Overzicht
Engels Synoniemen:   Meer gegevens...
  1. unsociability:


Engels

Uitgebreide synoniemen voor unsociability in het Engels

unsociability:

unsociability [the ~] zelfstandig naamwoord

  1. the unsociability
    – an unsociable disposition; avoiding friendship or companionship 1
    the unsociability; the unsociableness
    – an unsociable disposition; avoiding friendship or companionship 1

Alternatieve synoniemen voor "unsociability":


Antoniemen van "unsociability":


Verwante definities voor "unsociability":

  1. an unsociable disposition; avoiding friendship or companionship1