Frans

Uitgebreide vertaling voor barrer (Frans) in het Duits

barrer:

barrer werkwoord (barre, barres, barrons, barrez, )

 1. barrer (bloquer; fermer)
  sperren; absperren; zusperren
  • sperren werkwoord (sperre, sperrst, sperrt, sperrte, sperrtet, gesperrt)
  • absperren werkwoord (sperre ab, sperrst ab, sperrt ab, sperrte ab, sperrtet ab, abgesperrt)
  • zusperren werkwoord (sperre zu, sperrst zu, sperrt zu, sperrte zu, sperrtet zu, zugesperrt)
 2. barrer (biffer; rayer)
  streichen; auslöschen; stricheln
  • streichen werkwoord (streiche, streichst, streicht, strich, stricht, gestrichen)
  • auslöschen werkwoord (lösche aus, löscht aus, löschte aus, löschtet aus, ausgelöscht)
  • stricheln werkwoord (strichele, strichelst, strichelt, strichelte, stricheltet, gestrichelt)
 3. barrer (marquer; entourer; tracer; )
  abgrenzen; begrenzen; einzäunen; prellen; umzäunen; neppen; abzäunen; festlegen; einhegen; abstecken; trassieren; übervorteilen
  • abgrenzen werkwoord (grenze ab, grenzt ab, grenzte ab, grenztet ab, abgegrenzt)
  • begrenzen werkwoord (begrenze, begrenzest, begrenzt, begrenzte, begrenztet, begrenzt)
  • einzäunen werkwoord (zäune ein, zäunst ein, zäunt ein, zäunte ein, zäuntet ein, eingezäunt)
  • prellen werkwoord (prelle, prellst, prellt, prellte, prelltet, geprellt)
  • umzäunen werkwoord (zäune um, zäunst um, zäunt um, zäunte um, zäuntet um, umgezäunt)
  • neppen werkwoord (neppe, neppst, neppt, neppte, nepptet, geneppt)
  • abzäunen werkwoord (zäune ab, zäunst ab, zäunt ab, zäunte ab, zäuntet ab, abgezäunt)
  • festlegen werkwoord (lege fest, legst fest, legt fest, legte fest, legtet fest, festgelegt)
  • einhegen werkwoord (hege ein, hegst ein, hegt ein, hegte ein, hegtet ein, eingehegt)
  • abstecken werkwoord (stecke ab, steckst ab, steckt ab, steckte ab, stecktet ab, abgesteckt)
  • trassieren werkwoord (trassiere, trassierst, trassiert, trassierte, trassiertet, trassiert)
  • übervorteilen werkwoord (übervorteile, übervorteilst, übervorteilt, übervorteilte, übervorteiltet, übervorteilt)
 4. barrer (contrecarrer; contrarier; traverser les projets de; )
  behindern; konterkarieren; entgegenwirken; hintertreiben; entgegenarbeiten
 5. barrer (aller à l'encontre de; contrecarrer; louvoyer)
  lavieren; gegen den Wind einfahren
 6. barrer (limiter; englober; comprendre; )
  einschränken
  • einschränken werkwoord (schränke ein, schränkst ein, schränkt ein, schränkte ein, schränktet ein, eingeschränkt)
 7. barrer (terminer; clôturer; conclure; )
  abschließen; beenden
  • abschließen werkwoord
  • beenden werkwoord (beende, beendest, beendet, beendete, beendetet, beendet)
 8. barrer (barricader; bloquer; obstruer; entraver)
  versperren; blockieren; verstellen; verbarrikadieren; verrammeln
  • versperren werkwoord (versperre, versperrst, versperrt, versperrte, versperrtet, versperrt)
  • blockieren werkwoord (blockiere, blockierst, blockiert, blockierte, blockiertet, blockiert)
  • verstellen werkwoord (verstelle, verstellst, verstellt, verstellte, verstelltet, verstellend)
  • verbarrikadieren werkwoord
  • verrammeln werkwoord (verrammele, verrammelst, verrammelt, verrammelte, verrammeltet, verrammelt)

Conjugations for barrer:

Présent
 1. barre
 2. barres
 3. barre
 4. barrons
 5. barrez
 6. barrent
imparfait
 1. barrais
 2. barrais
 3. barrait
 4. barrions
 5. barriez
 6. barraient
passé simple
 1. barrai
 2. barras
 3. barra
 4. barrâmes
 5. barrâtes
 6. barrèrent
futur simple
 1. barrerai
 2. barreras
 3. barrera
 4. barrerons
 5. barrerez
 6. barreront
subjonctif présent
 1. que je barre
 2. que tu barres
 3. qu'il barre
 4. que nous barrions
 5. que vous barriez
 6. qu'ils barrent
conditionnel présent
 1. barrerais
 2. barrerais
 3. barrerait
 4. barrerions
 5. barreriez
 6. barreraient
passé composé
 1. ai barré
 2. as barré
 3. a barré
 4. avons barré
 5. avez barré
 6. ont barré
divers
 1. barre!
 2. barrez!
 3. barrons!
 4. barré
 5. barrant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Vertaal Matrix voor barrer:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
abgrenzen barrer; borner; clôturer; contourner; entourer; escroquer; fermer; jalonner; marquer; piqueter; préciser; soutirer; tracer; tromper abriter; borner; clore; clôturer; couvrir; définir; délimiter; enclore; entourer; jalonner; limiter; mettre à l'abri de; palissader; protéger; préserver; restreindre; sauvegarder; tailler; tracer
abschließen barrer; boucher; clore; clôturer; conclure; fermer; terminer; verrouiller cadenasser; fermer à clé; tourner la clé
absperren barrer; bloquer; fermer abriter; borner; boucler; clore; clôturer; couvrir; délimiter; entourer; fermer; fermer au verrou; limiter; mettre à l'abri de; protéger; préserver; restreindre; sauvegarder; tailler; verrouiller
abstecken barrer; borner; clôturer; contourner; entourer; escroquer; fermer; jalonner; marquer; piqueter; préciser; soutirer; tracer; tromper clore; clôturer; définir; enclore; jalonner; palissader; tracer; épingler
abzäunen barrer; borner; clôturer; contourner; entourer; escroquer; fermer; jalonner; marquer; piqueter; préciser; soutirer; tracer; tromper abriter; borner; clore; clôturer; couvrir; délimiter; enclore; entourer; limiter; mettre à l'abri de; palissader; protéger; préserver; restreindre; sauvegarder; tailler
auslöschen barrer; biffer; rayer aplanir; aplatir; balayer; effacer; enlever; entraîner; essuyer; faire disparaître; gommer; torcher; éteindre; éteindre une bougie; étouffer; étuver
beenden barrer; boucher; clore; clôturer; conclure; fermer; terminer; verrouiller achever; améliorer; arriver; arrêter; briser; casser; cesser; compléter; conclure; couper; décider; délimiter; déroger; en finir; faire halte; fermer; finir; franchir la ligne d'arrivée; interrompre; jouir; limiter; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; parvenir; parvenir à enlever; perfectionner; prendre fin; quitter; rendre complet; rompre; résilier; réussir; réussir à achever; réussir à faire; s'achever; se terminer; stopper; supplémenter; suspendre; tenir levé; terminer; transgresser
begrenzen barrer; borner; clôturer; contourner; entourer; escroquer; fermer; jalonner; marquer; piqueter; préciser; soutirer; tracer; tromper abriter; borner; clôturer; contenir; couvrir; délimiter; entourer; limiter; mettre des limites à; mettre à l'abri de; protéger; préserver; restreindre; sauvegarder; tailler
behindern arrêter; barrer; contrarier; contrecarrer; empêcher; frustrer; gêner; retenir; stopper; traverser les projets de blesser; causer des dégâts; contrecarrer; desservir; duper; déranger; désavantager; empêcher; endommager; entraver; faire obstacle à; faire tort à; gêner; incommoder; interdire; léser; nuire; nuire à; porter préjudice à; rendre impossible; être gênant
blockieren barrer; barricader; bloquer; entraver; obstruer ajouter; bloquer; empêcher; entraver; envelopper; faire obstacle à; inclure; interdire
einhegen barrer; borner; clôturer; contourner; entourer; escroquer; fermer; jalonner; marquer; piqueter; préciser; soutirer; tracer; tromper ajouter; cerner; clore; clôturer; encercler; enclore; entourer; envelopper; environner; inclure; palissader
einschränken barrer; comprendre; contenir; contrecarrer; endiguer; englober; envelopper; faire obstacle à; limiter; maîtriser; résister à; s'opposer à ajouter; amenuiser; amoindrir; annuler; baisser; borner; clôturer; contenir; diminuer; diminuer ses dépenses; décroître; défaillir; délimiter; entourer; envelopper; faire marche arrière; faire tourner dans le sens opposé; gagner; inclure; limiter; mettre des limites à; ménager; raccourcir; restreindre; réduire; se garder de; se restreindre; tailler; tourner en sens contraire; économiser; écourter; épargner
einzäunen barrer; borner; clôturer; contourner; entourer; escroquer; fermer; jalonner; marquer; piqueter; préciser; soutirer; tracer; tromper
entgegenarbeiten arrêter; barrer; contrarier; contrecarrer; empêcher; frustrer; gêner; retenir; stopper; traverser les projets de chicaner; contrarier; contrecarrer; empêcher; entraver; faire obstacle à; interdire; s'opposer à; se rebeller
entgegenwirken arrêter; barrer; contrarier; contrecarrer; empêcher; frustrer; gêner; retenir; stopper; traverser les projets de bloquer; chicaner; contrarier; contrecarrer; déranger; embarrasser; empêcher; faire échouer; gêner; s'obstiner à; s'opposer à; se rebeller; être entêté; être opiniâtre
festlegen barrer; borner; clôturer; contourner; entourer; escroquer; fermer; jalonner; marquer; piqueter; préciser; soutirer; tracer; tromper aiguilleter; arranger; arrêter; attacher; conclure; constater; contracter; décider; décrire; définir; délimiter; dénoter; déposer sur un compte bancaire; désigner; détailler; déterminer; enregistrer; estimer; expliciter; finir; fixer; identifier; immobiliser; installer; jalonner; lier; mettre fin à; nouer; prendre fin; préciser; qualifier; signer; signer un contrat avec; stopper; terminer; tracer; vérifier; établir
gegen den Wind einfahren aller à l'encontre de; barrer; contrecarrer; louvoyer
hintertreiben arrêter; barrer; contrarier; contrecarrer; empêcher; frustrer; gêner; retenir; stopper; traverser les projets de chicaner; contrarier; déjouer
konterkarieren arrêter; barrer; contrarier; contrecarrer; empêcher; frustrer; gêner; retenir; stopper; traverser les projets de
lavieren aller à l'encontre de; barrer; contrecarrer; louvoyer faire route vers; faire voile sur; naviguer; naviguer sur; voguer
neppen barrer; borner; clôturer; contourner; entourer; escroquer; fermer; jalonner; marquer; piqueter; préciser; soutirer; tracer; tromper attraper; blaguer; duper; escroquer; estamper; mener quelqu'un en bateau; plaisanter; rouler; taquiner; tromper; turlupiner
prellen barrer; borner; clôturer; contourner; entourer; escroquer; fermer; jalonner; marquer; piqueter; préciser; soutirer; tracer; tromper abuser; couillonner; duper; escroquer; estamper; leurrer; rouler; tricher; tromper
sperren barrer; bloquer; fermer apposer les scellés; boucler; cacheter; calfeutrer; clore; colmater; fermer; fermer au verrou; obturer; taper; verrouiller
streichen barrer; biffer; rayer abandonner; annuler; cliver; couper; crevasser; décommander; errer; faire glisser; fendiller; fendre; fissurer; jouer du violon; laquer; lézarder; peindre; retirer; résilier; révoquer; rôder; saucer; se cliver; se fendiller; se fendre; supprimer; suspendre; trancher; vagabonder; vaguer; vernir
stricheln barrer; biffer; rayer pointiller
trassieren barrer; borner; clôturer; contourner; entourer; escroquer; fermer; jalonner; marquer; piqueter; préciser; soutirer; tracer; tromper découvrir; définir; dépister; déterminer; jalonner; localiser; tracer; trouver
umzäunen barrer; borner; clôturer; contourner; entourer; escroquer; fermer; jalonner; marquer; piqueter; préciser; soutirer; tracer; tromper abriter; borner; clore; clôturer; couvrir; délimiter; enclore; entourer; limiter; mettre à l'abri de; palissader; protéger; préserver; restreindre; sauvegarder; tailler
verbarrikadieren barrer; barricader; bloquer; entraver; obstruer
verrammeln barrer; barricader; bloquer; entraver; obstruer boucler; clore; fermer; fermer au verrou; verrouiller
versperren barrer; barricader; bloquer; entraver; obstruer boucler; cadenasser; clore; fermer; fermer au verrou; fermer à clé; verrouiller
verstellen barrer; barricader; bloquer; entraver; obstruer changer de poste; déplacer; pousser; repousser; transférer; transposer
zusperren barrer; bloquer; fermer apposer les scellés; boucler; cacheter; cadenasser; clore; fermer; fermer au verrou; fermer à clé; verrouiller
übervorteilen barrer; borner; clôturer; contourner; entourer; escroquer; fermer; jalonner; marquer; piqueter; préciser; soutirer; tracer; tromper abuser; couillonner; duper; escroquer; estamper; leurrer; rouler; tricher; tromper

Synoniemen voor "barrer":


Wiktionary: barrer

barrer barrer
Cross Translation:
FromToVia
barrer versperren bar — to lock or bolt with a bar
barrer abschließen lock — to fasten with a lock

Verwante vertalingen van barrer