Frans

Uitgebreide vertaling voor retirer (Frans) in het Duits

retirer:

retirer werkwoord (retire, retires, retirons, retirez, )

 1. retirer (maîtriser; apaiser; modérer; )
  beherrschen; bezwingen
  • beherrschen werkwoord (beherrsche, beherrscht, beherrschte, beherrschtet, beherrscht)
  • bezwingen werkwoord (bezwinge, bezwingst, bezwingt, bezwang, bezwangt, bezwungen)
 2. retirer (annuler; suspendre; supprimer; )
  annulieren; stornieren; absagen; rückgängig machen; abbestellen; einstellen; streichen; aufheben
  • annulieren werkwoord (annuliere, annulierst, annuliert, annulierte, annuliertet, annuliert)
  • stornieren werkwoord (storniere, stornierst, storniert, stornierte, storniertet, storniert)
  • absagen werkwoord (sage ab, sagst ab, sagt ab, sagte ab, sagtet ab, abgesagt)
  • rückgängig machen werkwoord (mache rückgängig, machst rückgängig, macht rückgängig, machte rückgängig, machtet rückgängig, rückgängig gemacht)
  • abbestellen werkwoord
  • einstellen werkwoord (r, stellst ein, stellt ein, stellte ein, stelltet ein, eingestellt)
  • streichen werkwoord (streiche, streichst, streicht, strich, stricht, gestrichen)
  • aufheben werkwoord (hebe auf, hiebst auf, hieb auf, hob auf, hobt auf, aufgehoben)
 3. retirer (contraindre; contenir; retenir; )
  bezwingen; unterdrücken; bezähmen; zurücknehmen
  • bezwingen werkwoord (bezwinge, bezwingst, bezwingt, bezwang, bezwangt, bezwungen)
  • unterdrücken werkwoord (unterdrücke, unterdrückst, unterdrückt, unterdrückte, unterdrücktet, unterdrückt)
  • bezähmen werkwoord (bezähme, bezähmst, bezähmt, bezähmte, bezähmtet, bezähmt)
  • zurücknehmen werkwoord (nehme zurück, nimmst zurück, nimmt zurück, nahm zurück, nahmt zurück, zurückgenommen)
 4. retirer (voler; enlever; prendre; )
  stehlen; klauen; abhandenmachen; rauben; wegnehmen; entwenden; hinterziehen; wegschnappen; veruntreuen
  • stehlen werkwoord (stehle, stiehlst, stiehlt, stahl, stahlet, gestohlen)
  • klauen werkwoord (klaue, klaust, klaut, klaute, klautet, geklaut)
  • abhandenmachen werkwoord
  • rauben werkwoord (raube, raubst, raubt, raubte, raubtet, geraub)
  • wegnehmen werkwoord (nehme weg, nimmst weg, nimmt weg, nahm weg, nahmt weg, weggenommen)
  • entwenden werkwoord (entwende, entwendest, entwendet, entwendete, entwendetet, entwendet)
  • hinterziehen werkwoord (ziehe hinter, ziehst hinter, zieht hinter, zog hinter, zogt hinter, hintergezogen)
  • wegschnappen werkwoord (schnappe weg, schnappst weg, schnappt weg, schnappte weg, schnapptet weg, weggeschnappt)
  • veruntreuen werkwoord (veruntreue, veruntreust, veruntreut, veruntreute, veruntreutet, veruntreut)
 5. retirer (dérober; priver de; enlever; )
  entnehmen; abnehmen; stehlen; rauben; wegnehmen; fortnehmen; wegholen
  • entnehmen werkwoord (entnehme, entnimmst, entnimmt, entnahm, entnahmt, entnommen)
  • abnehmen werkwoord (nehme ab, nimmst ab, nimmt ab, nahm ab, nahmt ab, abgenommen)
  • stehlen werkwoord (stehle, stiehlst, stiehlt, stahl, stahlet, gestohlen)
  • rauben werkwoord (raube, raubst, raubt, raubte, raubtet, geraub)
  • wegnehmen werkwoord (nehme weg, nimmst weg, nimmt weg, nahm weg, nahmt weg, weggenommen)
  • fortnehmen werkwoord (nehme fort, nimmst fort, nimmt fort, nahm fort, nahmt fort, fortgenommen)
  • wegholen werkwoord (hole weg, holst weg, holt weg, holte weg, holtet weg, weggeholt)
 6. retirer (vider; enlever; sortir; évacuer)
  ausnehmen; herausnehmen; ausräumen; leermachen
  • ausnehmen werkwoord (nehme aus, nimmst aus, nimmt aus, nahm aus, nahmt aus, ausgenommen)
  • herausnehmen werkwoord (nehme heraus, nimmst heraus, nimmt heraus, nahm heraus, nahmt heraus, herausgenommen)
  • ausräumen werkwoord (räume aus, räumst aus, räumt aus, räumte aus, räumtet aus, ausgeräumt)
  • leermachen werkwoord
 7. retirer (enlever; relever; sortir)
  herausnehmen; ausholen; ausnehmen; ausheben
  • herausnehmen werkwoord (nehme heraus, nimmst heraus, nimmt heraus, nahm heraus, nahmt heraus, herausgenommen)
  • ausholen werkwoord (hole aus, holst aus, holt aus, holte aus, holtet aus, ausgeholt)
  • ausnehmen werkwoord (nehme aus, nimmst aus, nimmt aus, nahm aus, nahmt aus, ausgenommen)
  • ausheben werkwoord (hebe aus, hebst aus, hebt aus, hob aus, hobt aus, ausgehoben)
 8. retirer (révoquer; rétracter; rappeler; )
  widerrufen; zurücknehmen
  • widerrufen werkwoord (widerrufe, widerrufst, widerruft, widerrief, widerrieft, widerrufen)
  • zurücknehmen werkwoord (nehme zurück, nimmst zurück, nimmt zurück, nahm zurück, nahmt zurück, zurückgenommen)
 9. retirer (en vouloir à quelqu'un; blâmer; avoir de la rancune; )
  verweisen; blamieren; zurechtweisen; vorhalten; schelten; nachtragen; vorwerfen; rügen; vorrücken; tadeln; verleumden; entgegenhalten; nachtragend sein; jemandem etwas nachtragen
  • verweisen werkwoord (verweise, verweiset, verwies, verwiest, verwiesen)
  • blamieren werkwoord (blamiere, blamierst, blamiert, blamierte, blamiertet, blamiert)
  • zurechtweisen werkwoord (weise zurecht, weist zurecht, wiest zurecht, zurechtgewiesen)
  • vorhalten werkwoord (halte vor, hälst vor, hält vor, hielt vor, hieltet vor, vorgehalten)
  • schelten werkwoord (schelte, schiltst, schilt, schalt, schaltet, gescholten)
  • nachtragen werkwoord (trag nach, trägst nach, trägt nach, trug anch, truget anch, nachgetragen)
  • vorwerfen werkwoord (werfe vor, wirfst vor, wirft vor, warf vor, warft vor, vorgeworfen)
  • rügen werkwoord (rüge, rügst, rügt, rügte, rügtet, gerügt)
  • vorrücken werkwoord (rücke vor, rückst vor, rückt vor, rückte vor, rücktet vor, vorgerückt)
  • tadeln werkwoord (tadele, tadelst, tadelt, tadelte, tadeltet, getadelt)
  • verleumden werkwoord (verleumde, verleumdest, verleumdet, verleumdete, verleumdetet, verleumdet)
  • entgegenhalten werkwoord
  • nachtragend sein werkwoord

Conjugations for retirer:

Présent
 1. retire
 2. retires
 3. retire
 4. retirons
 5. retirez
 6. retirent
imparfait
 1. retirais
 2. retirais
 3. retirait
 4. retirions
 5. retiriez
 6. retiraient
passé simple
 1. retirai
 2. retiras
 3. retira
 4. retirâmes
 5. retirâtes
 6. retirèrent
futur simple
 1. retirerai
 2. retireras
 3. retirera
 4. retirerons
 5. retirerez
 6. retireront
subjonctif présent
 1. que je retire
 2. que tu retires
 3. qu'il retire
 4. que nous retirions
 5. que vous retiriez
 6. qu'ils retirent
conditionnel présent
 1. retirerais
 2. retirerais
 3. retirerait
 4. retirerions
 5. retireriez
 6. retireraient
passé composé
 1. ai retiré
 2. as retiré
 3. a retiré
 4. avons retiré
 5. avez retiré
 6. ont retiré
divers
 1. retire!
 2. retirez!
 3. retirons!
 4. retiré
 5. retirant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Vertaal Matrix voor retirer:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aufheben bruit; cas; commotion; éclat
vorhalten reproche
vorwerfen reproche
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
abbestellen abandonner; annuler; décommander; retirer; résilier; révoquer; supprimer; suspendre abandonner; annihiler; annuler; dénier; refuser; rejeter; remercier; réduire à néant; résilier
abhandenmachen barboter; chiper; choper; dérober; enlever; faucher; marauder; piller; piquer; prendre; rafler; retirer; s'emparer; subtiliser; voler; ôter chiper; choper; escroquer; extorquer; faucher; mendier; mendigoter; piller; piquer; rafler; subtiliser
abnehmen dérober; enlever; ne pas suffire à; prendre; priver; priver de; retirer; subtiliser; voler aller chercher; amincir; amoindrir; améliorer; baisser; brouiller; collecter; descendre; desservir; diminuer; débarrasser; débarrasser la table; débiter la bière; décroître; dégrader; dégraisser; dégénérer; dépouiller; dépraver; détrousser; dévaliser; emporter; enlever; lever; maigrir; nettoyer; perdre du poids; prendre; ramasser; recueillir; ruiner; réduire; régresser; rétrécir; s'amoindrir; s'effrondrer; s'écrouler; se corrompre; se dégrader; suivre un régime; vidanger; voler; écouler; évacuer
absagen abandonner; annuler; décommander; retirer; résilier; révoquer; supprimer; suspendre abandonner; annihiler; annuler; dénier; refuser; rejeter; remercier; réduire à néant; résilier
annulieren abandonner; annuler; décommander; retirer; résilier; révoquer; supprimer; suspendre annihiler; annuler; réduire à néant
aufheben abandonner; annuler; décommander; retirer; résilier; révoquer; supprimer; suspendre abolir; acquitter; amasser; annihiler; annuler; archiver; bâtir; conserver; construire; cueillir; dissoudre; dresser; débarrasser; déboutonner; décrocher; dénouer; déposer; détruire; fermer; garder; hisser; installer; lever; liquider; maintenir; mettre; mettre quelque chose debout; monter; nettoyer; payer; placer; poser qch; prendre; préserver; ramasser; ranger; recueillir; régler; résilier; résoudre; s'élever; se soulever; solder; soulever; stocker; supprimer; édifier; élever; ériger
ausheben enlever; relever; retirer; sortir creuser; débourrer; dégarnir; emporter; enlever; finir; fouiller le sol; fouir le sol; hisser; lever; monter; relever; sortir; soulever; vider; élever; évacuer
ausholen enlever; relever; retirer; sortir curer; débrancher; débrayer; déconnecter; découdre; défaire; dégager; dégrafer; dénouer; détacher; dételer; dévisser; enlever; enlever le fumier de; extraire; nettoyer; nettoyer à fond; relever; sortir; tirer de
ausnehmen enlever; relever; retirer; sortir; vider; évacuer caquer; chronométrer; couillonner; duper; dépouiller de; dévaliser; enlever; escroquer; exploiter; extraire; leurrer; pointer; pressurer; priver de; relever; rouler; sortir; tirailler; tirer de; tirer profit de; tricher; tromper; vider; ôter
ausräumen enlever; retirer; sortir; vider; évacuer balayer; desservir; débarrasser; débarrasser la table; débourrer; dégarnir; emporter; enlever; finir; liquider; nettoyer; nettoyer à fond; ranger; repousser; s'éloigner; solder; stocker; vider; écarter; évacuer
beherrschen apaiser; baisser de ton; brider; calmer; contraindre; dominer; dompter; maîtriser; modérer; refouler; reprendre; retenir; retirer; réprimer; se contenir; se modérer assigner; avoir le dessus; brider; charger; commander; consacrer à; contrôler; diriger; dominer; dompter; décréter; dévouer; gouverner; l'emporter sur; maîtriser; munir de brides; obliger à; ordonner; refréner; régir; réprimer; se commander; se contenir; se posséder; sommer
bezwingen apaiser; baisser de ton; brider; calmer; contenir; contraindre; dominer; dompter; maîtriser; modérer; refouler; reprendre; retenir; retirer; réprimer; se contenir; se maîtriser; se modérer; se retenir apprivoiser; arriver; broyer; concasser; dominer; dompter; envahir; gagner; gouverner; maîtriser; munir de brides; posséder; refouler; retenir; réprimer; se contenir; se maîtriser; se modérer; se retenir; soumettre; terrasser; vaincre; écraser
bezähmen contenir; contraindre; dominer; refouler; retenir; retirer; réprimer; se contenir; se maîtriser; se modérer; se retenir broyer; concasser; dominer; dompter; dresser; gouverner; maîtriser; refouler; retenir; réprimer; se contenir; se maîtriser; se modérer; se retenir; écraser
blamieren avoir de la rancoeur; avoir de la rancune; avoir à redire; blâmer; compromettre; condamner; critiquer; discréditer; déshonorer; en vouloir à quelqu'un; enlever; garder rancune; gronder; jeter quelque chose aux pieds de; prendre; reprocher; retirer; réprimander; réprouver; éprouver du ressentiment avoir de la rancoeur; avoir de la rancune; avoir à redire; blâmer; compromettre; condamner; critiquer; discréditer; déshonorer; en vouloir à quelqu'un; jeter quelque chose aux pieds de; reprocher; réprimander; réprouver; vitupérer
einstellen abandonner; annuler; décommander; retirer; résilier; révoquer; supprimer; suspendre accorder; ajuster; coucher; déboutonner; dégager; déposer; désigner; détacher; dévisser; embaucher; engager; faire asseoir; faire concorder; faire halte; faire la grève; fixer; garder; installer; insérer; mettre; mettre au point; mettre de côté; nommer; placer; planter; poser; prendre en service; ranger; recruter; régler; s'arrêter; se mettre en grève; situer; stationner; stopper; synchroniser
entgegenhalten avoir de la rancoeur; avoir de la rancune; avoir à redire; blâmer; compromettre; condamner; critiquer; discréditer; déshonorer; en vouloir à quelqu'un; enlever; garder rancune; gronder; jeter quelque chose aux pieds de; prendre; reprocher; retirer; réprimander; réprouver; éprouver du ressentiment avancer; avoir de la rancoeur; avoir de la rancune; avoir influence; avoir à redire; blâmer; condamner; critiquer; déshonorer; en vouloir à quelqu'un; jeter quelque chose aux pieds de; proposer; présenter; reprocher; réprimander; réprouver; vitupérer
entnehmen dérober; enlever; ne pas suffire à; prendre; priver; priver de; retirer; subtiliser; voler aller chercher; améliorer; avoir de la rancoeur; avoir de la rancune; blâmer; collecter; conclure; condamner; critiquer; desservir; débarrasser; débarrasser la table; déduire; dépouiller; dériver; déshonorer; détrousser; dévaliser; emporter; enlever; extraire; jeter quelque chose aux pieds de; lever; monter; nettoyer; prendre; prélever; ramasser; recueillir; reprocher; réprimander; soulever; tirer de; tirer vers le haut; vitupérer; voler
entwenden barboter; chiper; choper; dérober; enlever; faucher; marauder; piller; piquer; prendre; rafler; retirer; s'emparer; subtiliser; voler; ôter arracher; dérober; piquer; siffler un verre; subtiliser; voler
fortnehmen dérober; enlever; ne pas suffire à; prendre; priver; priver de; retirer; subtiliser; voler aller chercher; amoindrir; améliorer; baisser; collecter; diminuer; décliner; décroître; dépouiller; détrousser; dévaliser; emporter; enlever; lever; prendre; ramasser; recueillir; réduire; régresser; se restreindre; voler
herausnehmen enlever; relever; retirer; sortir; vider; évacuer débourrer; dégarnir; emporter; enlever; extraire; finir; relever; sortir; tirer de; vider; évacuer; ôter
hinterziehen barboter; chiper; choper; dérober; enlever; faucher; marauder; piller; piquer; prendre; rafler; retirer; s'emparer; subtiliser; voler; ôter abriter; cacher; camoufler; celer; dissimuler; déguiser; dérober; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; se taire de quelque chose; subtiliser; voiler; voler
jemandem etwas nachtragen avoir de la rancoeur; avoir de la rancune; avoir à redire; blâmer; compromettre; condamner; critiquer; discréditer; déshonorer; en vouloir à quelqu'un; enlever; garder rancune; gronder; jeter quelque chose aux pieds de; prendre; reprocher; retirer; réprimander; réprouver; éprouver du ressentiment
klauen barboter; chiper; choper; dérober; enlever; faucher; marauder; piller; piquer; prendre; rafler; retirer; s'emparer; subtiliser; voler; ôter arracher; chiper; dérober; exproprier; piquer; siffler un verre; subtiliser; voler
leermachen enlever; retirer; sortir; vider; évacuer
nachtragen avoir de la rancoeur; avoir de la rancune; avoir à redire; blâmer; compromettre; condamner; critiquer; discréditer; déshonorer; en vouloir à quelqu'un; enlever; garder rancune; gronder; jeter quelque chose aux pieds de; prendre; reprocher; retirer; réprimander; réprouver; éprouver du ressentiment avoir de la rancoeur; avoir de la rancune; avoir à redire; blâmer; condamner; critiquer; déshonorer; en vouloir à quelqu'un; garder rancune; jeter quelque chose aux pieds de; reprocher; réprimander; réprouver; vitupérer; éprouver du ressentiment
nachtragend sein avoir de la rancoeur; avoir de la rancune; avoir à redire; blâmer; compromettre; condamner; critiquer; discréditer; déshonorer; en vouloir à quelqu'un; enlever; garder rancune; gronder; jeter quelque chose aux pieds de; prendre; reprocher; retirer; réprimander; réprouver; éprouver du ressentiment
rauben barboter; chiper; choper; dérober; enlever; faucher; marauder; ne pas suffire à; piller; piquer; prendre; priver; priver de; rafler; retirer; s'emparer; subtiliser; voler; ôter arracher; chiper; dépouiller; dérober; dévaliser; piller; piquer; siffler un verre; subtiliser; voler
rückgängig machen abandonner; annuler; décommander; retirer; résilier; révoquer; supprimer; suspendre annihiler; annuler; déboutonner; décrocher; dénouer; faire marche arrière; faire tourner dans le sens opposé; phase de restauration; réduire à néant; tourner en sens contraire
rügen avoir de la rancoeur; avoir de la rancune; avoir à redire; blâmer; compromettre; condamner; critiquer; discréditer; déshonorer; en vouloir à quelqu'un; enlever; garder rancune; gronder; jeter quelque chose aux pieds de; prendre; reprocher; retirer; réprimander; réprouver; éprouver du ressentiment admonester; avoir de la rancoeur; avoir de la rancune; avoir à redire; blâmer; condamner; critiquer; déclarer impropre; désapprouver; désavouer; déshonorer; en vouloir à quelqu'un; gronder; jeter quelque chose aux pieds de; refuser; reprendre; reprocher; réprimander; réprouver; vitupérer
schelten avoir de la rancoeur; avoir de la rancune; avoir à redire; blâmer; compromettre; condamner; critiquer; discréditer; déshonorer; en vouloir à quelqu'un; enlever; garder rancune; gronder; jeter quelque chose aux pieds de; prendre; reprocher; retirer; réprimander; réprouver; éprouver du ressentiment admonester; argumenter; avoir de la rancoeur; avoir de la rancune; blâmer; bouillonner; condamner; crier fort; critiquer; déshonorer; faire du tapage; faire rage; fulminer; gronder; hurler; injurier; insulter; jeter quelque chose aux pieds de; lâcher des jurons; mugir; proférer; proférer des injures; reprendre; reprocher; rouspéter; râler; râler contre; réprimander; s'emporter; se chamailler; se disputer; se déchaîner contre; se fâcher tout rouge; se quereller; sortir de ses gonds; tempêter; tempêter contre qn; tonner contre; traiter quelqu'un de tous les noms; vitupérer; vociférer; vociférer contre qn.
stehlen barboter; chiper; choper; dérober; enlever; faucher; marauder; ne pas suffire à; piller; piquer; prendre; priver; priver de; rafler; retirer; s'emparer; subtiliser; voler; ôter arracher; chiper; débourser; dépenser; dépouiller; dérober; dévaliser; endurer; piller; piquer; se consommer; siffler un verre; souffrir; soutenir; subir; subtiliser; supporter; tenir le coup; tolérer; traverser; voler
stornieren abandonner; annuler; décommander; retirer; résilier; révoquer; supprimer; suspendre annuler; contre-passer
streichen abandonner; annuler; décommander; retirer; résilier; révoquer; supprimer; suspendre barrer; biffer; cliver; couper; crevasser; errer; faire glisser; fendiller; fendre; fissurer; jouer du violon; laquer; lézarder; peindre; rayer; rôder; saucer; se cliver; se fendiller; se fendre; trancher; vagabonder; vaguer; vernir
tadeln avoir de la rancoeur; avoir de la rancune; avoir à redire; blâmer

Synoniemen voor "retirer":


Wiktionary: retirer

retirer
verb
 1. tirer à nouveau.
retirer
verb
 1. gehoben: (ein Recht oder eine Erlaubnis) wegnehmen
 2. etwas herausnehmen aus
 3. Mathematik: subtrahieren
 4. etwas von etwas herunterziehen, wegziehen oder entfernen, enthäuten
 5. ein Kleidungsstück ausziehen
 6. Geld vom Konto nehmen
 1. -

Cross Translation:
FromToVia
retirer in Pension gehen call it a day — to retire
retirer in Pension gehen; in Rente gehen; in den Ruhestand gehen retire — To withdraw from a public station, from working, or from business
retirer zurückziehen withdraw — pull back
retirer zurücknehmen withdraw — take back
retirer entziehen withdraw — remove, stop providing
retirer abheben withdraw — extract (money from an account)

Verwante vertalingen van retirer