Overzicht
Engels naar Spaans:   Meer gegevens...
  1. grand ball:


Engels

Uitgebreide vertaling voor grand ball (Engels) in het Spaans

grand ball:

grand ball [the ~] zelfstandig naamwoord

  1. the grand ball (formal ball; gala; dress-ball; state ball)
    el baile de gala; la gala

Vertaal Matrix voor grand ball:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
baile de gala dress-ball; formal ball; gala; grand ball; state ball
gala dress-ball; formal ball; gala; grand ball; state ball ball; court ball; full dress; gala; regalia; special dress; state ball

Verwante vertalingen van grand ball