Recente nederlandse Woorden:

pension verrichten verricht gevogelte schuilen huis huizen aantonen anders overnachten logeren aantrekkelijk aansteken auditie zwemmen verblijven kwijt kwijten ondermaats karnemelk omstreden onderweg gaandeweg graven geweldig burger burgers bestemmen babyfoon helaas borduurwerk nietig verkeersopstopping hebben uitmaken file rondrit vlot vlotten verlopen wreed wreedheid overwegen overweg dwars weten wet snel snellen uitpuilen mus herhaling hoogbejaard toevallig graf vertalen waardoor wetgeving uw Uw hopelijk winkel winkelen grondgebied herstelling achterklep vasten starter hommel wegwijzer oriënteren schat schatten scholier scholieren schriftelijk gunstig eigenschap ontvlammen onthullen doorkijken doorkijk patiënt schoonouders strafregister nicht oppakken doorvragen vaak aanmelden Aanmelden september vriend een eentje tandenstoker fotogeniek bediscussiëren stadsmens snoep snoepje mondig balk balken afsluitkraan slikken slik waterkraan perron cynisme onderzoek onderzoeken blijken blijk kwaad lijken lijk groezelig zwijgen rol rollen concert windhaan vereenzelvigen drijven halo gans dop dopen voorkomen schuur schuren blokkeren Blokkeren uitgezonderd uitzonderen klagen voorzien mopperen flater veer veren aanpassen riolering schuin enkel enkele bos extreem oog ogen zijn versterken versterkt ar associatie gedachte medeleven gedachtegang redenering geven gegeven weliswaar douane alle aanvullend aanvullen helpen vullen klap klappen opvangen verbinden Verbinden lamp stempel stempels verblijf kinderen ophalen regeling gedrag verkoling integraal daarnaast dankbaar verzenden item plaats plaatsen hoop hoopje ellendig t.b.r. invallen inval intensief afkorting achteloos ontsnappen

Recente engelse Woorden:

captain Captain hijack hijacking impolite collaborator arise stampede élan purchase break fourfold beta availability cardinal expose concurrently stimulate stimulating bring bringing embroidery tavern parrot intoxicate intoxicated complacency passe-partout prolongation brokerage ROM scallop stew beg ball either at environment quintuple astonish astonishment refractory value puma name norm thread straight decency parole time surcharge they shroud shrouded shrimp smart SMART patient hook estimate estimated replacement incentive blatant plug ataraxis singe mill alright supply supplies patronize annoy annoyed dazzling dazzle quick-tempered demand demanding result flower cheat cheated loyal trust trusting generous describe dress warm-hearted independent print valve cynicism impart stopcock assort assortment neck sheep major fireworks fire-works firework tile tiles bang remove adult halo untight advertise advertisement lead leader jug jugs outshine prevent hallmark irritate irritated fool pity answer welcome lavatory welcomed caramel zoo eligible sturdy shelf cot solitaire purchase-agreement love lovable furuncle stagger staggered monsoon mutual hinge vale being nation canteen likewise wicked wick prosperity deliver apartment input spiritualist Netherlands nose absurd approve estate provoke await awaiting dimple positive art item clean sustain sustainable he decline appeal bathroom resemble pseudonym overt regeneration nonchalant gripe delta shade null apologise loyalty please diploma get holiday problem Problem pump weld spinet hall-mark follow follower handcuff