Recente engelse Woorden:

effort remember envy measure measured give who gradual course die granular seamless beyond shelter relate regard grease-proof consider tacit purpose slab advent matrimony option Options carbon reassessment flee elaborate ad AD capture advantage buy expansion expanse withstand alliteration alliterate foresight exposure however preliminary top strangle transient phosphoresce innate dismiss need needs doubt hire priority priorities journalist aloof syllable slag smooth regular stress stressed contain containing lot encourage borrow resist gain vulnerable sedate distinguish can distinguishing oppose prevent Thursday unfortunately millet calculate anchor hotchpotch repository somewhat inform form once supposed adequate suppose invoke oar lawful lawfulness property properties draughts enforce call calling pond launch eager eagerness persuade vast inherent wander wandering concrete construct constructive engrossment slave slaver absorption site rapture even save Save acquire attribute cafeteria them teleworking blame override bar BAR atrocity atrocities expenditure café admiration exacerbate c.e.o. grudge evaporate artisan vary while carry remote reckon furthermore significant moreover Ambient besides apparently simultaneously simultaneous inert susceptible towards oblige obliged willing willingness hard hardly open summon subject knowledgable resound hall straightforward ditch ditches share assertion firm acknowledgement seize computer Computer incentive incentives scrabble terminate termination counterfeit short-sighted grappling conventional lame COM target considerate extension deluge maggot bargain legacy mock corps corpses

Recente nederlandse Woorden:

schaaldieren schaaldier bovenstaand heel helen druk drukken hogedrukpan omstandigheden omstandigheid gevangenis betalen betalend geringschatting aankopen herinneren geloofwaardig deelname veranda onder andere maken trap trappen die begrijpelijk openbaren gradueel verdelen verdeeld rijtjeshuis opgroeien waterkering opvangcentrum rondleiding opvangen opvang relatie hebben oprit nauwkeurig nauwkeurigheid tropisch dom domheid ondanks ondank bijbehorend onderwijs onderwijzen pispaal omdat vakpers heiligbeen bevatten suikerbiet zwaarte consigne vlotter meedoen vochtig thematisch advent passen pas worden probleem handig voorstellen voorstel bedrijven zelf carbon toevoegen Toevoegen bewijzen bewijs frisdrank punt voorstander slopen sluipen slop emplacement puntje AD reeks rookvlees lichamelijk kopen kop hal HAL uitlandig uitlandigheid schrappen geschrapt intelligentie lift liften onaangetast uitbundig verlopen jullie helft competentie gedeeltelijk samenwerking metaal top toppen inbeelden dwars glycerine bijlage Bijlage erwtensoep waardeoordeel huilen behandeling dan expres groente pijn onverdeeld verwachten profiteren journalist bijsturen vooraan rubber slag onderverdelen esthetisch trekken trek draaien draai speciaal behulpzaam achteraan comfortabel bijvoorbeeld ingaan meenemen eigenaar zullen zin zinnen hout negen nijgen kalmeren aanvullingen altijd zeven zeef kunnen overbruggen ingetogen donderdag leeftijd beheersen onderscheiding uitdrukkelijk huisstijl sluiting tastbaar luxe katholiek onderscheiden onderscheid werken werk verdeling samenvoegen as stellen stel overall vakopleiding schade hopen hop aanrekenen interesse hulp bevredigen bevredigend adequaat antwoord antwoorden nogmaals vermelden scheet scheetje afkorten onderdeel onderdelen veronderstelling wakker