Overzicht


Frans

Uitgebreide vertaling voor réussir à sortir (Frans) in het Nederlands

réussir à sortir:

réussir à sortir werkwoord

 1. réussir à sortir (s'échapper; fuir; filer; )
  vluchten; wegkomen; ontvluchten; weglopen; ontsnappen aan; zich vrijmaken; ontkomen; wegrennen; ontglippen
  • vluchten werkwoord (vlucht, vluchtte, vluchtten, gevlucht)
  • wegkomen werkwoord (kom weg, komt weg, kwam weg, kwamen weg, weggekomen)
  • ontvluchten werkwoord (ontvlucht, ontvluchtte, ontvluchtten, ontvlucht)
  • weglopen werkwoord (loop weg, loopt weg, liep weg, liepen weg, weggelopen)
  • ontsnappen aan werkwoord
  • zich vrijmaken werkwoord
  • ontkomen werkwoord (ontkom, ontkomt, ontkwam, ontkwamen, ontkomen)
  • wegrennen werkwoord (ren weg, rent weg, rende weg, renden weg, weggerend)
  • ontglippen werkwoord (ontglip, ontglipt, ontglipte, ontglipten, ontglipt)
 2. réussir à sortir
  wegkomen
  • wegkomen werkwoord (kom weg, komt weg, kwam weg, kwamen weg, weggekomen)

Vertaal Matrix voor réussir à sortir:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
ontglippen ficher le camp; filer; fuir; lever l'ancre; partir en courant; réussir à sortir; s'enfuir; s'échapper; s'évader dire quelque chose par accident; échapper à
ontkomen ficher le camp; filer; fuir; lever l'ancre; partir en courant; réussir à sortir; s'enfuir; s'échapper; s'évader fuir; s'enfuir
ontsnappen aan ficher le camp; filer; fuir; lever l'ancre; partir en courant; réussir à sortir; s'enfuir; s'échapper; s'évader
ontvluchten ficher le camp; filer; fuir; lever l'ancre; partir en courant; réussir à sortir; s'enfuir; s'échapper; s'évader fuir; s'enfuir
vluchten ficher le camp; filer; fuir; lever l'ancre; partir en courant; réussir à sortir; s'enfuir; s'échapper; s'évader couler; fuir; s'enfuir; s'écouler
wegkomen ficher le camp; filer; fuir; lever l'ancre; partir en courant; réussir à sortir; s'enfuir; s'échapper; s'évader
weglopen ficher le camp; filer; fuir; lever l'ancre; partir en courant; réussir à sortir; s'enfuir; s'échapper; s'évader déserter; filer; fuir; partir; s'en aller; s'enfuir; s'échapper
wegrennen ficher le camp; filer; fuir; lever l'ancre; partir en courant; réussir à sortir; s'enfuir; s'échapper; s'évader détaler; ficher le camp; filer; fuir; partir comme un trait; partir en coup de vent; partir en courant; partir en galope; s'en aller en courant; s'enfuir; s'éloigner en courant
zich vrijmaken ficher le camp; filer; fuir; lever l'ancre; partir en courant; réussir à sortir; s'enfuir; s'échapper; s'évader

Verwante vertalingen van réussir à sortir