Frans

Uitgebreide vertaling voor mettre en sûreté (Frans) in het Nederlands

mettre en sûreté:

mettre en sûreté werkwoord

 1. mettre en sûreté (dissimuler; cacher; camoufler; )
  verbergen; achterhouden; verhullen; verduisteren; verstoppen; versluieren; verheimelijken; bemantelen
  • verbergen werkwoord (verberg, verbergt, verborg, verborgen, verborgen)
  • achterhouden werkwoord (houd achter, houdt achter, hield achter, hielden achter, achtergehouden)
  • verhullen werkwoord (verhul, verhult, verhulde, verhulden, verhuld)
  • verduisteren werkwoord (verduister, verduistert, verduisterde, verduisterden, verduisterd)
  • verstoppen werkwoord (verstop, verstopt, verstopte, verstopten, verstopt)
  • versluieren werkwoord (versluier, versluiert, versluierde, versluierden, versluierd)
  • verheimelijken werkwoord (verheimelijk, verheimelijkt, verheimelijkte, verheimelijkten, verheimelijkt)
  • bemantelen werkwoord (bemantel, bemantelt, bemantelde, bemantelden, bemanteld)
 2. mettre en sûreté (cacher; camoufler; déguiser; )
  verbergen; achterhouden; verstoppen; verduisteren; verheimelijken; wegstoppen
  • verbergen werkwoord (verberg, verbergt, verborg, verborgen, verborgen)
  • achterhouden werkwoord (houd achter, houdt achter, hield achter, hielden achter, achtergehouden)
  • verstoppen werkwoord (verstop, verstopt, verstopte, verstopten, verstopt)
  • verduisteren werkwoord (verduister, verduistert, verduisterde, verduisterden, verduisterd)
  • verheimelijken werkwoord (verheimelijk, verheimelijkt, verheimelijkte, verheimelijkten, verheimelijkt)
  • wegstoppen werkwoord (stop weg, stopt weg, stopte weg, stopten weg, weggestopt)
 3. mettre en sûreté (mettre en sécurité; sauver)
  bergen; in veiligheid brengen
  • bergen werkwoord (berg, bergt, bergde, bergden, gebergd)
  • in veiligheid brengen werkwoord (breng in veiligheid, brengt in veiligheid, bracht in veiligheid, brachten in veiligheid, in veiligheid gebracht)
 4. mettre en sûreté (équiper d'un dispositif d'alarme; protéger; sauvegarder; )
  beveiligen; van alarm voorzien
 5. mettre en sûreté (protéger; sauvegarder; cacher; )
  beschermen; beschutten; bescherming bieden

Vertaal Matrix voor mettre en sûreté:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bergen conservation; garde; préservation
beschermen blindage; protection; sauvegarde
verduisteren anomalie; désordre; détournement; escroquerie; fraude; irrégularité; irrégularités; malversation; obscurcissement; réception; tricherie; vol
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
achterhouden abriter; cacher; camoufler; celer; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; se taire de quelque chose; taire; voiler affecter; cacher; celer; dissimuler; dérober; garder; passer sous silence; retenir; réserver; se taire de quelque chose; subtiliser; taire; voler
bemantelen abriter; cacher; camoufler; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; taire; voiler cacher; camoufler; couvrir; couvrir de; dissimuler; déguiser; envelopper; envelopper de; masquer; se draper dans; se revêtir de; voiler
bergen mettre en sécurité; mettre en sûreté; sauver débarrasser; liquider; nettoyer; ranger; solder; stocker
beschermen abriter; cacher; mettre en sûreté; protéger; préserver; recéler; sauvegarder abriter; assurer la surveillance; borner; clôturer; conserver; couvrir; défendre; garder; installer un système d'alarme; maintenir; mettre à l'abri de; munir d'une installation d'alarme; patronner; protéger; préserver; sauvegarder; surveiller; veiller; veiller sur quelqu'un; veiller sur quelque chose
bescherming bieden abriter; cacher; mettre en sûreté; protéger; préserver; recéler; sauvegarder
beschutten abriter; cacher; mettre en sûreté; protéger; préserver; recéler; sauvegarder abriter; borner; clôturer; couvrir; défendre; mettre à l'abri de; protéger; préserver; sauvegarder
beveiligen abriter; cacher; dissimuler; garder; mettre en sûreté; protéger; préserver; receler; sauvegarder; équiper d'un dispositif d'alarme installer un système d'alarme; munir d'une installation d'alarme; protéger
in veiligheid brengen mettre en sécurité; mettre en sûreté; sauver
van alarm voorzien abriter; cacher; dissimuler; garder; mettre en sûreté; protéger; préserver; receler; sauvegarder; équiper d'un dispositif d'alarme
verbergen abriter; cacher; camoufler; celer; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; se taire de quelque chose; taire; voiler masquer
verduisteren abriter; cacher; camoufler; celer; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; se taire de quelque chose; taire; voiler assombrir; barboter; chiper; choper; dérober; enlever; enténébrer; faucher; marauder; obscurcir; piller; piquer; prendre; rafler; retirer; s'emparer; subtiliser; voler; ôter
verheimelijken abriter; cacher; camoufler; celer; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; se taire de quelque chose; taire; voiler
verhullen abriter; cacher; camoufler; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; taire; voiler cacher; camoufler; couvrir; couvrir de; dissimuler; déguiser; envelopper; envelopper de; masquer; se draper dans; se revêtir de; voiler
versluieren abriter; cacher; camoufler; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; taire; voiler cacher; camoufler; couvrir; couvrir de; dissimuler; déguiser; envelopper; envelopper de; masquer; se draper dans; se revêtir de; voiler
verstoppen abriter; cacher; camoufler; celer; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; se taire de quelque chose; taire; voiler s'abriter; se cacher; se mettre à l'abri
wegstoppen abriter; cacher; camoufler; celer; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; se taire de quelque chose; voiler cacher; enlever; refouler

Verwante vertalingen van mettre en sûreté