Overzicht
Frans naar Nederlands:   Meer gegevens...
 1. jeter un regard:


Frans

Uitgebreide vertaling voor jeter un regard (Frans) in het Nederlands

jeter un regard:

jeter un regard werkwoord

 1. jeter un regard (voir; regarder; examiner; observer)
  blikken werpen; blikken
 2. jeter un regard (regarder; jeter les yeux sur; jeter un coup d'oeil sur)
  aankijken; aanzien; aanblikken
  • aankijken werkwoord (kijk aan, kijkt aan, keek aan, keken aan, aangekeken)
  • aanzien werkwoord (zie aan, ziet aan, zag aan, zagen aan, aangezien)
  • aanblikken werkwoord (blik aan, blikt aan, blikte aan, blikten aan, aangeblikt)

Vertaal Matrix voor jeter un regard:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aankijken regard
aanzien air; allure; apparence; aspect; considération; excellence; extérieur; figure; forme; grandeur; mine; notoriété; physique; prestige; renommée; respectabilité; réputation; statut; supériorité; état
blikken regards
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanblikken jeter les yeux sur; jeter un coup d'oeil sur; jeter un regard; regarder
aankijken jeter les yeux sur; jeter un coup d'oeil sur; jeter un regard; regarder considérer; examiner; fixer; observer; regarder; surveiller; voir
aanzien jeter les yeux sur; jeter un coup d'oeil sur; jeter un regard; regarder
blikken examiner; jeter un regard; observer; regarder; voir
blikken werpen examiner; jeter un regard; observer; regarder; voir

Verwante vertalingen van jeter un regard