmachen accomplir; prouver
zurechtbringen accomplir; développer; effectuer; réaliser
zurücklegen accomplir; parcourir accaparer; affecter; amasser; entasser; faire des réserves; garder; isoler; mettre de côté; mettre à l'écart; mettre à part; poser de côté; ranger; remettre; remettre en place; replacer; retenir; réserver; stocker; séparer
zustande bringen accomplir; développer; effectuer; réaliser arriver à; arriver à bout de; rancuner; sortir de; venir à bout de; élucubrer

Synoniemen voor "accomplir":


Wiktionary: accomplir

accomplir accomplir
verb
 1. etwas fertig machen; zu Ende bringen; eine Arbeit tun, die noch aussteht
 2. -
 1. (transitiv) eine mühsame Arbeit hinter sich bringen, damit fertig werden
 2. (transitiv) (einen Befehl) ausführen

Cross Translation:
FromToVia
accomplir erreichen; realisieren achieve — to carry out successfully; to accomplish
accomplir realisieren; erledigen; ausüben; ausführen; abwickeln carry out — To fulfill
accomplir beenden; fertigmachen; fertigstellen complete — to finish

Verwante vertalingen van accomplir