Frans

Uitgebreide vertaling voor fermer (Frans) in het Duits

fermer:

fermer werkwoord (ferme, fermes, fermons, fermez, )

 1. fermer (clore; verrouiller; boucler)
  schließen; sperren; verschließen; zumachen; verriegeln; zusperren; versperren
  • schließen werkwoord (schließe, schließest, schließt, schloß, schloßt, geschlossen)
  • sperren werkwoord (sperre, sperrst, sperrt, sperrte, sperrtet, gesperrt)
  • verschließen werkwoord (verschließe, verschließt, verschloß, verschloßt, verschlossen)
  • zumachen werkwoord (mache zu, machst zu, macht zu, machte zu, machtet zu, zugemacht)
  • verriegeln werkwoord (verriegele, verriegelst, verriegelt, verriegelte, verriegeltet, verriegelt)
  • zusperren werkwoord (sperre zu, sperrst zu, sperrt zu, sperrte zu, sperrtet zu, zugesperrt)
  • versperren werkwoord (versperre, versperrst, versperrt, versperrte, versperrtet, versperrt)
 2. fermer (clore; boucler; verrouiller; cacheter; apposer les scellés)
  schließen; sperren; verschließen; zumachen; abschliessen; verriegeln; abdichten; zusperren; isolieren
  • schließen werkwoord (schließe, schließest, schließt, schloß, schloßt, geschlossen)
  • sperren werkwoord (sperre, sperrst, sperrt, sperrte, sperrtet, gesperrt)
  • verschließen werkwoord (verschließe, verschließt, verschloß, verschloßt, verschlossen)
  • zumachen werkwoord (mache zu, machst zu, macht zu, machte zu, machtet zu, zugemacht)
  • abschliessen werkwoord (schließe ab, schließst ab, schließt ab, schloß ab, schloßet ab, abgeschlossen)
  • verriegeln werkwoord (verriegele, verriegelst, verriegelt, verriegelte, verriegeltet, verriegelt)
  • abdichten werkwoord (dichte ab, dichtest ab, dichtet ab, dichtete ab, dichtetet ab, abgedichtet)
  • zusperren werkwoord (sperre zu, sperrst zu, sperrt zu, sperrte zu, sperrtet zu, zugesperrt)
  • isolieren werkwoord (isoliere, isolierst, isoliert, isolierte, isoliertet, isoliert)
 3. fermer (bloquer; barrer)
  sperren; absperren; zusperren
  • sperren werkwoord (sperre, sperrst, sperrt, sperrte, sperrtet, gesperrt)
  • absperren werkwoord (sperre ab, sperrst ab, sperrt ab, sperrte ab, sperrtet ab, abgesperrt)
  • zusperren werkwoord (sperre zu, sperrst zu, sperrt zu, sperrte zu, sperrtet zu, zugesperrt)
 4. fermer (verrouiller; boucler; fermer au verrou; clore)
  verriegeln; schließen; sperren; abschliessen; verschließen; versperren; zusperren; zumachen; zuschliessen; verrammeln; absperren
  • verriegeln werkwoord (verriegele, verriegelst, verriegelt, verriegelte, verriegeltet, verriegelt)
  • schließen werkwoord (schließe, schließest, schließt, schloß, schloßt, geschlossen)
  • sperren werkwoord (sperre, sperrst, sperrt, sperrte, sperrtet, gesperrt)
  • abschliessen werkwoord (schließe ab, schließst ab, schließt ab, schloß ab, schloßet ab, abgeschlossen)
  • verschließen werkwoord (verschließe, verschließt, verschloß, verschloßt, verschlossen)
  • versperren werkwoord (versperre, versperrst, versperrt, versperrte, versperrtet, versperrt)
  • zusperren werkwoord (sperre zu, sperrst zu, sperrt zu, sperrte zu, sperrtet zu, zugesperrt)
  • zumachen werkwoord (mache zu, machst zu, macht zu, machte zu, machtet zu, zugemacht)
  • zuschliessen werkwoord (schließe zu, schließt zu, schloß zu, schloßt zu, zugeschlossen)
  • verrammeln werkwoord (verrammele, verrammelst, verrammelt, verrammelte, verrammeltet, verrammelt)
  • absperren werkwoord (sperre ab, sperrst ab, sperrt ab, sperrte ab, sperrtet ab, abgesperrt)
 5. fermer (barrer; marquer; entourer; )
  abgrenzen; begrenzen; einzäunen; prellen; umzäunen; neppen; abzäunen; festlegen; einhegen; abstecken; trassieren; übervorteilen
  • abgrenzen werkwoord (grenze ab, grenzt ab, grenzte ab, grenztet ab, abgegrenzt)
  • begrenzen werkwoord (begrenze, begrenzest, begrenzt, begrenzte, begrenztet, begrenzt)
  • einzäunen werkwoord (zäune ein, zäunst ein, zäunt ein, zäunte ein, zäuntet ein, eingezäunt)
  • prellen werkwoord (prelle, prellst, prellt, prellte, prelltet, geprellt)
  • umzäunen werkwoord (zäune um, zäunst um, zäunt um, zäunte um, zäuntet um, umgezäunt)
  • neppen werkwoord (neppe, neppst, neppt, neppte, nepptet, geneppt)
  • abzäunen werkwoord (zäune ab, zäunst ab, zäunt ab, zäunte ab, zäuntet ab, abgezäunt)
  • festlegen werkwoord (lege fest, legst fest, legt fest, legte fest, legtet fest, festgelegt)
  • einhegen werkwoord (hege ein, hegst ein, hegt ein, hegte ein, hegtet ein, eingehegt)
  • abstecken werkwoord (stecke ab, steckst ab, steckt ab, steckte ab, stecktet ab, abgesteckt)
  • trassieren werkwoord (trassiere, trassierst, trassiert, trassierte, trassiertet, trassiert)
  • übervorteilen werkwoord (übervorteile, übervorteilst, übervorteilt, übervorteilte, übervorteiltet, übervorteilt)
 6. fermer
  schließen
  • schließen werkwoord (schließe, schließest, schließt, schloß, schloßt, geschlossen)
 7. fermer (terminer; clôturer; conclure; )
  abschließen; beenden
  • abschließen werkwoord
  • beenden werkwoord (beende, beendest, beendet, beendete, beendetet, beendet)
 8. fermer (fermer en tournant; serrer)
  schließen; zudrehen
  • schließen werkwoord (schließe, schließest, schließt, schloß, schloßt, geschlossen)
  • zudrehen werkwoord (drehe zu, drehst zu, dreht zu, drehte zu, drehtet zu, zugedreht)
 9. fermer (annihiler; annuler; supprimer; )
  annullieren; aufheben; widerrufen
  • annullieren werkwoord
  • aufheben werkwoord (hebe auf, hiebst auf, hieb auf, hob auf, hobt auf, aufgehoben)
  • widerrufen werkwoord (widerrufe, widerrufst, widerruft, widerrief, widerrieft, widerrufen)
 10. fermer (fermer en tournant; verrouiller; clore)
  zudrehen
  • zudrehen werkwoord (drehe zu, drehst zu, dreht zu, drehte zu, drehtet zu, zugedreht)
 11. fermer (ficeler; lier; relier; boucler; clore)
  zumachen; zubinden
  • zumachen werkwoord (mache zu, machst zu, macht zu, machte zu, machtet zu, zugemacht)
  • zubinden werkwoord (binde zu, bindest zu, bindet zu, bandet zu, zugebunden)
 12. fermer (terminer)
  beenden
  • beenden werkwoord (beende, beendest, beendet, beendete, beendetet, beendet)

Conjugations for fermer:

Présent
 1. ferme
 2. fermes
 3. ferme
 4. fermons
 5. fermez
 6. ferment
imparfait
 1. fermais
 2. fermais
 3. fermait
 4. fermions
 5. fermiez
 6. fermaient
passé simple
 1. fermai
 2. fermas
 3. ferma
 4. fermâmes
 5. fermâtes
 6. fermèrent
futur simple
 1. fermerai
 2. fermeras
 3. fermera
 4. fermerons
 5. fermerez
 6. fermeront
subjonctif présent
 1. que je ferme
 2. que tu fermes
 3. qu'il ferme
 4. que nous fermions
 5. que vous fermiez
 6. qu'ils ferment
conditionnel présent
 1. fermerais
 2. fermerais
 3. fermerait
 4. fermerions
 5. fermeriez
 6. fermeraient
passé composé
 1. ai fermé
 2. as fermé
 3. a fermé
 4. avons fermé
 5. avez fermé
 6. ont fermé
divers
 1. ferme!
 2. fermez!
 3. fermons!
 4. fermé
 5. fermant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Vertaal Matrix voor fermer:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aufheben bruit; cas; commotion; éclat
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
abdichten apposer les scellés; boucler; cacheter; clore; fermer; verrouiller apposer les scellés; boucher; cacheter; calfater; calfeutrer; colmater; combler des trous; isoler; obturer; plomber; rendre résistant au froid; taper; étancher
abgrenzen barrer; borner; clôturer; contourner; entourer; escroquer; fermer; jalonner; marquer; piqueter; préciser; soutirer; tracer; tromper abriter; borner; clore; clôturer; couvrir; définir; délimiter; enclore; entourer; jalonner; limiter; mettre à l'abri de; palissader; protéger; préserver; restreindre; sauvegarder; tailler; tracer
abschliessen apposer les scellés; boucler; cacheter; clore; fermer; fermer au verrou; verrouiller apposer les scellés; boutonner; cacheter; calfeutrer; colmater; obturer; plomber; taper
abschließen barrer; boucher; clore; clôturer; conclure; fermer; terminer; verrouiller cadenasser; fermer à clé; tourner la clé
absperren barrer; bloquer; boucler; clore; fermer; fermer au verrou; verrouiller abriter; borner; clôturer; couvrir; délimiter; entourer; fermer au verrou; limiter; mettre à l'abri de; protéger; préserver; restreindre; sauvegarder; tailler; verrouiller
abstecken barrer; borner; clôturer; contourner; entourer; escroquer; fermer; jalonner; marquer; piqueter; préciser; soutirer; tracer; tromper clore; clôturer; définir; enclore; jalonner; palissader; tracer; épingler
abzäunen barrer; borner; clôturer; contourner; entourer; escroquer; fermer; jalonner; marquer; piqueter; préciser; soutirer; tracer; tromper abriter; borner; clore; clôturer; couvrir; délimiter; enclore; entourer; limiter; mettre à l'abri de; palissader; protéger; préserver; restreindre; sauvegarder; tailler
annullieren annihiler; annuler; déboutonner; décrocher; dénouer; fermer; lever; liquider; supprimer annuler
aufheben annihiler; annuler; déboutonner; décrocher; dénouer; fermer; lever; liquider; supprimer abandonner; abolir; acquitter; amasser; annuler; archiver; bâtir; conserver; construire; cueillir; dissoudre; dresser; débarrasser; décommander; déposer; détruire; garder; hisser; installer; lever; liquider; maintenir; mettre; mettre quelque chose debout; monter; nettoyer; payer; placer; poser qch; prendre; préserver; ramasser; ranger; recueillir; retirer; régler; résilier; résoudre; révoquer; s'élever; se soulever; solder; soulever; stocker; supprimer; suspendre; édifier; élever; ériger
beenden barrer; boucher; clore; clôturer; conclure; fermer; terminer; verrouiller achever; améliorer; arriver; arrêter; briser; casser; cesser; compléter; conclure; couper; décider; délimiter; déroger; en finir; faire halte; finir; franchir la ligne d'arrivée; interrompre; jouir; limiter; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; parvenir; parvenir à enlever; perfectionner; prendre fin; quitter; rendre complet; rompre; résilier; réussir; réussir à achever; réussir à faire; s'achever; se terminer; stopper; supplémenter; suspendre; tenir levé; terminer; transgresser
begrenzen barrer; borner; clôturer; contourner; entourer; escroquer; fermer; jalonner; marquer; piqueter; préciser; soutirer; tracer; tromper abriter; borner; clôturer; contenir; couvrir; délimiter; entourer; limiter; mettre des limites à; mettre à l'abri de; protéger; préserver; restreindre; sauvegarder; tailler
einhegen barrer; borner; clôturer; contourner; entourer; escroquer; fermer; jalonner; marquer; piqueter; préciser; soutirer; tracer; tromper ajouter; cerner; clore; clôturer; encercler; enclore; entourer; envelopper; environner; inclure; palissader
einzäunen barrer; borner; clôturer; contourner; entourer; escroquer; fermer; jalonner; marquer; piqueter; préciser; soutirer; tracer; tromper
festlegen barrer; borner; clôturer; contourner; entourer; escroquer; fermer; jalonner; marquer; piqueter; préciser; soutirer; tracer; tromper aiguilleter; arranger; arrêter; attacher; conclure; constater; contracter; décider; décrire; définir; délimiter; dénoter; déposer sur un compte bancaire; désigner; détailler; déterminer; enregistrer; estimer; expliciter; finir; fixer; identifier; immobiliser; installer; jalonner; lier; mettre fin à; nouer; prendre fin; préciser; qualifier; signer; signer un contrat avec; stopper; terminer; tracer; vérifier; établir
isolieren apposer les scellés; boucler; cacheter; clore; fermer; verrouiller apposer les scellés; boucher; cacheter; calfater; calfeutrer; combler des trous; isoler; plomber; rendre résistant au froid; séparer; étancher
neppen barrer; borner; clôturer; contourner; entourer; escroquer; fermer; jalonner; marquer; piqueter; préciser; soutirer; tracer; tromper attraper; blaguer; duper; escroquer; estamper; mener quelqu'un en bateau; plaisanter; rouler; taquiner; tromper; turlupiner
prellen barrer; borner; clôturer; contourner; entourer; escroquer; fermer; jalonner; marquer; piqueter; préciser; soutirer; tracer; tromper abuser; couillonner; duper; escroquer; estamper; leurrer; rouler; tricher; tromper
schließen apposer les scellés; boucler; cacheter; clore; fermer; fermer au verrou; fermer en tournant; serrer; verrouiller achever; acquitter; ajouter; arrêter; boucher; boutonner; calfater; calfeutrer; casser; cesser; colmater; combler des trous; conclure; couper; décider; déduire; délimiter; dériver; en finir; envelopper; finir; ignorer; inclure; interrompre; limiter; masquer; mettre au point; mettre fin à; obturer; parachever; parvenir à enlever; payer; prendre fin; refermer; régler; résilier; résoudre; s'achever; se fermer; se terminer; stopper; suspendre; taper; tenir levé; terminer
sperren apposer les scellés; barrer; bloquer; boucler; cacheter; clore; fermer; fermer au verrou; verrouiller calfeutrer; colmater; obturer; taper; verrouiller
trassieren barrer; borner; clôturer; contourner; entourer; escroquer; fermer; jalonner; marquer; piqueter; préciser; soutirer; tracer; tromper découvrir; définir; dépister; déterminer; jalonner; localiser; tracer; trouver
umzäunen barrer; borner; clôturer; contourner; entourer; escroquer; fermer; jalonner; marquer; piqueter; préciser; soutirer; tracer; tromper abriter; borner; clore; clôturer; couvrir; délimiter; enclore; entourer; limiter; mettre à l'abri de; palissader; protéger; préserver; restreindre; sauvegarder; tailler
verrammeln boucler; clore; fermer; fermer au verrou; verrouiller barrer; barricader; bloquer; entraver; obstruer
verriegeln apposer les scellés; boucler; cacheter; clore; fermer; fermer au verrou; verrouiller cadenasser; fermer à clé
verschließen apposer les scellés; boucler; cacheter; clore; fermer; fermer au verrou; verrouiller calfeutrer; colmater; détenir; emprisonner; obturer; taper
versperren boucler; clore; fermer; fermer au verrou; verrouiller barrer; barricader; bloquer; cadenasser; entraver; fermer à clé; obstruer
widerrufen annihiler; annuler; déboutonner; décrocher; dénouer; fermer; lever; liquider; supprimer abroger; désavouer; faire revenir; rappeler; reprendre; retirer; rétracter; révoquer
zubinden boucler; clore; fermer; ficeler; lier; relier attacher; ficeler; fixer; lier; ligoter; nouer; relier
zudrehen clore; fermer; fermer en tournant; serrer; verrouiller cadenasser; fermer à clé
zumachen apposer les scellés; boucler; cacheter; clore; fermer; fermer au verrou; ficeler; lier; relier; verrouiller boucler; boutonner; cadenasser; calfeutrer; colmater; fermer en tirant; fermer à clé; mettre; obturer; passer; revêtir; sangler; serrer; taper; tirer
zuschliessen boucler; clore; fermer; fermer au verrou; verrouiller cadenasser; fermer à clé
zusperren apposer les scellés; barrer; bloquer; boucler; cacheter; clore; fermer; fermer au verrou; verrouiller cadenasser; fermer à clé
übervorteilen barrer; borner; clôturer; contourner; entourer; escroquer; fermer; jalonner; marquer; piqueter; préciser; soutirer; tracer; tromper abuser; couillonner; duper; escroquer; estamper; leurrer; rouler; tricher; tromper

Synoniemen voor "fermer":


Wiktionary: fermer

fermer
verb
 1. Clore.
fermer
verb
 1. sich schließen: zugehen, zumachbar sein, geschlossen werden
 2. ein Geschäft aufgeben; für immer zumachen
 3. eine Öffnung oder den Verschluss einer solchen zumachen
 4. umgangssprachlich: etwas schließen
 5. etwas so bearbeiten, dass es dicht ist
 6. einen Betrieb, eine Unternehmung aufgeben oder einstellen

Cross Translation:
FromToVia
fermer schließen close — obstruct (an opening)
fermer zumachen; schließen close — move (a door)
fermer abschließen lock — to fasten with a lock
fermer schließen; zumachen shut — to close
fermer schließen sluiten — toedoen, dichtmaken

Verwante vertalingen van fermer