Nederlands

Uitgebreide vertaling voor karakterisering (Nederlands) in het Engels

karakterisering:

karakterisering [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord

 1. de karakterisering (kenschets; typering)
  the typification; the characterization; the profile; the characterisation
 2. de karakterisering (kenmerk; eigenschap; karakteristiek; typering)
  the characteristic; the feature; the characterization; the character profile; the character description; the quality; the characterisation
 3. de karakterisering (classificatie; typering)
  the characterization; the classification; the placing; the characterisation
 4. de karakterisering (karakterbeschrijving; karakterschets; karaktertekening; karakterschildering)
  the character description; the characterization; the delineation of character; the character drawing; the character painting; the characterisation

Vertaal Matrix voor karakterisering:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
character description eigenschap; karakterbeschrijving; karakterisering; karakteristiek; karakterschets; karakterschildering; karaktertekening; kenmerk; typering karakteromschrijving
character drawing karakterbeschrijving; karakterisering; karakterschets; karakterschildering; karaktertekening karakteromschrijving
character painting karakterbeschrijving; karakterisering; karakterschets; karakterschildering; karaktertekening
character profile eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering karakteromschrijving
characterisation classificatie; eigenschap; karakterbeschrijving; karakterisering; karakteristiek; karakterschets; karakterschildering; karaktertekening; kenmerk; kenschets; typering profielschets
characteristic eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering eigenschap; karakteristiek; karaktertrek; karaktertrekje; kenmerk; stigma; trekje
characterization classificatie; eigenschap; karakterbeschrijving; karakterisering; karakteristiek; karakterschets; karakterschildering; karaktertekening; kenmerk; kenschets; typering profielschets
classification classificatie; karakterisering; typering arrangement; categorie; classificatie; indeling; klasse; klassement; klassenindeling; klassenverdeling; klassering; opstelling; ordening; rangschikken; rangschikking; schikking
delineation of character karakterbeschrijving; karakterisering; karakterschets; karakterschildering; karaktertekening
feature eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering eigenschap; functie; gelaatstrek; karaktereigenschap; karakteristiek; karaktertrek; karaktertrekje; kenmerk; rubriek; stigma; trekje
placing classificatie; karakterisering; typering klassement; klassering; zetsels; zetten; zetwerk
profile karakterisering; kenschets; typering Windows Live Profile; profiel
quality eigenschap; karakterisering; karakteristiek; kenmerk; typering bekwaamheid; capaciteit; eigenschap; geldelijk vermogen; gesteldheid; hoedanigheid; karaktereigenschap; karaktertrek; kwaliteit; motorvermogen; ter zake kundigheid; vermogen
typification karakterisering; kenschets; typering begripsbepaling; definitie; profielschets
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
placing deponeren; neerleggen
profile profileren
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
characteristic illustratief; karakteristiek; kenmerkend; kenschetsend; specifiek; tekenend; typerend; typisch
quality kwaliteits-

Verwante woorden van "karakterisering":

 • karakteriseringen