Frans

Uitgebreide vertaling voor modifier (Frans) in het Duits

modifier:

modifier werkwoord (modifie, modifies, modifions, modifiez, )

 1. modifier (alterner; changer; transformer; )
  ändern; verändern; tauschen; abwechseln; wechseln; variieren; abändern; amendieren; abwandeln; erschaffen; eintauschen; verfertigen; entstehen; ausbauen; bilden; anfertigen; entarten; auswirken; entfalten; flattern
  • ändern werkwoord (ändere, änderst, ändert, änderte, ändertet, geändert)
  • verändern werkwoord (verändere, veränderst, verändert, veränderte, verändertet, verändert)
  • tauschen werkwoord (tausche, tauschst, tauscht, tauschte, tauschtet, getauscht)
  • abwechseln werkwoord (wechsele ab, wechselst ab, wechselt ab, wechselte ab, wechseltet ab, abgewechselt)
  • wechseln werkwoord (wechsele, wechselst, wechselt, wechselte, wechseltet, gewechselt)
  • variieren werkwoord (variiere, variierst, variiert, variierte, variiertet, variiert)
  • abändern werkwoord (abändere, abändert, abänderte, abändertet, geabändernet)
  • amendieren werkwoord (amendiere, amendierst, amendiert, amendierte, amendiertet, amendiert)
  • abwandeln werkwoord (wandele ab, wandelst ab, wandelt ab, wandelte ab, wandeltet ab, abgewandelt)
  • erschaffen werkwoord
  • eintauschen werkwoord (tausche ein, tauscht ein, tauschte ein, tauschtet ein, eingetauscht)
  • verfertigen werkwoord (verfertige, verfertigst, verfertigt, verfertigte, verfertigtet, verfertigt)
  • entstehen werkwoord (entstehe, entstehst, entsteht, entstand, entstandet, entstanden)
  • ausbauen werkwoord (baue aus, baust aus, baut aus, baute aus, bautet aus, ausgebaut)
  • bilden werkwoord (bilde, bildest, bildet, bildete, bildetet, gebildet)
  • anfertigen werkwoord (fertige an, fertigst an, fertigt an, fertigte an, fertigtet an, angefertigt)
  • entarten werkwoord (entarte, entartest, entartet, entartete, entartetet, entartet)
  • auswirken werkwoord (wirke aus, wirkst aus, wirkt aus, wirkte aus, wirktet aus, ausgewirkt)
  • entfalten werkwoord (entfalte, entfaltest, entfaltet, entfaltete, entfaltetet, entfaltet)
  • flattern werkwoord (flattre, flatterst, flattert, flatterte, flattertet, geflattert)
 2. modifier (changer; transformer; réviser; )
  modifizieren
  • modifizieren werkwoord (modifiziere, modifizierst, modifiziert, modifizierte, modifiziertet, modifiziert)
 3. modifier (changer; transformer; réviser; )
  ändern; verändern; modifizieren; umgestalten; abändern; umändern
  • ändern werkwoord (ändere, änderst, ändert, änderte, ändertet, geändert)
  • verändern werkwoord (verändere, veränderst, verändert, veränderte, verändertet, verändert)
  • modifizieren werkwoord (modifiziere, modifizierst, modifiziert, modifizierte, modifiziertet, modifiziert)
  • umgestalten werkwoord (gestalte um, gestaltest um, gestaltet um, gestaltete um, gestaltetet um, umgestaltet)
  • abändern werkwoord (abändere, abändert, abänderte, abändertet, geabändernet)
  • umändern werkwoord
 4. modifier (convertir; transformer; changer)
  konvertieren; wechseln
  • konvertieren werkwoord (konvertiere, konvertierst, konvertiert, konvertierte, konvertiertet, konvertiert)
  • wechseln werkwoord (wechsele, wechselst, wechselt, wechselte, wechseltet, gewechselt)
 5. modifier (réviser; revoir; amender; )
  überprüfen; revidieren; korrigieren; berichtigen; reformieren; abändern
  • überprüfen werkwoord (überprüfe, überprüfst, überprüft, überprüfte, überprüftet, überprüft)
  • revidieren werkwoord (revidiere, revidierst, revidiert, revidierte, revidiertet, revidiert)
  • korrigieren werkwoord (korrigiere, korrigierst, korrigiert, korrigierte, korrigiertet, korrigiert)
  • berichtigen werkwoord (berichtige, berichtigest, berichtiget, berichtigete, berichtigetet, berichtigt)
  • reformieren werkwoord (reformiere, reformierst, reformiert, reformierte, reformiertet, reformiert)
  • abändern werkwoord (abändere, abändert, abänderte, abändertet, geabändernet)
 6. modifier (nuancer; différencier)
  nuancieren; differenzieren
 7. modifier (réorganiser; transformer; déformer; )
  reorganisieren; reformieren
  • reorganisieren werkwoord (reorganisiere, reorganisierst, reorganisiert, reorganisierte, reorganisiertet, reorganisiert)
  • reformieren werkwoord (reformiere, reformierst, reformiert, reformierte, reformiertet, reformiert)
 8. modifier (altérer; changer; renverser)
  biegen; umbiegen
  • biegen werkwoord (biege, biegst, biegt, bog, bogt, gebogen)
  • umbiegen werkwoord (biege um, biegst um, biegt um, bog um, bogt um, umgebogen)
 9. modifier (échanger; confondre; renvoyer; )
  umtauschen; tauschen; einwechseln; eintauschen
  • umtauschen werkwoord (tausche um, tauscht um, tauschte um, tauschtet um, umgetauscht)
  • tauschen werkwoord (tausche, tauschst, tauscht, tauschte, tauschtet, getauscht)
  • einwechseln werkwoord (wechsele ein, wechselst ein, wechselt ein, wechselte ein, wechseltet ein, eingewechselt)
  • eintauschen werkwoord (tausche ein, tauscht ein, tauschte ein, tauschtet ein, eingetauscht)
 10. modifier
  bearbeiten
  • bearbeiten werkwoord (bearbeite, bearbeitest, bearbeitet, bearbeitete, bearbeitetet, bearbeitet)

Conjugations for modifier:

Présent
 1. modifie
 2. modifies
 3. modifie
 4. modifions
 5. modifiez
 6. modifient
imparfait
 1. modifiais
 2. modifiais
 3. modifiait
 4. modifiions
 5. modifiiez
 6. modifiaient
passé simple
 1. modifiai
 2. modifias
 3. modifia
 4. modifiâmes
 5. modifiâtes
 6. modifièrent
futur simple
 1. modifierai
 2. modifieras
 3. modifiera
 4. modifierons
 5. modifierez
 6. modifieront
subjonctif présent
 1. que je modifie
 2. que tu modifies
 3. qu'il modifie
 4. que nous modifiions
 5. que vous modifiiez
 6. qu'ils modifient
conditionnel présent
 1. modifierais
 2. modifierais
 3. modifierait
 4. modifierions
 5. modifieriez
 6. modifieraient
passé composé
 1. ai modifié
 2. as modifié
 3. a modifié
 4. avons modifié
 5. avez modifié
 6. ont modifié
divers
 1. modifie!
 2. modifiez!
 3. modifions!
 4. modifié
 5. modifiant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Vertaal Matrix voor modifier:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
abwandeln alterner; altérer; changer; modifier; permuter; transformer; varier; échanger conjuguer; décliner
abwechseln alterner; altérer; changer; modifier; permuter; transformer; varier; échanger changer; changer de place; différer; diverger; faire un échange; permuter; troquer; varier; échanger
abändern alterner; altérer; amender; changer; modifier; permuter; rectifier; refondre; remanier; retravailler; revoir; réformer; régénérer; réviser; transformer; varier; échanger conjuguer; décliner
amendieren alterner; altérer; changer; modifier; permuter; transformer; varier; échanger
anfertigen alterner; altérer; changer; modifier; permuter; transformer; varier; échanger concevoir; confectionner; construire; créer; fabriquer; faire; former; produire; réaliser; élaborer
ausbauen alterner; altérer; changer; modifier; permuter; transformer; varier; échanger achever; agrandir; ajouter à; aller mieux; amplifier; améliorer; augmenter; bâtir; compléter; construire; construire en plus; développer; enfler; finir; gonfler; grossir; lever; parfaire; perfectionner; prendre de l'ampleur; prendre de l'expansion; prendre du poids; rajouter une aile; rendre complet; renouer; renouveler; revitaliser; régénérer; rénover; s'amplifier; s'enfler; se dilater; supplémenter; élargir; étendre; évaser
auswirken alterner; altérer; changer; modifier; permuter; transformer; varier; échanger aboutir à; atteindre; culminer; résulter; se confirmer; se réaliser
bearbeiten modifier façonner; former; modeler; mouler
berichtigen altérer; amender; modifier; retravailler; revoir; réformer; régénérer; réviser; transformer achever; adapter; aller mieux; améliorer; compléter; corriger; finir; parfaire; perfectionner; rectifier; rendre complet; renouer; renouveler; reprendre; revitaliser; régénérer; rénover; réécrire; supplémenter
biegen altérer; changer; modifier; renverser arquer; cambrer; courber; déjeter; fléchir; incurver; infléchir; plier; recourber; replier; s'incliner; s'incurver; se courber; économiser
bilden alterner; altérer; changer; modifier; permuter; transformer; varier; échanger accomplir; composer; concevoir; confectionner; construire; créer; déployer; développer; effectuer; entraîner; exercer; fabriquer; faire; faire des exercices; façonner; former; instruire; modeler; mouler; réaliser; s'entraîner; s'exercer; s'épanouir; éduquer; élaborer; évoluer
differenzieren différencier; modifier; nuancer différencier; opérer une distinction
eintauschen alterner; altérer; annuler; changer; confondre; embarrasser; faire un échange; modifier; permuter; renvoyer; substituer; tourner en sens contraire; transformer; troquer; troquer contre; varier; échanger changer; changer de place; convertir; faire un échange; permuter; substituer; troquer; troquer contre; échanger
einwechseln annuler; changer; confondre; embarrasser; faire un échange; modifier; permuter; renvoyer; substituer; tourner en sens contraire; transformer; troquer; troquer contre; varier; échanger alterner; altérer; changer; changer de place; convertir; faire un échange; permuter; substituer; troquer; troquer contre; échanger; échanger contre
entarten alterner; altérer; changer; modifier; permuter; transformer; varier; échanger corrompre; déboucher sur; dégénérer; dépraver; gâcher; ruiner; s'abâtardir; se corrompre; se dégrader; se prolonger; se terminer en
entfalten alterner; altérer; changer; modifier; permuter; transformer; varier; échanger déplier; déployer; dérouler; développer; plier; s'épanouir; se déplier; éclore; étaler; étendre
entstehen alterner; altérer; changer; modifier; permuter; transformer; varier; échanger concevoir; confectionner; construire; créer; fabriquer; faire; former; germer; naître; naître de; pousser; prendre sa source; réaliser; s'élever; se faire; se lever; surgir; élaborer
erschaffen alterner; altérer; changer; modifier; permuter; transformer; varier; échanger concevoir; confectionner; construire; créer; fabriquer; faire; former; rancuner; réaliser; élaborer; élucubrer
flattern alterner; altérer; changer; modifier; permuter; transformer; varier; échanger balancer; chanceler; faire du vent; flotter au vent; osciller; s'envoler; se balancer; secouer; tituber; vaciller; venter; voler; voleter; voltiger; être bercé; être houleux
konvertieren changer; convertir; modifier; transformer changer; changer de place; convertir; faire un échange; permuter; troquer; échanger
korrigieren altérer; amender; modifier; retravailler; revoir; réformer; régénérer; réviser; transformer aller mieux; améliorer; corriger; perfectionner; rectifier; remettre droit; renouer; renouveler; reprendre; revitaliser; réajuster; régénérer; rénover
modifizieren altérer; amender; changer; modifier; rectifier; refondre; remanier; renverser; restructurer; retravailler; réformer; réorganiser; réviser; transformer
nuancieren différencier; modifier; nuancer apporter une distinction dans; moduler; nuancer
reformieren altérer; amender; changer; déformer; labourer; modifier; remanier; restructurer; retourner; retravailler; revoir; réformer; régénérer; réorganiser; réviser; transformer réformer
reorganisieren changer; déformer; labourer; modifier; remanier; restructurer; retourner; retravailler; réorganiser; transformer assainir; réorganiser
revidieren altérer; amender; modifier; retravailler; revoir; réformer; régénérer; réviser; transformer adapter; réécrire
tauschen alterner; altérer; annuler; changer; confondre; embarrasser; faire un échange; modifier; permuter; renvoyer; substituer; tourner en sens contraire; transformer; troquer; troquer contre; varier; échanger changer; changer de place; faire un échange; permuter; troquer; échanger
umbiegen altérer; changer; modifier; renverser arquer; cambrer; courber; déjeter; fléchir; incurver; infléchir; plier; recourber; replier; économiser
umgestalten amender; changer; modifier; rectifier; refondre; remanier; réviser; transformer assainir; cultiver; produire; recréer; refactoriser; refaire; régénérer; réorganiser; transformer; transformer en
umtauschen annuler; changer; confondre; embarrasser; faire un échange; modifier; permuter; renvoyer; substituer; tourner en sens contraire; transformer; troquer; troquer contre; varier; échanger alterner; altérer; changer; changer de place; faire un échange; permuter; substituer; troquer; échanger; échanger contre
umändern amender; changer; modifier; rectifier; refondre; remanier; réviser; transformer alterner; altérer; changer; changer de place; faire un échange; fréquenter; sortir avec; substituer; échanger; échanger contre
variieren alterner; altérer; changer; modifier; permuter; transformer; varier; échanger différer; diverger; fréquenter; sortir avec; varier
verfertigen alterner; altérer; changer; modifier; permuter; transformer; varier; échanger concevoir; confectionner; construire; créer; fabriquer; faire; former; produire; réaliser; élaborer
verändern alterner; altérer; amender; changer; modifier; permuter; rectifier; refondre; remanier; réviser; transformer; varier; échanger alterner; altérer; changer; changer de place; faire un échange; substituer; échanger; échanger contre
wechseln alterner; altérer; changer; convertir; modifier; permuter; transformer; varier; échanger alterner; altérer; basculer; changer; changer de place; différer; diverger; faire un échange; permuter; rafraîchir; renouveler; substituer; troquer; varier; échanger; échanger contre
ändern alterner; altérer; amender; changer; modifier; permuter; rectifier; refondre; remanier; réviser; transformer; varier; échanger différer; diverger; varier
überprüfen altérer; amender; modifier; retravailler; revoir; réformer; régénérer; réviser; transformer contrôler; corriger; effectuer; enquêter; essayer; examiner; expérimenter; faire des recherches; faire passer un examen; faire subir un test; faire une inspection de; inspecter; interroger; mettre à l'essai; mettre à l'épreuve; passer en revue; recalculer; rechercher; rechercher qc; refaire le calcul; revoir; réexaminer; réviser; soumettre à un test; soumettre à une inspection; tester; tester de nouveau; valider; vérifier; éprouver; étudier
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
erschaffen créé; fait; ; réalisé; venu au monde

Synoniemen voor "modifier":


Wiktionary: modifier

modifier
verb
 1. changer une chose dans quelqu’une de ses parties.
modifier
verb
 1. abändern
 2. transitiv: etwas ein wenig, meist zum Besseren, verändern/anpassen

Cross Translation:
FromToVia
modifier redigieren; bearbeiten; edieren edit — to change a text, or a document
modifier ändern; modifizieren; abändern modify — to make partial changes to
modifier verwandeln; ändern; abändern; umändern veranderen — zodanig aan iets werken of iets behandelen dat het anders wordt
modifier ändern; verändern wijzigen — zodanig aan iets werken dat het anders wordt

Modifier:

Modifier werkwoord

 1. Modifier
  Ändern

Vertaal Matrix voor Modifier:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
Ändern legs
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
Ändern Modifier