Frans

Uitgebreide vertaling voor s'étendre (Frans) in het Nederlands

s'étendre:

s'étendre werkwoord

 1. s'étendre (poser doucement; poser; mettre; )
  neervlijen
  • neervlijen werkwoord (vlij neer, vlijt neer, vleed neer, vleden neer, neergevlijd)
 2. s'étendre (s'amplifier; augmenter; accroître; )
  groeien; toenemen; stijgen; vermeerderen; groter worden; aanwinnen; aangroeien; aanzwellen; opzetten; aanwassen; gedijen; de hoogte ingaan; omhooggaan
  • groeien werkwoord (groei, groeit, groeide, groeiden, gegroeid)
  • toenemen werkwoord (neem toe, neemt toe, nam toe, namen toe, toegenomen)
  • stijgen werkwoord (stijg, stijgt, steeg, stegen, gestegen)
  • vermeerderen werkwoord (vermeerder, vermeerdert, vermeerderde, vermeerderden, vermeerd)
  • groter worden werkwoord (word groter, wordt groter, werd groter, werden groter, groter geworden)
  • aanwinnen werkwoord (win aan, wint aan, won aan, wonnen aan, aangewonnen)
  • aangroeien werkwoord (groei aan, groeit aan, groeide aan, groeiden aan, aangegroeid)
  • aanzwellen werkwoord (zwel aan, zwelt aan, zwol aan, zwollen aan, aangezwollen)
  • opzetten werkwoord (zet op, zette op, zetten op, opgezet)
  • aanwassen werkwoord (was aan, wast aan, waste aan, wasten aan, aangewassen)
  • gedijen werkwoord (gedij, gedijt, gedijde, gedijden, gedijd)
  • de hoogte ingaan werkwoord (ga de hoogte in, gaat de hoogte in, ging de hoogte in, gingen de hoogte in, de hoogte ingegeaan)
  • omhooggaan werkwoord (ga omhoog, gaat omhoog, ging omhoog, gingen omhoog, omhooggegaan)
 3. s'étendre (allonger)
  uitstrekken; rekken
  • uitstrekken werkwoord (strek uit, strekt uit, strekte uit, strekten uit, uitgestrekt)
  • rekken werkwoord (rek, rekt, rekte, rekten, gerekt)
 4. s'étendre (faire des digressions)
  afdwalen; uitweiden
  • afdwalen werkwoord (dwaal af, dwaalt af, dwaalde af, dwaalden af, afgedwaald)
  • uitweiden werkwoord (weid uit, weidt uit, weidde uit, weidden uit, uitgeweid)
 5. s'étendre (coucher délicatement; ranger; se blottir contre; )
  vlijen
  • vlijen werkwoord (vlij, vlijt, vlijde, vlijden, gevlijd)

Vertaal Matrix voor s'étendre:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanwassen accroissement; croissance
aanzwellen croissance
afdwalen aberration; digression; écart; égarement
groeien accroissement; croissance; déploiement; développement; expansion; processus de croissance
groter worden accroissement; agrandissement; augmentation; croissance; hausse; haussement; montée; progrès; rehaussement
stijgen ascension; escalade; monter; montée; prendre l'air; prendre son vol; s'élever
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aangroeien accroître; agrandir; amplifier; augmenter; croître; grandir; grossir; s'accroître; s'agrandir; s'amplifier; s'élargir; s'étendre accroître; accumuler; augmenter; multiplier
aanwassen accroître; agrandir; amplifier; augmenter; croître; grandir; grossir; s'accroître; s'agrandir; s'amplifier; s'élargir; s'étendre augmenter; croître; grandir; grossir; lever; prendre de la hauteur; s'agrandir; s'amplifier; s'élever
aanwinnen accroître; agrandir; amplifier; augmenter; croître; grandir; grossir; s'accroître; s'agrandir; s'amplifier; s'élargir; s'étendre
aanzwellen accroître; agrandir; amplifier; augmenter; croître; grandir; grossir; s'accroître; s'agrandir; s'amplifier; s'élargir; s'étendre
afdwalen faire des digressions; s'étendre
de hoogte ingaan accroître; agrandir; amplifier; augmenter; croître; grandir; grossir; s'accroître; s'agrandir; s'amplifier; s'élargir; s'étendre monter en l'air; s'élever; se dresser
gedijen accroître; agrandir; amplifier; augmenter; croître; grandir; grossir; s'accroître; s'agrandir; s'amplifier; s'élargir; s'étendre croître; pousser; prospérer
groeien accroître; agrandir; amplifier; augmenter; croître; grandir; grossir; s'accroître; s'agrandir; s'amplifier; s'élargir; s'étendre croître; dominer; grandir; pousser; s'envoler
groter worden accroître; agrandir; amplifier; augmenter; croître; grandir; grossir; s'accroître; s'agrandir; s'amplifier; s'élargir; s'étendre
neervlijen déposer; faucher; mettre; poser; poser doucement; s'allonger; s'étendre
omhooggaan accroître; agrandir; amplifier; augmenter; croître; grandir; grossir; s'accroître; s'agrandir; s'amplifier; s'élargir; s'étendre aller en haut; monter
opzetten accroître; agrandir; amplifier; augmenter; croître; grandir; grossir; s'accroître; s'agrandir; s'amplifier; s'élargir; s'étendre animer quelqu'un; empailler des animaux; monter la tête à quelqu'un
rekken allonger; s'étendre ajourner; faire traîner les choses en longueur; ralentir; renvoyer; reporter; repousser; retarder; serrer; temporiser; tendre; étendre; étirer
stijgen accroître; agrandir; amplifier; augmenter; croître; grandir; grossir; s'accroître; s'agrandir; s'amplifier; s'élargir; s'étendre augmenter; croître; escalader; faire l'ascension; grandir; gravir; grimper; grossir; lever; monter; monter en l'air; prendre de la hauteur; s'agrandir; s'amplifier; s'élever; se dresser
toenemen accroître; agrandir; amplifier; augmenter; croître; grandir; grossir; s'accroître; s'agrandir; s'amplifier; s'élargir; s'étendre
uitstrekken allonger; s'étendre
uitweiden faire des digressions; s'étendre s'étendre longuement sur; vendre au détail
vermeerderen accroître; agrandir; amplifier; augmenter; croître; grandir; grossir; s'accroître; s'agrandir; s'amplifier; s'élargir; s'étendre agrandir; amplifier; augmenter; construire; construire en plus; développer; enfler; gonfler; grossir; lever; prendre de l'ampleur; prendre de l'expansion; prendre du poids; rajouter une aile; s'amplifier; s'enfler; se dilater; élargir; étendre; évaser
vlijen arranger; coucher délicatement; mettre en ordre; poser en douceur; ranger; s'allonger; s'étendre; se blottir contre

Wiktionary: s'étendre


Cross Translation:
FromToVia
• s'étendre gaan liggen lie down — assume a reclining position
• s'étendre verspreiden; uitbreiden; verbreden; vergroten; verwijden spread — (intransitive) to take up a larger area, expand
• s'étendre reiken; strekken stretch — extend between limits