Frans

Uitgebreide vertaling voor à découvert (Frans) in het Nederlands

à découvert:

à découvert bijvoeglijk naamwoord

  1. à découvert (carrément; franchement; sincèrement; )
    openhartig; onomwonden; onverbloemd; ronduit; onbewimpeld; onverholen; ruiterlijk
  2. à découvert (en plein air; découvert)
    onoverdekt; onbedekt
  3. à découvert (nu; découvert; dévoilé)
    onverhuld

Vertaal Matrix voor à découvert:

Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
onbedekt découvert; en plein air; à découvert découvert; trouvé
onbewimpeld carrément; franc; franche; franchement; librement; ouvertement; sincèrement; à coeur ouvert; à découvert carrément; franc; franche; franchement; ouvert; sans détours
onomwonden carrément; franc; franche; franchement; librement; ouvertement; sincèrement; à coeur ouvert; à découvert carrément; cru; crûment; franc; franche; franchement; honnête; honnêtement; intègre; ouvert; sans détours; sans fard
onoverdekt découvert; en plein air; à découvert
onverbloemd carrément; franc; franche; franchement; librement; ouvertement; sincèrement; à coeur ouvert; à découvert carrément; cru; crûment; franc; franche; franchement; honnête; honnêtement; intègre; sans détours; sans fard
onverholen carrément; franc; franche; franchement; librement; ouvertement; sincèrement; à coeur ouvert; à découvert carrément; cru; crûment; franc; franche; franchement; honnête; honnêtement; intègre; ouvert; ouvertement; sans détours; sans fard; à coeur ouvert
onverhuld découvert; dévoilé; nu; à découvert
openhartig carrément; franc; franche; franchement; librement; ouvertement; sincèrement; à coeur ouvert; à découvert avec franchise; carrément; comme il faut; de bonne foi; direct; droit; dévoué; fidèle; fidèlement; franc; franche; franchement; honnête; intègre; loyal; ouvert; ouvertement; réel; réelle; réellement; sage; sans détours; sincère; vertueux; vrai; vraiment; véridique; véridiquement; véritable; véritablement; à coeur ouvert
ruiterlijk carrément; franc; franche; franchement; librement; ouvertement; sincèrement; à coeur ouvert; à découvert
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
ronduit carrément; franc; franche; franchement; librement; ouvertement; sincèrement; à coeur ouvert; à découvert adroit; avec franchise; carrément; catégorique; catégoriquement; certain; certainement; dans lequel; de bonne foi; direct; droit; effectif; effectivement; en quoi; ferme; franc; franche; franchement; honnête; intègre; ouvert; ouvertement; ; par où; pur et simple; réel; réellement; sans détours; simplement; sincère; sur laquelle; sur lequel; sur lesquelles; sur lesquels; sur quoi; sûrement; tout bonnement; tout droit; vrai; véritable; véritablement; à quoi

Verwante vertalingen van à découvert