Frans

Uitgebreide vertaling voor captiver (Frans) in het Duits

captiver:

captiver werkwoord (captive, captives, captivons, captivez, )

 1. captiver (fasciner; saisir; passer les menottes; )
  faszinieren; fesseln; intrigieren
  • faszinieren werkwoord (fasziniere, faszinierst, fasziniert, faszinierte, fasziniertet, fasziniert)
  • fesseln werkwoord (fessle, fesselst, fesselt, fesselte, fesseltet, gefesselt)
  • intrigieren werkwoord (intrigiere, intrigierst, intrigiert, intrigierte, intrigiertet, intrigiert)
 2. captiver (enchaîner; lier; saisir; )
  ketten; verketten; aneinanderreihen
  • ketten werkwoord (kette, kettest, kettet, kettete, kettetet, gekettet)
  • verketten werkwoord (verkette, verkettest, verkettet, verkettete, verkettetet, verkettet)
  • aneinanderreihen werkwoord
 3. captiver (obséder; fasciner)
  grabbeln; Abnormal intrigieren; backen; faszinieren; erfassen; fassen; erwischen; ausspielen; gehen; kriegen; greifen; verhaften; fangen; fesseln; packen; knutschen; ergreifen; erobern; kappen; festnehmen; eingreifen; einpacken; ballen; schmieden; hervorholen; erhaschen; intrigieren
  • grabbeln werkwoord (grabble, grabbelst, grabbelt, grabbelte, grabbeltet, gegrabbelt)
  • backen werkwoord (backe, backst, backt, backte, backtet, gebacken)
  • faszinieren werkwoord (fasziniere, faszinierst, fasziniert, faszinierte, fasziniertet, fasziniert)
  • erfassen werkwoord (erfaße, erfaßt, erfaßte, erfaßtet, erfaßt)
  • fassen werkwoord (fasse, fasst, fasste, fasstet, gefasst)
  • erwischen werkwoord (erwische, erwischst, erwischt, erwischte, erwischtet, erwischt)
  • ausspielen werkwoord (spiele aus, spielst aus, spielt aus, spielte aus, spieltet aus, ausgespielt)
  • gehen werkwoord (gehe, gehst, geht, ging, gingt, gegangen)
  • kriegen werkwoord (kriege, kriegst, kriegt, kriegte, kriegtet, gekriegt)
  • greifen werkwoord (greife, greifst, greift, griff, grifft, gegriffen)
  • verhaften werkwoord (verhafte, verhaftest, verhaftet, verhaftete, verhaftetet, verhaftet)
  • fangen werkwoord (fange, fängst, fängt, fing, finget, gefangen)
  • fesseln werkwoord (fessle, fesselst, fesselt, fesselte, fesseltet, gefesselt)
  • packen werkwoord (packe, packst, packt, packte, packtet, gepackt)
  • knutschen werkwoord (knutsche, knutschest, knutscht, knutschte, knutschtet, geknutscht)
  • ergreifen werkwoord (ergreife, ergreifst, ergreift, ergriff, ergrifft, ergriffen)
  • erobern werkwoord (erobere, eroberst, erobert, eroberte, erobertet, erobert)
  • kappen werkwoord (kappe, kappst, kappt, kappte, kapptet, gekappt)
  • festnehmen werkwoord (nehme fest, nimmst fest, nimmt fest, nahm fest, nahmt fest, festgenommen)
  • eingreifen werkwoord (greife ein, greifst ein, greift ein, griff ein, grifft ein, eingegriffen)
  • einpacken werkwoord (packe ein, packst ein, packt ein, packte ein, packtet ein, eingepackt)
  • ballen werkwoord (balle, ballst, ballt, ballte, balltet, geballt)
  • schmieden werkwoord (schmiede, schmiedest, schmiedet, schmiedete, schmiedetet, geschmiedet)
  • hervorholen werkwoord (hole hervor, holst hervor, holt hervor, holte hervor, holtet hervor, hervorgeholt)
  • erhaschen werkwoord (erhasche, erhascht, erhaschte, erhaschtet, erhascht)
  • intrigieren werkwoord (intrigiere, intrigierst, intrigiert, intrigierte, intrigiertet, intrigiert)

Conjugations for captiver:

Présent
 1. captive
 2. captives
 3. captive
 4. captivons
 5. captivez
 6. captivent
imparfait
 1. captivais
 2. captivais
 3. captivait
 4. captivions
 5. captiviez
 6. captivaient
passé simple
 1. captivai
 2. captivas
 3. captiva
 4. captivâmes
 5. captivâtes
 6. captivèrent
futur simple
 1. captiverai
 2. captiveras
 3. captivera
 4. captiverons
 5. captiverez
 6. captiveront
subjonctif présent
 1. que je captive
 2. que tu captives
 3. qu'il captive
 4. que nous captivions
 5. que vous captiviez
 6. qu'ils captivent
conditionnel présent
 1. captiverais
 2. captiverais
 3. captiverait
 4. captiverions
 5. captiveriez
 6. captiveraient
passé composé
 1. ai captivé
 2. as captivé
 3. a captivé
 4. avons captivé
 5. avez captivé
 6. ont captivé
divers
 1. captive!
 2. captivez!
 3. captivons!
 4. captivé
 5. captivant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Vertaal Matrix voor captiver:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
Abnormal intrigieren captiver; fasciner; obséder
aneinanderreihen captiver; enchaîner; joindre; lier; ligoter; passer les menottes; prendre; relier; saisir accoupler; attacher; attacher ensemble; combiner; enchaîner; faire une combinaison; grouper; joindre; joindre ensemble; lier; réunir; réunir en accouplant; unir
ausspielen captiver; fasciner; obséder déjouer; finir; finir de jouer; jouer; jouer en premier; nicher; participer; pendre; prendre part à; se claquer un muscle; se froisser un muscle; se trouver; terminer; terminer de jouer; étendre
backen captiver; fasciner; obséder
ballen captiver; fasciner; obséder
eingreifen captiver; fasciner; obséder attraper; entendre; intercéder; intercéder en faveur de qn; intervenir; pincer; prendre; prendre au piège; s'emparer de; s'entremettre; s'interposer; saisir
einpacken captiver; fasciner; obséder attraper; baisser; cartonner; couler; couvrir; diminuer; décroître; emballer; empaqueter; entendre; envelopper; faire ses malles; faire un paquet de; faire ventre; mettre dans sa valise; pincer; prendre; prendre au piège; prendre du ventre; recouvrir; s'affaisser; s'effoncer; s'emparer de; s'écrouler; saisir; se plonger; sombrer; tomber
erfassen captiver; fasciner; obséder acquérir; ajouter; arrêter; attraper; avaler; capturer; choper; comprendre; concevoir; contourner; enchaîner; enregistrer; entendre; entourer; envelopper; gagner; inclure; indexer; mettre en état d'arrestation; obtenir; pincer; piquer; prendre; prendre au piège; recevoir; remporter; réaliser; s'emparer de; saisir; se rendre maître de; se saisir de; suprendre à; surprendre; usurper; écrouer
ergreifen captiver; fasciner; obséder acquérir; arrêter; attendrir; attraper; avaler; capturer; choper; enchaîner; entendre; gagner; mettre en état d'arrestation; obtenir; pincer; piquer; prendre; prendre au piège; recevoir; remporter; réaliser; s'emparer de; saisir; se rendre maître de; se saisir de; suprendre à; surprendre; toucher; usurper; écrouer; émotionner; émouvoir
erhaschen captiver; fasciner; obséder attraper; avaler; entendre; pincer; prendre; prendre au piège; s'emparer de; saisir
erobern captiver; fasciner; obséder conquérir; faire la conquête de; occuper; prendre; reconquérir; regagner; reprendre; s'emparer de
erwischen captiver; fasciner; obséder attraper; avaler; choper; entendre; mettre la main sur; pincer; piquer; prendre; prendre au dépourvu; prendre au piège; s'emparer de; saisir; suprendre à; surprendre
fangen captiver; fasciner; obséder attraper; avaler; choper; entendre; pincer; piquer; prendre; prendre au piège; s'emparer de; saisir; se dépêcher; se presser; se précipiter; suprendre à; surprendre
fassen captiver; fasciner; obséder acquérir; arrêter; attraper; avaler; capturer; choper; clouer; coller à; comprendre; concevoir; empoigner; enchaîner; entendre; gagner; mettre en état d'arrestation; obtenir; percer; percevoir; piger; pincer; piquer; prendre; prendre au piège; recevoir; reconnaître; remporter; réaliser; s'accrocher à; s'emparer de; saisir; se cramponner à; se maîtriser; se rendre compte; se rendre maître de; se saisir de; suprendre à; surprendre; usurper; voir; écrouer
faszinieren captiver; enchaîner; fasciner; lier; ligoter; obséder; passer les menottes; prendre; relier; saisir
fesseln captiver; enchaîner; fasciner; lier; ligoter; obséder; passer les menottes; prendre; relier; saisir aiguilleter; arrêter; attacher; attraper; capturer; enchaîner; faire prisonnier; fixer; lier; mettre sous les verrous; nouer; passionner; prendre; retenir l'attention; saisir
festnehmen captiver; fasciner; obséder arrêter; attraper; capturer; enchaîner; entendre; faire prisonnier; mettre aux fers; mettre sous les verrous; passer les menottes; pincer; prendre; prendre au piège; s'emparer de; saisir
gehen captiver; fasciner; obséder aller; avancer; faire la fête; faire la java; faire la noce; faire un tour; flâner; fonctionner; marcher; monter; partir; s'élever; se balader; se dresser; se lever; se mouvoir; se promener de long en large; se rendre à; sortir; surgir; vadrouiller; venir en haut
grabbeln captiver; fasciner; obséder attraper; capturer; farfouiller; fouiller; fouiner; fouir; fureter; prendre; tâtonner
greifen captiver; fasciner; obséder arrêter; attaquer; attraper; capturer; clouer; coller à; empoigner; enchaîner; entendre; mettre en état d'arrestation; pincer; prendre; prendre au piège; s'accrocher à; s'emparer de; saisir; se cramponner à; écrouer
hervorholen captiver; fasciner; obséder attraper; capturer; prendre
intrigieren captiver; enchaîner; fasciner; lier; ligoter; obséder; passer les menottes; prendre; relier; saisir grenouiller; intriguer; magouiller
kappen captiver; fasciner; obséder abattre; abattre des arbres; couper; retrancher; trancher
ketten captiver; enchaîner; joindre; lier; ligoter; passer les menottes; prendre; relier; saisir attirer dans un piège; enchaîner; joindre; lier; piéger; tendre un piège à
knutschen captiver; fasciner; obséder caresser; câliner; enlacer; faire des caresses
kriegen captiver; fasciner; obséder acquérir; attraper; entendre; faire la guerre; obtenir; percevoir; pincer; prendre; prendre au piège; recevoir; s'emparer de; saisir; toucher; être en guerre
packen captiver; fasciner; obséder attraper; compresser; empoigner; entendre; pincer; prendre; prendre au piège; s'accrocher à; s'emparer de; saisir
schmieden captiver; fasciner; obséder
verhaften captiver; fasciner; obséder arrêter; attraper; capturer; détenir; emprisonner; enchaîner; entendre; faire prisonnier; mettre en état d'arrestation; mettre sous les verrous; pincer; prendre; prendre au piège; s'emparer de; saisir; écrouer
verketten captiver; enchaîner; joindre; lier; ligoter; passer les menottes; prendre; relier; saisir accoupler; attacher; attacher ensemble; concaténer; enchaîner; enlacer; entrelacer; entremêler; grouper; joindre; joindre ensemble; lier; réunir; réunir en accouplant; tisser; unir
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
intrigieren captivant; fascinant; intriguant

Synoniemen voor "captiver":


Wiktionary: captiver

captiver captiver
verb
 1. jemanden stark beeindrucken, für sich einnehmen

Cross Translation:
FromToVia
captiver bestechen captivate — to attract and hold interest and attention of
captiver fesseln; faszinieren boeien — fascineren