Recente nederlandse Woorden:

experiment of kamperen betekenis waren waarde uitzonderlijk schoon schoonheid verkeersdrempel ervaring glans glanzen gevoelens gevoel folder ontroering balk balken dagen beschuldiging overbodig groeten groet welkomstgroet begroeting deal dag ontslag ontslaan hoera bovendien dagvaarding speciaal ook wanhopig halt afdeling vloeipapier passen pas opnemen sterkte sterken automatisering cruciaal fiber kolom asperge benieuwd benieuwen zwellen opbrengst uitverkoren uitkering herleidbaar deficiënt herzien moeite helaas wijdte forceren connectie smal kiezen kies Kiezen nummer nummeren verblijven verblijf verslechtering era gunstig bezinksel controverse dergelijk dergelijke logies vestigen gevestigd drop droppen plattegrond ongepast werving buurman rek rekken leveren lever aanslag mondiaal onervaren opsomming sowieso doel doelen doel- tableau taster waarin achterelkaar epoche epoch massatoerisme sjabloon begrijpen boon tweevoud glimworm nee vernieuwen invallen inval militair zwemmen basis verplichting gezond gezondheid schrapen kopen koop handelen handel opsommen gezever zeveren zever daarom wasbak overzetten ongehoorzaam bedrog gade verbruiken verbruikt daarna uittreksel snuiten snuit vereffenen beschamen beschamend adres bijwerking schijnheilig dosering bespreken tevreden besproken voortdurend voortduren waarnemen schatting schattig zelden bewegen bekwaam bekwamen waterkering kering rabarber spuien spui landmassa land landen Åland Land moed leven spreken cv wielrenner mejuffrouw voorstaan opleiding mevrouw weergeven Weergeven goedemiddag genus uitgangspunt betalen betaald hoogtepunt aandeelhouder bevangen onbevangen naastenliefde betrekken onlosmakelijk tennis opmaken aanmoedigen klikken klik zuinig

Recente engelse Woorden:

experiment of then alike deal decline akin yarn already prosperity acquisition endorse endorsement fallow cause craftsman enclosure console fib fiber augment realm direction bequeath swell overcrowded lively liveliness hosepipe injury destruction deficient present present! rebuke aggravate aggravation era deteriorate deterioration because dull due drugstore drop provide baseball cap CAP sack successive successively bigot bigoted mollycoddle pander trigger epoch lament boon obscurity altercate high contemptuous refrain polemic mince account accounts refute terminal bluster infuriated rove gush gushing multitude roam granary wreath dwarf crave craving subsidiary valiant scabbard eminent reimburse reimbursement ophthalmologist blasphemy predicate capture dosage encounter national next underpin English above mention mentioned terrestrial land Åland elaborate adjust adjustable CV constitute explain summon erratic underline pay represent beneficial legend contribute contribution ingrained assail give mile-stone milestone guide dreary furthermore report scarce narrow appreciate premise premises hairdresser bias viable minimise shelve resolve shelf scale scales keynote key-note prejudice strain mercy intolerance generosity empathy tourniquet compassion worship contemplate squeeze detriment while document file File sight Irish concur employ attach attached subsidize interpellate see reason groove grove four agenda nasty use introduction exam sport niece nephew stepmother cousin cousins child aunt operate operating reply waterproof harmonization disappear door repeat presumption bogie bogey heterogenous annoyance