Frans

Uitgebreide vertaling voor apparemment (Frans) in het Nederlands

apparemment:

apparemment bijvoeglijk naamwoord

 1. apparemment (de toute évidence; manifestement; visiblement; manifeste)
  blijkbaar
 2. apparemment
  kennelijk; schijnbaar; ogenschijnlijk
 3. apparemment
  schijnbaar; zo te zien
 4. apparemment (de l'extérieur; du dehors; en apparence; de loin)
  uiterlijk; buitenaf

Vertaal Matrix voor apparemment:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
uiterlijk air; air de quelqu'un; allure; apparence; aspect; dehors; extérieur; figure; forme; mine; physique; silhouette; stature; taille
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
blijkbaar apparemment; de toute évidence; manifeste; manifestement; visiblement
kennelijk apparemment
ogenschijnlijk apparemment
schijnbaar apparemment
uiterlijk apparemment; de l'extérieur; de loin; du dehors; en apparence au plus tard; de l'extérieur; en dernier lieu; externe; extérieur; extérieurement; tout au plus
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
buitenaf apparemment; de l'extérieur; de loin; du dehors; en apparence
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
naar het zich laat aanzien apparemment
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
zo te zien apparemment

Synoniemen voor "apparemment":


Wiktionary: apparemment

apparemment
Cross Translation:
FromToVia
apparemment onomwonden; duidelijk; blijkbaar apparently — plainly
apparemment ogenschijnlijk; schijnbaar apparently — seemingly