Overzicht


Frans

Uitgebreide vertaling voor déroger (Frans) in het Nederlands

déroger:

déroger werkwoord

 1. déroger (rompre; interrompre; briser; transgresser)
  beëindigen; afbreken; ontbinden; opheffen; verbreken; stukmaken; verbrijzelen; forceren
  • beëindigen werkwoord (beëindig, beëindigt, beëindigde, beëindigden, beëindigd)
  • afbreken werkwoord (breek af, breekt af, brak af, braken af, afgebroken)
  • ontbinden werkwoord (ontbind, ontbindt, ontbond, ontbonden, ontbonden)
  • opheffen werkwoord (hef op, heft op, hief op, hieven op, opgeheven)
  • verbreken werkwoord (verbreek, verbreekt, verbrak, verbraken, verbroken)
  • stukmaken werkwoord (maak stuk, maakt stuk, maakte stuk, maakten stuk, stukgemaakt)
  • verbrijzelen werkwoord (verbrijzel, verbrijzelt, verbrijzelde, verbrijzelden, verbrijzeld)
  • forceren werkwoord (forceer, forceert, forceerde, forceerden, geforceerd)

Vertaal Matrix voor déroger:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
beëindigen cessation
forceren imposer
ontbinden dissolution
opheffen abrogation; action de révoquer; cessation; dédit; révocation
verbreken interruption; pause; suspension
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afbreken briser; déroger; interrompre; rompre; transgresser abaisser; abandonner; abattre; abîmer; anéantir; arracher; bloquer; bousiller; briser; casser; couper; dissocier; dissoudre; déchirer; décomposer; défaire; démolir; démonter; détruire; dévaster; faire arrêter; fracasser; interrompre; liquider; obstruer; rabaisser; raser; ravager; rompre; ruiner; s'arracher; s'écrouler; saccager; se décomposer; se délabrer; se désagréger; se rompre; supprimer; séparer; tomber en ruine
beëindigen briser; déroger; interrompre; rompre; transgresser accomplir; achever; arrêter; casser; cesser; compléter; compléter quelque chose; conclure; couper; délimiter; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; interrompre; limiter; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; parvenir à enlever; prendre fin; résilier; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; stopper; supprimer; suspendre; tenir levé; terminer
forceren briser; déroger; interrompre; rompre; transgresser brusquer; contraindre; forcer; imposer; obliger; surcharger
ontbinden briser; déroger; interrompre; rompre; transgresser dissoudre; décomposer; gâcher; pourrir; périr; résilier; résoudre; se corroder; se décomposer; se gâter; se putréfier; tomber en pourriture
opheffen briser; déroger; interrompre; rompre; transgresser abolir; annihiler; annuler; dissoudre; déboutonner; décrocher; dénouer; détruire; fermer; hisser; lever; liquider; monter; résilier; résoudre; soulever; supprimer; élever
stukmaken briser; déroger; interrompre; rompre; transgresser abîmer; bousiller; briser; casser; corrompre; défigurer; dépérir; détériorer; gaspiller; gâcher; gâter; mutiler; pervertir; rompre; ruiner
verbreken briser; déroger; interrompre; rompre; transgresser
verbrijzelen briser; déroger; interrompre; rompre; transgresser briser; broyer; casser; casser en morceaux; démolir; fracasser; mettre en morceaux; mâchurer; pulvériser; rabattre; rompre; réduire en poudre; écraser

Synoniemen voor "déroger":

 • forligner; déchoir; forfaire