Frans

Uitgebreide vertaling voor dépérir (Frans) in het Nederlands

dépérir:

dépérir werkwoord (dépéris, dépérit, dépérissons, dépérissez, )

 1. dépérir (délabrer)
  vergaan; vervallen; verkommeren
  • vergaan werkwoord (verga, vergaat, verging, vergingen, vergaan)
  • vervallen werkwoord (verval, vervalt, verviel, vervielen, vervallen)
  • verkommeren werkwoord (verkommer, verkommert, verkommerde, verkommerden, verkommerd)
 2. dépérir (languir; s'affaiblir; se consumer)
  wegkwijnen; kwijnen; verkwijnen
  • wegkwijnen werkwoord (kwijn weg, kwijnt weg, kwijnde weg, kwijnden weg, weggekwijnd)
  • kwijnen werkwoord (kwijn, kwijnt, kwijnde, kwijnden, gekwijnd)
  • verkwijnen werkwoord (verkwijn, verkwijnt, verkwijnde, verkwijnden, verkwijnd)
 3. dépérir (languir)
  wegkwijnen
  • wegkwijnen werkwoord (kwijn weg, kwijnt weg, kwijnde weg, kwijnden weg, weggekwijnd)
 4. dépérir (fatiguer; épuiser; exténuer)
  uitputten; vermoeien; slopen; afmatten; moe maken
  • uitputten werkwoord (put uit, putte uit, putten uit, uitgeput)
  • vermoeien werkwoord (vermoei, vermoeit, vermoeide, vermoeiden, vermoeid)
  • slopen werkwoord (sloop, sloopt, sloopte, sloopten, gesloopt)
  • afmatten werkwoord (mat af, matte af, matten af, afgemat)
  • moe maken werkwoord (maak moe, maakt moe, maakte moe, maakten moe, moe gemaakt)
 5. dépérir (bousiller; détériorer; gâcher; )
  verpesten; bederven; verknoeien; stukmaken; verklungelen; verzieken; verbroddelen; verknallen
  • verpesten werkwoord (verpest, verpestte, verpestten, verpest)
  • bederven werkwoord (bederf, bederft, bedierf, bedierven, bedorven)
  • verknoeien werkwoord (verknoei, verknoeit, verknoeide, verknoeiden, verknoeid)
  • stukmaken werkwoord (maak stuk, maakt stuk, maakte stuk, maakten stuk, stukgemaakt)
  • verklungelen werkwoord (verklungel, verklungelt, verklungelde, verklungelden, verklungeld)
  • verzieken werkwoord
  • verbroddelen werkwoord (verbroddel, verbroddelt, verbroddelde, verbroddelden, verbroddeld)
  • verknallen werkwoord (verknal, verknalt, verknalde, verknalden, verknald)
 6. dépérir (disparaître; languir; s'affaiblir)
  wegslinken
  • wegslinken werkwoord (slink weg, slinkt weg, slonk weg, slonken weg, weggeslonken)
 7. dépérir (épuiser)
  verdorsten
  • verdorsten werkwoord (verdorst, verdorstte, verdorstten, verdorst)

Conjugations for dépérir:

Présent
 1. dépéris
 2. dépéris
 3. dépérit
 4. dépérissons
 5. dépérissez
 6. dépérissent
imparfait
 1. dépérissais
 2. dépérissais
 3. dépérissait
 4. dépérissions
 5. dépérissiez
 6. dépérissaient
passé simple
 1. dépéris
 2. dépéris
 3. dépérit
 4. dépérîmes
 5. dépérîtes
 6. dépérirent
futur simple
 1. dépérirai
 2. dépériras
 3. dépérira
 4. dépérirons
 5. dépérirez
 6. dépériront
subjonctif présent
 1. que je dépérisse
 2. que tu dépérisses
 3. qu'il dépérisse
 4. que nous dépérissions
 5. que vous dépérissiez
 6. qu'ils dépérissent
conditionnel présent
 1. dépérirais
 2. dépérirais
 3. dépérirait
 4. dépéririons
 5. dépéririez
 6. dépériraient
passé composé
 1. ai dépéri
 2. as dépéri
 3. a dépéri
 4. avons dépéri
 5. avez dépéri
 6. ont dépéri
divers
 1. dépéris!
 2. dépérissez!
 3. dépérissons!
 4. dépéri
 5. dépérissant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Vertaal Matrix voor dépérir:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afmatten fatiguer; harasser; épuisement
bederven dissolution; décomposition; pourriture; putréfaction
uitputten fatiguer; harasser; épuisement
vergaan dissolution; décomposition; pourriture; putréfaction
vermoeien fatiguer; harasser; épuisement
vervallen expiration; écoulement
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afmatten dépérir; exténuer; fatiguer; épuiser
bederven abîmer; bousiller; briser; casser; corrompre; défigurer; dépérir; détériorer; gaspiller; gâcher; gâter; mutiler; pervertir; rompre; ruiner abîmer; blesser; briser; brouiller; broyer; casser; corrompre; décomposer; dégrader; dégénérer; démolir; détruire; empester; empoisonner; endommager; esquinter; faire mal à; fracasser; gâcher; gâter; nuire; nuire à; pervertir; pourrir; ruiner; s'avarier; se corroder; se décomposer; se détériorer; se gâter; se pourrir; se putréfier
kwijnen dépérir; languir; s'affaiblir; se consumer aspirer à; avoir très envie; désirer ardemment; languir; souhaiter ardemment; soupirer après
moe maken dépérir; exténuer; fatiguer; épuiser
slopen dépérir; exténuer; fatiguer; épuiser abaisser; abattre; abîmer; anéantir; arracher; bousiller; briser; casser; couper; dissocier; dissoudre; déchirer; décomposer; défaire; démolir; démonter; détruire; dévaster; fracasser; liquider; rabaisser; raser; ravager; rompre; ruiner; s'arracher; s'écrouler; saccager; se décomposer; se délabrer; se désagréger; se rompre; supprimer; séparer; tomber en ruine
stukmaken abîmer; bousiller; briser; casser; corrompre; défigurer; dépérir; détériorer; gaspiller; gâcher; gâter; mutiler; pervertir; rompre; ruiner briser; déroger; interrompre; rompre; transgresser
uitputten dépérir; exténuer; fatiguer; épuiser affaiblir; atténuer; perdre sa force; s'affaiblir; épuiser
verbroddelen abîmer; bousiller; briser; casser; corrompre; défigurer; dépérir; détériorer; gaspiller; gâcher; gâter; mutiler; pervertir; rompre; ruiner
verdorsten dépérir; épuiser
vergaan délabrer; dépérir aborder; aboutir; aboutir à; aller à la ruine; arriver; arriver à; atteindre; atterrir; corrompre; courir à sa perte; courir à sa ruine; descendre; décomposer; dégénérer; expirer; finir; gâcher; gâter; parvenir; parvenir à; passer; pervertir; pourrir; prendre fin; périr; réussir; s'achever; s'arrêter; s'avarier; s'écouler; se corroder; se décomposer; se détériorer; se gâter; se passer; se pourrir; se putréfier; se retrouver; se terminer; se terminer par; sombrer; stopper; terminer; tomber dans; tomber en pourriture
verklungelen abîmer; bousiller; briser; casser; corrompre; défigurer; dépérir; détériorer; gaspiller; gâcher; gâter; mutiler; pervertir; rompre; ruiner
verknallen abîmer; bousiller; briser; casser; corrompre; défigurer; dépérir; détériorer; gaspiller; gâcher; gâter; mutiler; pervertir; rompre; ruiner
verknoeien abîmer; bousiller; briser; casser; corrompre; défigurer; dépérir; détériorer; gaspiller; gâcher; gâter; mutiler; pervertir; rompre; ruiner aigrir; corrompre; dissiper; empester; empoisonner; enfieller; exaspérer; gaspiller; gâcher; gâter; irriter
verkommeren délabrer; dépérir dessécher; se dessécher; se faner; se flétrir
verkwijnen dépérir; languir; s'affaiblir; se consumer
vermoeien dépérir; exténuer; fatiguer; épuiser se fatiguer
verpesten abîmer; bousiller; briser; casser; corrompre; défigurer; dépérir; détériorer; gaspiller; gâcher; gâter; mutiler; pervertir; rompre; ruiner contaminer; corrompre; empester; empoisonner; gâcher; gâter; gâter quelque chose; infecter; intoxiquer; souiller
vervallen délabrer; dépérir aborder; aboutir; aboutir à; aller en pente; amoindrir; arriver; arriver à; atteindre; atterrir; baisser; couler; descendre; descendre en pente douce; diminuer; décliner; décroître; expirer; finir; parvenir; parvenir à; passer; prendre fin; réduire; réussir; s'achever; s'arrêter; s'enfoncer; s'enliser; s'écouler; se délabrer; se passer; se retrouver; se terminer; se terminer par; sombrer; stopper; terminer; tomber dans; tomber en ruïne
verzieken abîmer; bousiller; briser; casser; corrompre; défigurer; dépérir; détériorer; gaspiller; gâcher; gâter; mutiler; pervertir; rompre; ruiner brouiller; dégrader; ruiner
wegkwijnen dépérir; languir; s'affaiblir; se consumer
wegslinken disparaître; dépérir; languir; s'affaiblir
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
vervallen expiré; passé; usé; écoulé
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
vergaan corrompu; dégénéré; dépravé; immoral; mal; moisi; passé; perdu; perverti; pourri; putride; ranci

Synoniemen voor "dépérir":


Wiktionary: dépérir

dépérir dépérir
verb
 1. slechter worden
 2. fysiek in steeds minder goede staat komen te verkeren

Cross Translation:
FromToVia
dépérir wegkwijnen; verzwakken waste — to weaken