Frans

Uitgebreide vertaling voor aller mieux (Frans) in het Nederlands

aller mieux:

aller mieux werkwoord

 1. aller mieux (améliorer; perfectionner; revitaliser; )
  corrigeren; verbeteren; herstellen; bijwerken; goedmaken; beteren; repareren; herzien; renoveren
  • corrigeren werkwoord (corrigeer, corrigeert, corrigeerde, corrigeerden, gecorrigeerd)
  • verbeteren werkwoord (verbeter, verbetert, verbeterde, verbeterden, verbeterd)
  • herstellen werkwoord (herstel, herstelt, herstelde, herstelden, hersteld)
  • bijwerken werkwoord (werk bij, werkt bij, werkte bij, werkten bij, bijgewerkt)
  • goedmaken werkwoord (maak goed, maakt goed, maakte goed, maakten goed, goedgemaakt)
  • beteren werkwoord (beter, betert, beterde, beterden, gebeterd)
  • repareren werkwoord (repareer, repareert, repareerde, repareerden, gerepareerd)
  • herzien werkwoord (herzie, herziet, herzag, herzagen, herzien)
  • renoveren werkwoord (renoveer, renoveert, renoveerde, renoveerden, gerenoveerd)
 2. aller mieux (améliorer sa vie; se rétablir; guérir; rétablir; se remettre)
  beteren; leven beteren

Vertaal Matrix voor aller mieux:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
goedmaken compensation; dédommagement; indemnité
verbeteren acte d'améliorer; amélioration
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
beteren aller mieux; améliorer; améliorer sa vie; guérir; perfectionner; renouer; renouveler; revitaliser; régénérer; rénover; rétablir; se remettre; se rétablir guérir
bijwerken aller mieux; améliorer; perfectionner; renouer; renouveler; revitaliser; régénérer; rénover actualiser; mettre à jour; parachever; retaper; retoucher
corrigeren aller mieux; améliorer; perfectionner; renouer; renouveler; revitaliser; régénérer; rénover améliorer; corriger; perfectionner; rectifier; reprendre
goedmaken aller mieux; améliorer; perfectionner; renouer; renouveler; revitaliser; régénérer; rénover adapter; ajuster; arranger; compenser; concilier; corriger; couvrir; dépanner; faire rattraper; faire récupérer; faire un prix d'ami à quelqu'un; mettre au point; pistonner; raccommoder; rapiécer; reconstituer; redresser; remettre en état; renouveler; restaurer; réconcilier; régler; rénover; réparer; résoudre un malentendu; rétablir; se racheter
herstellen aller mieux; améliorer; perfectionner; renouer; renouveler; revitaliser; régénérer; rénover adapter; ajuster; arranger; changer; dépanner; faire un prix d'ami à quelqu'un; mettre au point; pistonner; raccommoder; rapiécer; reconstituer; remettre en ordre; remettre en état; renouveler; restaurer; récupérer; régler; rénover; réparer; rétablir; se substituer à
herzien aller mieux; améliorer; perfectionner; renouer; renouveler; revitaliser; régénérer; rénover alterner; altérer; amender; changer; modifier; permuter; remanier; renverser; restructurer; retravailler; revoir; réformer; régénérer; réorganiser; réviser; transformer; varier; échanger
leven beteren aller mieux; améliorer sa vie; guérir; rétablir; se remettre; se rétablir
renoveren aller mieux; améliorer; perfectionner; renouer; renouveler; revitaliser; régénérer; rénover arranger; changer; enjoliver; rafraîchir; rajuster; remettre en bon état; remettre en état; remettre à neuf; renouveler; restaurer; retaper; revitaliser; régénérer; réhabiliter; rénover; se substituer à
repareren aller mieux; améliorer; perfectionner; renouer; renouveler; revitaliser; régénérer; rénover adapter; ajuster; dépanner; faire un prix d'ami à quelqu'un; mettre au point; pistonner; raccommoder; rapiécer; reconstituer; remettre en état; renouveler; restaurer; régler; rénover; réparer; rétablir
verbeteren aller mieux; améliorer; perfectionner; renouer; renouveler; revitaliser; régénérer; rénover améliorer; avancer; changer; corriger; perfectionner; progresser; rectifier; remettre en état; renouveler; reprendre; rénover; s'améliorer; se substituer à
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
herstellen restauration

Verwante vertalingen van aller mieux