Frans

Uitgebreide vertaling voor clôturer (Frans) in het Duits

clôturer:

clôturer werkwoord (clôture, clôtures, clôturons, clôturez, )

 1. clôturer (terminer; conclure; clore; )
  abschließen; beenden
  • abschließen werkwoord
  • beenden werkwoord (beende, beendest, beendet, beendete, beendetet, beendet)
 2. clôturer (couvrir; protéger; sauvegarder; )
  abdecken; abschirmen; begrenzen; umzäunen; abgrenzen; absperren; abzäunen
  • abdecken werkwoord (decke ab, deckst ab, deckt ab, deckte ab, decktet ab, abgedeckt)
  • abschirmen werkwoord (schirme ab, schirmst ab, schirmt ab, schirmte ab, schirmtet ab, abgeschirmt)
  • begrenzen werkwoord (begrenze, begrenzest, begrenzt, begrenzte, begrenztet, begrenzt)
  • umzäunen werkwoord (zäune um, zäunst um, zäunt um, zäunte um, zäuntet um, umgezäunt)
  • abgrenzen werkwoord (grenze ab, grenzt ab, grenzte ab, grenztet ab, abgegrenzt)
  • absperren werkwoord (sperre ab, sperrst ab, sperrt ab, sperrte ab, sperrtet ab, abgesperrt)
  • abzäunen werkwoord (zäune ab, zäunst ab, zäunt ab, zäunte ab, zäuntet ab, abgezäunt)
 3. clôturer (barrer; marquer; entourer; )
  abgrenzen; begrenzen; einzäunen; prellen; umzäunen; neppen; abzäunen; festlegen; einhegen; abstecken; trassieren; übervorteilen
  • abgrenzen werkwoord (grenze ab, grenzt ab, grenzte ab, grenztet ab, abgegrenzt)
  • begrenzen werkwoord (begrenze, begrenzest, begrenzt, begrenzte, begrenztet, begrenzt)
  • einzäunen werkwoord (zäune ein, zäunst ein, zäunt ein, zäunte ein, zäuntet ein, eingezäunt)
  • prellen werkwoord (prelle, prellst, prellt, prellte, prelltet, geprellt)
  • umzäunen werkwoord (zäune um, zäunst um, zäunt um, zäunte um, zäuntet um, umgezäunt)
  • neppen werkwoord (neppe, neppst, neppt, neppte, nepptet, geneppt)
  • abzäunen werkwoord (zäune ab, zäunst ab, zäunt ab, zäunte ab, zäuntet ab, abgezäunt)
  • festlegen werkwoord (lege fest, legst fest, legt fest, legte fest, legtet fest, festgelegt)
  • einhegen werkwoord (hege ein, hegst ein, hegt ein, hegte ein, hegtet ein, eingehegt)
  • abstecken werkwoord (stecke ab, steckst ab, steckt ab, steckte ab, stecktet ab, abgesteckt)
  • trassieren werkwoord (trassiere, trassierst, trassiert, trassierte, trassiertet, trassiert)
  • übervorteilen werkwoord (übervorteile, übervorteilst, übervorteilt, übervorteilte, übervorteiltet, übervorteilt)
 4. clôturer (enclore; palissader; clore)
  umzäunen; einhegen; abzäunen; abgrenzen; abstecken
  • umzäunen werkwoord (zäune um, zäunst um, zäunt um, zäunte um, zäuntet um, umgezäunt)
  • einhegen werkwoord (hege ein, hegst ein, hegt ein, hegte ein, hegtet ein, eingehegt)
  • abzäunen werkwoord (zäune ab, zäunst ab, zäunt ab, zäunte ab, zäuntet ab, abgezäunt)
  • abgrenzen werkwoord (grenze ab, grenzt ab, grenzte ab, grenztet ab, abgegrenzt)
  • abstecken werkwoord (stecke ab, steckst ab, steckt ab, steckte ab, stecktet ab, abgesteckt)
 5. clôturer (restreindre; limiter; borner; )
  beschränken; limitieren; begrenzen; einschränken; abgrenzen; eindämmen; beschneiden; absperren; umzäunen; einsäumen; abzäunen
  • beschränken werkwoord (beschränke, beschränkst, beschränkt, beschränkte, beschränktet, beschränkt)
  • limitieren werkwoord (limitiere, limitierst, limitiert, limitierte, limitiertet, limitiert)
  • begrenzen werkwoord (begrenze, begrenzest, begrenzt, begrenzte, begrenztet, begrenzt)
  • einschränken werkwoord (schränke ein, schränkst ein, schränkt ein, schränkte ein, schränktet ein, eingeschränkt)
  • abgrenzen werkwoord (grenze ab, grenzt ab, grenzte ab, grenztet ab, abgegrenzt)
  • eindämmen werkwoord (dämme ein, dämmst ein, dämmt ein, dämmte ein, dämmtet ein, eingedämmt)
  • beschneiden werkwoord (beschneide, beschneidest, beschneidet, beschnitt, beschnittet, beschnitten)
  • absperren werkwoord (sperre ab, sperrst ab, sperrt ab, sperrte ab, sperrtet ab, abgesperrt)
  • umzäunen werkwoord (zäune um, zäunst um, zäunt um, zäunte um, zäuntet um, umgezäunt)
  • einsäumen werkwoord (säume ein, säumst ein, säumt ein, säumte ein, säumtet ein, eingesäumt)
  • abzäunen werkwoord (zäune ab, zäunst ab, zäunt ab, zäunte ab, zäuntet ab, abgezäunt)
 6. clôturer (palissader; enclore)
  abzäunen
  • abzäunen werkwoord (zäune ab, zäunst ab, zäunt ab, zäunte ab, zäuntet ab, abgezäunt)

Conjugations for clôturer:

Présent
 1. clôture
 2. clôtures
 3. clôture
 4. clôturons
 5. clôturez
 6. clôturent
imparfait
 1. clôturais
 2. clôturais
 3. clôturait
 4. clôturions
 5. clôturiez
 6. clôturaient
passé simple
 1. clôturai
 2. clôturas
 3. clôtura
 4. clôturâmes
 5. clôturâtes
 6. clôturèrent
futur simple
 1. clôturerai
 2. clôtureras
 3. clôturera
 4. clôturerons
 5. clôturerez
 6. clôtureront
subjonctif présent
 1. que je clôture
 2. que tu clôtures
 3. qu'il clôture
 4. que nous clôturions
 5. que vous clôturiez
 6. qu'ils clôturent
conditionnel présent
 1. clôturerais
 2. clôturerais
 3. clôturerait
 4. clôturerions
 5. clôtureriez
 6. clôtureraient
passé composé
 1. ai clôturé
 2. as clôturé
 3. a clôturé
 4. avons clôturé
 5. avez clôturé
 6. ont clôturé
divers
 1. clôture!
 2. clôturez!
 3. clôturons!
 4. clôturé
 5. clôturant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Vertaal Matrix voor clôturer:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
abdecken s'assuré contre; se préservé de
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
abdecken abriter; borner; clôturer; couvrir; mettre à l'abri de; protéger; préserver; sauvegarder blinder; couvrir; cuirasser; desservir; débarrasser; débarrasser la table; dépouiller; liquider; nettoyer; ranger; recouvrir; s'assurer contre; se couvrir contre; solder; stocker; écorcher
abgrenzen abriter; barrer; borner; clore; clôturer; contourner; couvrir; délimiter; enclore; entourer; escroquer; fermer; jalonner; limiter; marquer; mettre à l'abri de; palissader; piqueter; protéger; préciser; préserver; restreindre; sauvegarder; soutirer; tailler; tracer; tromper définir; jalonner; tracer
abschirmen abriter; borner; clôturer; couvrir; mettre à l'abri de; protéger; préserver; sauvegarder abriter; assurer la surveillance; blinder; cacher; camoufler; celer; conserver; couvrir; cuirasser; desservir; dissimuler; débarrasser; débarrasser la table; défendre; déguiser; détenir; farder; fermer au verrou; garder; maintenir; mettre en sûreté; mettre à l'abri de; nettoyer; omettre; protéger; préserver; receler; recéler; retenir; sauvegarder; se taire de quelque chose; surveiller; veiller; veiller sur quelqu'un; veiller sur quelque chose; verrouiller; voiler; équiper d'un dispositif d'alarme
abschließen barrer; boucher; clore; clôturer; conclure; fermer; terminer; verrouiller cadenasser; fermer à clé; tourner la clé
absperren abriter; borner; clôturer; couvrir; délimiter; entourer; limiter; mettre à l'abri de; protéger; préserver; restreindre; sauvegarder; tailler barrer; bloquer; boucler; clore; fermer; fermer au verrou; verrouiller
abstecken barrer; borner; clore; clôturer; contourner; enclore; entourer; escroquer; fermer; jalonner; marquer; palissader; piqueter; préciser; soutirer; tracer; tromper définir; jalonner; tracer; épingler
abzäunen abriter; barrer; borner; clore; clôturer; contourner; couvrir; délimiter; enclore; entourer; escroquer; fermer; jalonner; limiter; marquer; mettre à l'abri de; palissader; piqueter; protéger; préciser; préserver; restreindre; sauvegarder; soutirer; tailler; tracer; tromper
beenden barrer; boucher; clore; clôturer; conclure; fermer; terminer; verrouiller achever; améliorer; arriver; arrêter; briser; casser; cesser; compléter; conclure; couper; décider; délimiter; déroger; en finir; faire halte; fermer; finir; franchir la ligne d'arrivée; interrompre; jouir; limiter; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; parvenir; parvenir à enlever; perfectionner; prendre fin; quitter; rendre complet; rompre; résilier; réussir; réussir à achever; réussir à faire; s'achever; se terminer; stopper; supplémenter; suspendre; tenir levé; terminer; transgresser
begrenzen abriter; barrer; borner; clôturer; contourner; couvrir; délimiter; entourer; escroquer; fermer; jalonner; limiter; marquer; mettre à l'abri de; piqueter; protéger; préciser; préserver; restreindre; sauvegarder; soutirer; tailler; tracer; tromper borner; contenir; délimiter; limiter; mettre des limites à; restreindre
beschneiden borner; clôturer; délimiter; entourer; limiter; restreindre; tailler circoncire; couper; découper; détourer; tailler
beschränken borner; clôturer; délimiter; entourer; limiter; restreindre; tailler ajouter; amenuiser; amoindrir; baisser; borner; contenir; diminuer; décroître; défaillir; délimiter; envelopper; inclure; limiter; mettre des limites à; raccourcir; restreindre; réduire; écourter
eindämmen borner; clôturer; délimiter; entourer; limiter; restreindre; tailler ajouter; borner; contenir; délimiter; endiguer; envelopper; inclure; limiter; mettre des limites à; restreindre
einhegen barrer; borner; clore; clôturer; contourner; enclore; entourer; escroquer; fermer; jalonner; marquer; palissader; piqueter; préciser; soutirer; tracer; tromper ajouter; cerner; encercler; entourer; envelopper; environner; inclure
einschränken borner; clôturer; délimiter; entourer; limiter; restreindre; tailler ajouter; amenuiser; amoindrir; annuler; baisser; barrer; borner; comprendre; contenir; contrecarrer; diminuer; diminuer ses dépenses; décroître; défaillir; délimiter; endiguer; englober; envelopper; faire marche arrière; faire obstacle à; faire tourner dans le sens opposé; gagner; inclure; limiter; maîtriser; mettre des limites à; ménager; raccourcir; restreindre; réduire; résister à; s'opposer à; se garder de; se restreindre; tourner en sens contraire; économiser; écourter; épargner
einsäumen borner; clôturer; délimiter; entourer; limiter; restreindre; tailler ajouter; border; cerner; encadrer; encercler; entourer; envelopper; environner; inclure
einzäunen barrer; borner; clôturer; contourner; entourer; escroquer; fermer; jalonner; marquer; piqueter; préciser; soutirer; tracer; tromper
festlegen barrer; borner; clôturer; contourner; entourer; escroquer; fermer; jalonner; marquer; piqueter; préciser; soutirer; tracer; tromper aiguilleter; arranger; arrêter; attacher; conclure; constater; contracter; décider; décrire; définir; délimiter; dénoter; déposer sur un compte bancaire; désigner; détailler; déterminer; enregistrer; estimer; expliciter; finir; fixer; identifier; immobiliser; installer; jalonner; lier; mettre fin à; nouer; prendre fin; préciser; qualifier; signer; signer un contrat avec; stopper; terminer; tracer; vérifier; établir
limitieren borner; clôturer; délimiter; entourer; limiter; restreindre; tailler borner; délimiter; limiter; restreindre
neppen barrer; borner; clôturer; contourner; entourer; escroquer; fermer; jalonner; marquer; piqueter; préciser; soutirer; tracer; tromper attraper; blaguer; duper; escroquer; estamper; mener quelqu'un en bateau; plaisanter; rouler; taquiner; tromper; turlupiner
prellen barrer; borner; clôturer; contourner; entourer; escroquer; fermer; jalonner; marquer; piqueter; préciser; soutirer; tracer; tromper abuser; couillonner; duper; escroquer; estamper; leurrer; rouler; tricher; tromper
trassieren barrer; borner; clôturer; contourner; entourer; escroquer; fermer; jalonner; marquer; piqueter; préciser; soutirer; tracer; tromper découvrir; définir; dépister; déterminer; jalonner; localiser; tracer; trouver
umzäunen abriter; barrer; borner; clore; clôturer; contourner; couvrir; délimiter; enclore; entourer; escroquer; fermer; jalonner; limiter; marquer; mettre à l'abri de; palissader; piqueter; protéger; préciser; préserver; restreindre; sauvegarder; soutirer; tailler; tracer; tromper
übervorteilen barrer; borner; clôturer; contourner; entourer; escroquer; fermer; jalonner; marquer; piqueter; préciser; soutirer; tracer; tromper abuser; couillonner; duper; escroquer; estamper; leurrer; rouler; tricher; tromper

Synoniemen voor "clôturer":


Wiktionary: clôturer

clôturer
verb
 1. Juwel in eine Fassung einsetzen
 2. -

Cross Translation:
FromToVia
clôturer befrieden; einfrieden; einfriedigen; einhegen; umfrieden; einzäunen; umfriedigen; fenzen; einhagen; zäunen; umzäunen fence — to build a fence
clôturer umzäunen omrasteren — aan alle kanten omsluiten
clôturer einzäunen; umzäunen omheinen — aan alle kanten omsluiten