Frans

Uitgebreide vertaling voor régénérer (Frans) in het Nederlands

régénérer:

régénérer werkwoord (régénère, régénères, régénérons, régénérez, )

 1. régénérer (améliorer; perfectionner; aller mieux; )
  corrigeren; verbeteren; herstellen; bijwerken; goedmaken; beteren; repareren; herzien; renoveren
  • corrigeren werkwoord (corrigeer, corrigeert, corrigeerde, corrigeerden, gecorrigeerd)
  • verbeteren werkwoord (verbeter, verbetert, verbeterde, verbeterden, verbeterd)
  • herstellen werkwoord (herstel, herstelt, herstelde, herstelden, hersteld)
  • bijwerken werkwoord (werk bij, werkt bij, werkte bij, werkten bij, bijgewerkt)
  • goedmaken werkwoord (maak goed, maakt goed, maakte goed, maakten goed, goedgemaakt)
  • beteren werkwoord (beter, betert, beterde, beterden, gebeterd)
  • repareren werkwoord (repareer, repareert, repareerde, repareerden, gerepareerd)
  • herzien werkwoord (herzie, herziet, herzag, herzagen, herzien)
  • renoveren werkwoord (renoveer, renoveert, renoveerde, renoveerden, gerenoveerd)
 2. régénérer (remettre en bon état; restaurer; rénover; )
  opknappen; renoveren; in goede staat brengen
 3. régénérer (refaire; recréer; transformer en)
  regenereren
  • regenereren werkwoord (regenereer, regenereert, regenereerde, regenereerden, geregenereerd)
 4. régénérer (refaire; transformer; recréer)
  herscheppen
  • herscheppen werkwoord (herschep, herschept, herschiep, herschiepen, herschapen)
 5. régénérer (reprendre; répéter; renouer; )
  hervatten; opnieuw beginnen
 6. régénérer (réviser; revoir; amender; )
  herzien; hervormen; reformeren
  • herzien werkwoord (herzie, herziet, herzag, herzagen, herzien)
  • hervormen werkwoord (hervorm, hervormt, hervormde, hervormden, hervormd)
  • reformeren werkwoord (reformeer, reformeert, reformeerde, reformeerden, gereformeerd)
 7. régénérer (revitaliser; renouveler; rafraîchir; rénover)
  hernieuwen; nieuw leven inblazen

Conjugations for régénérer:

Présent
 1. régénère
 2. régénères
 3. régénère
 4. régénérons
 5. régénérez
 6. régénèrent
imparfait
 1. régénérais
 2. régénérais
 3. régénérait
 4. régénérions
 5. régénériez
 6. régénéraient
passé simple
 1. régénérai
 2. régénéras
 3. régénéra
 4. régénérâmes
 5. régénérâtes
 6. régénérèrent
futur simple
 1. régénérerai
 2. régénéreras
 3. régénérera
 4. régénérerons
 5. régénérerez
 6. régénéreront
subjonctif présent
 1. que je régénère
 2. que tu régénères
 3. qu'il régénère
 4. que nous régénérions
 5. que vous régénériez
 6. qu'ils régénèrent
conditionnel présent
 1. régénérerais
 2. régénérerais
 3. régénérerait
 4. régénérerions
 5. régénéreriez
 6. régénéreraient
passé composé
 1. ai régénéré
 2. as régénéré
 3. a régénéré
 4. avons régénéré
 5. avez régénéré
 6. ont régénéré
divers
 1. régénère!
 2. régénérez!
 3. régénérons!
 4. régénéré
 5. régénérant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Vertaal Matrix voor régénérer:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
goedmaken compensation; dédommagement; indemnité
verbeteren acte d'améliorer; amélioration
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
beteren aller mieux; améliorer; perfectionner; renouer; renouveler; revitaliser; régénérer; rénover aller mieux; améliorer sa vie; guérir; rétablir; se remettre; se rétablir
bijwerken aller mieux; améliorer; perfectionner; renouer; renouveler; revitaliser; régénérer; rénover actualiser; mettre à jour; parachever; retaper; retoucher
corrigeren aller mieux; améliorer; perfectionner; renouer; renouveler; revitaliser; régénérer; rénover améliorer; corriger; perfectionner; rectifier; reprendre
goedmaken aller mieux; améliorer; perfectionner; renouer; renouveler; revitaliser; régénérer; rénover adapter; ajuster; arranger; compenser; concilier; corriger; couvrir; dépanner; faire rattraper; faire récupérer; faire un prix d'ami à quelqu'un; mettre au point; pistonner; raccommoder; rapiécer; reconstituer; redresser; remettre en état; renouveler; restaurer; réconcilier; régler; rénover; réparer; résoudre un malentendu; rétablir; se racheter
hernieuwen rafraîchir; renouveler; revitaliser; régénérer; rénover changer; recommencer; refaire; remettre en état; renouveler; rénover; se substituer à
herscheppen recréer; refaire; régénérer; transformer
herstellen aller mieux; améliorer; perfectionner; renouer; renouveler; revitaliser; régénérer; rénover adapter; ajuster; arranger; changer; dépanner; faire un prix d'ami à quelqu'un; mettre au point; pistonner; raccommoder; rapiécer; reconstituer; remettre en ordre; remettre en état; renouveler; restaurer; récupérer; régler; rénover; réparer; rétablir; se substituer à
hervatten redire; refaire; renouer; renouveler; reprendre; revitaliser; régénérer; répéter; se répéter refaire; reprendre; reprendre le fil; répéter; résumer; se répéter
hervormen altérer; amender; modifier; retravailler; revoir; réformer; régénérer; réviser; transformer réformer
herzien aller mieux; altérer; amender; améliorer; modifier; perfectionner; renouer; renouveler; retravailler; revitaliser; revoir; réformer; régénérer; rénover; réviser; transformer alterner; altérer; amender; changer; modifier; permuter; remanier; renverser; restructurer; retravailler; réformer; réorganiser; réviser; transformer; varier; échanger
in goede staat brengen arranger; enjoliver; rafraîchir; rajuster; remettre en bon état; remettre à neuf; renouveler; restaurer; retaper; revitaliser; régénérer; rénover
nieuw leven inblazen rafraîchir; renouveler; revitaliser; régénérer; rénover
opknappen arranger; enjoliver; rafraîchir; rajuster; remettre en bon état; remettre à neuf; renouveler; restaurer; retaper; revitaliser; régénérer; rénover arranger; ragaillardir; rehausser; relever; remonter; remonter le moral à; retaper; réconforter; réhabiliter; rénover; réparer; se rafraîchir; se remettre; se requinquer; se retaper; soulever
opnieuw beginnen redire; refaire; renouer; renouveler; reprendre; revitaliser; régénérer; répéter; se répéter
reformeren altérer; amender; modifier; retravailler; revoir; réformer; régénérer; réviser; transformer réformer
regenereren recréer; refaire; régénérer; transformer en
renoveren aller mieux; améliorer; arranger; enjoliver; perfectionner; rafraîchir; rajuster; remettre en bon état; remettre à neuf; renouer; renouveler; restaurer; retaper; revitaliser; régénérer; rénover changer; remettre en état; renouveler; retaper; réhabiliter; rénover; se substituer à
repareren aller mieux; améliorer; perfectionner; renouer; renouveler; revitaliser; régénérer; rénover adapter; ajuster; dépanner; faire un prix d'ami à quelqu'un; mettre au point; pistonner; raccommoder; rapiécer; reconstituer; remettre en état; renouveler; restaurer; régler; rénover; réparer; rétablir
verbeteren aller mieux; améliorer; perfectionner; renouer; renouveler; revitaliser; régénérer; rénover améliorer; avancer; changer; corriger; perfectionner; progresser; rectifier; remettre en état; renouveler; reprendre; rénover; s'améliorer; se substituer à
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
herstellen restauration

Synoniemen voor "régénérer":


Wiktionary: régénérer

régénérer
verb
 1. intr|nld weer aangroeien of ontstaan