Frans

Uitgebreide vertaling voor annexe (Frans) in het Zweeds

annexe:

annexe [la ~] zelfstandig naamwoord

 1. l'annexe (supplément; pièce jointe)
  bilaga; inlägg
  • bilaga [-en] zelfstandig naamwoord
  • inlägg [-ett] zelfstandig naamwoord
 2. l'annexe
  tillägg; addition; utbyggnad
 3. l'annexe (dépendance; bâtiments communs)
  annex
  • annex [-ett] zelfstandig naamwoord
 4. l'annexe (addition; supplément; appendice; )
  tillägg
 5. l'annexe (additif; addition; supplément; )
  tillägning; addition

Vertaal Matrix voor annexe:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
addition addenda; additif; addition; adjonction; ajout; annexe; appendice; supplément addition; ajout
annex annexe; bâtiments communs; dépendance
bilaga annexe; pièce jointe; supplément addition; complément; encerclement; enveloppement; feuille intercalaire; investissement; pièce jointe; suppléance; supplément
inlägg annexe; pièce jointe; supplément découpe; empiècement; mise; mise de fonds; pièce rapportée
tillägg additif; addition; adjonction; ajout; annexe; appendice; complément; supplément addenda; additif; addition; ajout; ajouts; allocations; amendements; annexes; appendices; complément; compléments; concessions; découpe; empiècement; frais; frais divers; macro complémentaire; pièce rapportée; propositions complémentaires; remplisser; somme; suppléance; supplément
tillägning addenda; additif; addition; adjonction; ajout; annexe; appendice; supplément
utbyggnad annexe addition; ajout
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
tillägg ajouté; en supplément; supplémentaire

Synoniemen voor "annexe":


Wiktionary: annexe


Cross Translation:
FromToVia
annexe bilaga; tillägg; annex annex — addition, an extension
annexe appendix; bilaga; tillägg appendix — text added to the end of a book or an article
annexe annexbyggnad; annex AnnexbauAnbau

annexer:

annexer werkwoord (annexe, annexes, annexons, annexez, )

 1. annexer (intégrer à; incorporer à)
  tillägga; införliva; bifoga; anektera
  • tillägga werkwoord (tillägger, tilla, tillaggt)
  • införliva werkwoord (införlivar, införlivade, införlivat)
  • bifoga werkwoord (bifogar, bifogade, bifogat)
  • anektera werkwoord (anekterar, anekterade, anekterat)
 2. annexer (compléter; ajouter; additionner; )
  göra komplett; komplettera; göra fullständig
  • göra komplett werkwoord (gör komplett, gjorde komplett, gjort komplett)
  • komplettera werkwoord (kompletterar, kompletterade, kompletterat)
  • göra fullständig werkwoord (gör fullständig, gjorde fullständig, gjort fullständig)
 3. annexer (incorporer)
  ta in; införliva
  • ta in werkwoord (tar in, tog in, tagit in)
  • införliva werkwoord (införlivar, införlivade, införlivat)

Conjugations for annexer:

Présent
 1. annexe
 2. annexes
 3. annexe
 4. annexons
 5. annexez
 6. annexent
imparfait
 1. annexais
 2. annexais
 3. annexait
 4. annexions
 5. annexiez
 6. annexaient
passé simple
 1. annexai
 2. annexas
 3. annexa
 4. annexâmes
 5. annexâtes
 6. annexèrent
futur simple
 1. annexerai
 2. annexeras
 3. annexera
 4. annexerons
 5. annexerez
 6. annexeront
subjonctif présent
 1. que j'annexe
 2. que tu annexes
 3. qu'il annexe
 4. que nous annexions
 5. que vous annexiez
 6. qu'ils annexent
conditionnel présent
 1. annexerais
 2. annexerais
 3. annexerait
 4. annexerions
 5. annexeriez
 6. annexeraient
passé composé
 1. ai annexé
 2. as annexé
 3. a annexé
 4. avons annexé
 5. avez annexé
 6. ont annexé
divers
 1. annexe!
 2. annexez!
 3. annexons!
 4. annexé
 5. annexant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Vertaal Matrix voor annexer:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
anektera annexer; incorporer à; intégrer à
bifoga annexer; incorporer à; intégrer à
göra fullständig additionner; adjoindre; ajouter; ajouter à; annexer; calculer en plus; compléter; faire l'appoint; incorporer; remplir achever; améliorer; compléter; finir; parfaire; perfectionner; rendre complet; supplémenter
göra komplett additionner; adjoindre; ajouter; ajouter à; annexer; calculer en plus; compléter; faire l'appoint; incorporer; remplir
införliva annexer; incorporer; incorporer à; intégrer à incorporer; insérer
komplettera additionner; adjoindre; ajouter; ajouter à; annexer; calculer en plus; compléter; faire l'appoint; incorporer; remplir achever; améliorer; compléter; finir; parfaire; perfectionner; rendre complet; supplémenter
ta in annexer; incorporer absorber; attaquer; mettre en ruche; porter dans; prendre en main
tillägga annexer; incorporer à; intégrer à additionner; ajouter; attribuer; comporter; contenir; imputer; joindre; renfermer
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
bifoga joindre
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
komplettera accompli; achevé; consommé; fini

Synoniemen voor "annexer":


Wiktionary: annexer


Cross Translation:
FromToVia
annexer annektera; införliva annex — To add something to another, to incorporate into
annexer annektera annektieren — (transitiv): (sich etwas) gewaltsam aneignen, in Besitz nehmen, beispielsweise den Teil eines fremden Staates

Verwante vertalingen van annexe