Frans

Uitgebreide vertaling voor prétexter (Frans) in het Nederlands

prétexter:

prétexter werkwoord (prétexte, prétextes, prétextons, prétextez, )

 1. prétexter (prétendre; déclarer; argumenter; )
  beweren; verklaren; pretenderen; stellen; voorgeven
  • beweren werkwoord (beweer, beweert, beweerde, beweerden, beweerd)
  • verklaren werkwoord (verklaar, verklaart, verklaarde, verklaarden, verklaard)
  • pretenderen werkwoord (pretendeer, pretendeert, pretendeerde, pretendeerden, gepretendeerd)
  • stellen werkwoord (stel, stelt, stelde, stelden, gesteld)
  • voorgeven werkwoord (geef voor, geeft voor, gaf voor, gaven voor, voorgegeven)
 2. prétexter (feindre; ramper devant; prétendre)
  voortrekken; iemand begunstigen; voorschuiven
 3. prétexter (simuler; feindre; prétendre; faire semblant; faire l'hypocrite)
  simuleren; fingeren; veinzen; voorwenden
  • simuleren werkwoord (simuleer, simuleert, simuleerde, simuleerden, gesimuleerd)
  • fingeren werkwoord (fingeer, fingeert, fingeerde, fingeerden, gefingeerd)
  • veinzen werkwoord (veins, veinst, veinsde, veinsden, geveinsd)
  • voorwenden werkwoord (wend voor, wendt voor, wendde voor, wendden voor, voorgewend)
 4. prétexter (feindre; affecter; prétendre; simuler; faire semblant)
  huichelen
  • huichelen werkwoord (huichel, huichelt, huichelde, huichelden, gehuicheld)
 5. prétexter (faire miroiter; prétendre; feindre)
  voorspiegelen
  • voorspiegelen werkwoord (spiegel voor, spiegelt voor, spiegelde voor, spiegelden voor, voorgespiegeld)

Conjugations for prétexter:

Présent
 1. prétexte
 2. prétextes
 3. prétexte
 4. prétextons
 5. prétextez
 6. prétextent
imparfait
 1. prétextais
 2. prétextais
 3. prétextait
 4. prétextions
 5. prétextiez
 6. prétextaient
passé simple
 1. prétextai
 2. prétextas
 3. prétexta
 4. prétextâmes
 5. prétextâtes
 6. prétextèrent
futur simple
 1. prétexterai
 2. prétexteras
 3. prétextera
 4. prétexterons
 5. prétexterez
 6. prétexteront
subjonctif présent
 1. que je prétexte
 2. que tu prétextes
 3. qu'il prétexte
 4. que nous prétextions
 5. que vous prétextiez
 6. qu'ils prétextent
conditionnel présent
 1. prétexterais
 2. prétexterais
 3. prétexterait
 4. prétexterions
 5. prétexteriez
 6. prétexteraient
passé composé
 1. ai prétexté
 2. as prétexté
 3. a prétexté
 4. avons prétexté
 5. avez prétexté
 6. ont prétexté
divers
 1. prétexte!
 2. prétextez!
 3. prétextons!
 4. prétexté
 5. prétextant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Vertaal Matrix voor prétexter:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
beweren affirmation; assertion
stellen postulat; proposition
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
beweren argumenter; attester; avancer; certifier; déclarer; faire semblant; feindre; porter témoignage; prétendre; prétexter; simuler; soutenir; témoigner
fingeren faire l'hypocrite; faire semblant; feindre; prétendre; prétexter; simuler
huichelen affecter; faire semblant; feindre; prétendre; prétexter; simuler
iemand begunstigen feindre; prétendre; prétexter; ramper devant
pretenderen argumenter; attester; avancer; certifier; déclarer; faire semblant; feindre; porter témoignage; prétendre; prétexter; simuler; soutenir; témoigner
simuleren faire l'hypocrite; faire semblant; feindre; prétendre; prétexter; simuler
stellen argumenter; attester; avancer; certifier; déclarer; faire semblant; feindre; porter témoignage; prétendre; prétexter; simuler; soutenir; témoigner avancer; entamer; lancer; postuler; proposer; présupposer; se présenter comme postulant; soulever; émettre l'opinion
veinzen faire l'hypocrite; faire semblant; feindre; prétendre; prétexter; simuler
verklaren argumenter; attester; avancer; certifier; déclarer; faire semblant; feindre; porter témoignage; prétendre; prétexter; simuler; soutenir; témoigner clarifier; commenter; expliquer; exposer; illustrer; préciser; tirer au clair; éclaircir
voorgeven argumenter; attester; avancer; certifier; déclarer; faire semblant; feindre; porter témoignage; prétendre; prétexter; simuler; soutenir; témoigner
voorschuiven feindre; prétendre; prétexter; ramper devant avancer; avantager; favoriser; gratifier; pousser en avant; pousser à l'avant; privilégier
voorspiegelen faire miroiter; feindre; prétendre; prétexter
voortrekken feindre; prétendre; prétexter; ramper devant avantager; favoriser; gratifier; privilégier
voorwenden faire l'hypocrite; faire semblant; feindre; prétendre; prétexter; simuler fabuler; imaginer; tramer

Synoniemen voor "prétexter":


Wiktionary: prétexter

prétexter
verb
 1. Prendre pour prétexte.