Nederlands

Uitgebreide synoniemen voor afnemen in het Nederlands

afnemen:

afnemen werkwoord (neem af, neemt af, nam af, namen af, afgenomen)

 1. afnemen
  declineren; afnemen; achteruitgaan; minder worden
  • declineren werkwoord (declineer, declineert, declineerde, declineerden, gedeclineerd)
  • afnemen werkwoord (neem af, neemt af, nam af, namen af, afgenomen)
  • achteruitgaan werkwoord (ga achteruit, gaat achteruit, ging achteruit, gingen achteruit, achteruitgegaan)
  • minder worden werkwoord (word minder, wordt minder, werd minder, werden minder, minder geworden)
 2. afnemen
  declineren; afnemen; verminderen; minder worden; dalen; vervallen; teruggaan; tanen; minderen
  • declineren werkwoord (declineer, declineert, declineerde, declineerden, gedeclineerd)
  • afnemen werkwoord (neem af, neemt af, nam af, namen af, afgenomen)
  • verminderen werkwoord (verminder, vermindert, verminderde, verminderden, verminderd)
  • minder worden werkwoord (word minder, wordt minder, werd minder, werden minder, minder geworden)
  • dalen werkwoord (daal, daalt, daalde, daalden, gedaald)
  • vervallen werkwoord (verval, vervalt, verviel, vervielen, vervallen)
  • teruggaan werkwoord (ga terug, gaat terug, ging terug, gingen terug, teruggegaan)
  • tanen werkwoord (taan, taant, taande, taanden, getaand)
  • minderen werkwoord (minder, mindert, minderde, minderden, geminderd)
 3. afnemen
  ophalen; meenemen; afnemen; afhalen; wegnemen; weghalen
  • ophalen werkwoord (haal op, haalt op, haalde op, haalden op, opgehaald)
  • meenemen werkwoord (neem mee, neemt mee, nam mee, namen mee, meegenomen)
  • afnemen werkwoord (neem af, neemt af, nam af, namen af, afgenomen)
  • afhalen werkwoord (haal af, haalt af, haalde af, haalden af, afgehaald)
  • wegnemen werkwoord (neem weg, neemt weg, nam weg, namen weg, weggenomen)
  • weghalen werkwoord (haal weg, haalt weg, haalde weg, haalden weg, weggehaald)
 4. afnemen
  verminderen; reduceren; afnemen; beperken; verlagen; inperken; verkorten; minder worden; krimpen; inkrimpen; slinken; minderen
  • verminderen werkwoord (verminder, vermindert, verminderde, verminderden, verminderd)
  • reduceren werkwoord (reduceer, reduceert, reduceerde, reduceerden, gereduceerd)
  • afnemen werkwoord (neem af, neemt af, nam af, namen af, afgenomen)
  • beperken werkwoord (beperk, beperkt, beperkte, beperkten, beperkt)
  • verlagen werkwoord (verlaag, verlaagt, verlaagde, verlaagden, verlaagd)
  • inperken werkwoord (perk in, perkt in, perkte in, perkten in, ingeperkt)
  • verkorten werkwoord (verkort, verkortte, verkortten, verkort)
  • minder worden werkwoord (word minder, wordt minder, werd minder, werden minder, minder geworden)
  • krimpen werkwoord (krimp, krimpt, kromp, krompen, gekrompen)
  • inkrimpen werkwoord (krimp in, krimpt in, kromp in, krompen in, ingekrompen)
  • slinken werkwoord (slink, slinkt, slonk, slonken, geslonken)
  • minderen werkwoord (minder, mindert, minderde, minderden, geminderd)
 5. afnemen
  verwijderen; afnemen; ecarteren; weghalen; lichten; verplaatsen; wegnemen; wegdoen; wegbrengen; afzonderen; vervreemden; wegwerken
  • verwijderen werkwoord (verwijder, verwijdert, verwijderde, verwijderden, verwijderd)
  • afnemen werkwoord (neem af, neemt af, nam af, namen af, afgenomen)
  • ecarteren werkwoord (ecarteer, ecarteert, ecarteerde, ecarteerden, geecarteerd)
  • weghalen werkwoord (haal weg, haalt weg, haalde weg, haalden weg, weggehaald)
  • lichten werkwoord (licht, lichtte, lichtten, gelicht)
  • verplaatsen werkwoord (verplaats, verplaatst, verplaatste, verplaatsten, verplaatst)
  • wegnemen werkwoord (neem weg, neemt weg, nam weg, namen weg, weggenomen)
  • wegdoen werkwoord (doe weg, doet weg, deed weg, deden weg, weggedaan)
  • wegbrengen werkwoord (breng weg, brengt weg, bracht weg, brachten weg, weggebracht)
  • afzonderen werkwoord (zonder af, zondert af, zonderde af, zonderden af, afgezonderd)
  • vervreemden werkwoord (vervreemd, vervreemdt, vervreemdde, vervreemdden, vervreemd)
  • wegwerken werkwoord (werk weg, werkt weg, werkte weg, werkten weg, weggewerkt)
 6. afnemen
  afnemen; afstoffen; stoffen
  • afnemen werkwoord (neem af, neemt af, nam af, namen af, afgenomen)
  • afstoffen werkwoord (stof af, stoft af, stofte af, stoften af, afgestoft)
  • stoffen werkwoord (stof, stoft, stofte, stoften, gestoft)
 7. afnemen
  slinken; afnemen; verminderen; krimpen; inkrimpen; verkleinen; minder worden
  • slinken werkwoord (slink, slinkt, slonk, slonken, geslonken)
  • afnemen werkwoord (neem af, neemt af, nam af, namen af, afgenomen)
  • verminderen werkwoord (verminder, vermindert, verminderde, verminderden, verminderd)
  • krimpen werkwoord (krimp, krimpt, kromp, krompen, gekrompen)
  • inkrimpen werkwoord (krimp in, krimpt in, kromp in, krompen in, ingekrompen)
  • verkleinen werkwoord (verklein, verkleint, verkleinde, verkleinden, verkleind)
  • minder worden werkwoord (word minder, wordt minder, werd minder, werden minder, minder geworden)
 8. afnemen
  stelen; pikken; verdonkeremanen; ontnemen; toeëigenen; snaaien; gappen; kapen; inpikken; roven; ontfutselen; jatten; ontvreemden; wegpikken; wegnemen; plunderen; wegkapen; benemen; achteroverdrukken; afnemen; vervreemden; verduisteren; verdonkeren; wegpakken; leegstelen
  • stelen werkwoord (steel, steelt, stal, stalen, gestolen)
  • pikken werkwoord (pik, pikt, pikte, pikten, gepikt)
  • verdonkeremanen werkwoord (verdonkeremaan, verdonkeremaant, verdonkeremaande, verdonkeremaanden, verdonkeremaand)
  • ontnemen werkwoord (ontneem, ontneemt, ontnam, ontnomen, ontnomen)
  • toeëigenen werkwoord (eigen toe, eigent toe, eigende toe, eigenden toe, toegeeigend)
  • snaaien werkwoord (snaai, snaait, snaaide, snaaiden, gesnaaid)
  • gappen werkwoord (gap, gapt, gapte, gapten, gegapt)
  • kapen werkwoord (kaap, kaapt, kaapte, kaapten, gekaapt)
  • inpikken werkwoord (pik in, pikt in, pikte in, pikten in, ingepikt)
  • roven werkwoord (roof, rooft, roofde, roofden, geroofd)
  • ontfutselen werkwoord (ontfutsel, ontfutselt, ontfutselde, ontfutselden, ontfutseld)
  • jatten werkwoord (jat, jatte, jatten, gejat)
  • ontvreemden werkwoord (ontvreemd, ontvreemdt, ontvreemdde, ontvreemdden, ontvreemd)
  • wegpikken werkwoord (pik weg, pikt weg, pikte weg, pikten weg, weggepikt)
  • wegnemen werkwoord (neem weg, neemt weg, nam weg, namen weg, weggenomen)
  • plunderen werkwoord (plunder, plundert, plunderde, plunderden, geplunderd)
  • wegkapen werkwoord (kaap weg, kaapt weg, kaapte weg, kaapten weg, weggekaapt)
  • benemen werkwoord (beneem, beneemt, benam, benamen, benomen)
  • achteroverdrukken werkwoord (druk achterover, drukt achterover, drukte achterover, drukten achterover, achterovergedrukt)
  • afnemen werkwoord (neem af, neemt af, nam af, namen af, afgenomen)
  • vervreemden werkwoord (vervreemd, vervreemdt, vervreemdde, vervreemdden, vervreemd)
  • verduisteren werkwoord (verduister, verduistert, verduisterde, verduisterden, verduisterd)
  • verdonkeren werkwoord (verdonker, verdonkert, verdonkerde, verdonkerden, verdonkerd)
  • wegpakken werkwoord (pak weg, pakt weg, pakte weg, pakten weg, weggepakt)
  • leegstelen werkwoord (steel leeg, steelt leeg, stal leeg, stalen leeg, leeggestolen)
 9. afnemen
  – hem iets laten doen 1
  afnemen
  – hem iets laten doen 1
  • afnemen werkwoord (neem af, neemt af, nam af, namen af, afgenomen)
   • ik ga jullie een examen afnemen1
 10. afnemen
  – kopen 1
  afnemen
  – kopen 1
  • afnemen werkwoord (neem af, neemt af, nam af, namen af, afgenomen)
   • hoeveel boeken hebben ze afgenomen?1
 11. afnemen
  – met een doek schoonmaken 1
  afnemen
  – met een doek schoonmaken 1
  • afnemen werkwoord (neem af, neemt af, nam af, namen af, afgenomen)
   • wil jij die tafel even afnemen?1
 12. afnemen
  – minder of kleiner worden 1
  afnemen
  – minder of kleiner worden 1
  • afnemen werkwoord (neem af, neemt af, nam af, namen af, afgenomen)
   • de belangstelling voor deze school neemt af1
 13. afnemen
  – het bij hem weghalen 1
  afnemen; afpakken
  – het bij hem weghalen 1
  • afnemen werkwoord (neem af, neemt af, nam af, namen af, afgenomen)
   • de leraar heeft hem het mes afgenomen1
  • afpakken werkwoord (pak af, pakt af, pakte af, pakten af, afgepakt)
   • ik heb het mes van het kind afgepakt1

Conjugations for afnemen:

o.t.t.
 1. neem af
 2. neemt af
 3. neemt af
 4. nemen af
 5. nemen af
 6. nemen af
o.v.t.
 1. nam af
 2. nam af
 3. nam af
 4. namen af
 5. namen af
 6. namen af
v.t.t.
 1. heb afgenomen
 2. hebt afgenomen
 3. heeft afgenomen
 4. hebben afgenomen
 5. hebben afgenomen
 6. hebben afgenomen
v.v.t.
 1. had afgenomen
 2. had afgenomen
 3. had afgenomen
 4. hadden afgenomen
 5. hadden afgenomen
 6. hadden afgenomen
o.t.t.t.
 1. zal afnemen
 2. zult afnemen
 3. zal afnemen
 4. zullen afnemen
 5. zullen afnemen
 6. zullen afnemen
o.v.t.t.
 1. zou afnemen
 2. zou afnemen
 3. zou afnemen
 4. zouden afnemen
 5. zouden afnemen
 6. zouden afnemen
diversen
 1. neem af!
 2. neemt af!
 3. afgenomen
 4. afnemende
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

afnemen [znw.] zelfstandig naamwoord

 1. afnemen
  afnemen; afstoffen; afwissen
 2. afnemen
  afnemen; achteruitgaan; verminderen in kracht

Alternatieve synoniemen voor "afnemen":


Antoniemen van "afnemen":


Verwante definities voor "afnemen":

 1. hem iets laten doen1
  • ik ga jullie een examen afnemen1
 2. kopen1
  • hoeveel boeken hebben ze afgenomen?1
 3. met een doek schoonmaken1
  • wil jij die tafel even afnemen?1
 4. minder of kleiner worden1
  • de belangstelling voor deze school neemt af1
 5. het bij hem weghalen1
  • de leraar heeft hem het mes afgenomen1

Verwante synoniemen voor afnemen