Overzicht
Frans naar Nederlands:   Meer gegevens...
 1. maintenir en état:


Frans

Uitgebreide vertaling voor maintenir en état (Frans) in het Nederlands

maintenir en état:

maintenir en état werkwoord

 1. maintenir en état (entretenir; conserver; veiller à quelque chose; )
  in stand houden; onderhouden; behouden
  • in stand houden werkwoord (houd in stand, houdt in stand, hield in stand, hielden in stand, in stand gehouden)
  • onderhouden werkwoord (onderhoud, onderhoudt, onderhield, onderhielden, onderhouden)
  • behouden werkwoord (behoud, behoudt, behield, behielden, behouden)
 2. maintenir en état (appuyer financièrement; entretenir; pourvoir; )
  financieel steunen; onderhouden

Vertaal Matrix voor maintenir en état:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
behouden avoir soin de; conserver; entretenir; maintenir en état; prendre soin de; se charger de; veiller à quelque chose abriter; affecter; assurer la surveillance; conserver; défendre; garder; maintenir; mettre à l'abri de; protéger; préserver; réserver; sauvegarder; surveiller; veiller; veiller sur quelqu'un; veiller sur quelque chose
financieel steunen appuyer financièrement; avoir soin de; conserver; donner des soins à; entretenir; maintenir en état; nourrir; pourvoir; prendre soin de; se charger de
in stand houden avoir soin de; conserver; entretenir; maintenir en état; prendre soin de; se charger de; veiller à quelque chose
onderhouden appuyer financièrement; avoir soin de; conserver; donner des soins à; entretenir; maintenir en état; nourrir; pourvoir; prendre soin de; se charger de; veiller à quelque chose
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
onderhouden soigné

Verwante vertalingen van maintenir en état