Frans

Uitgebreide vertaling voor abriter (Frans) in het Nederlands

abriter:

abriter werkwoord (abrite, abrites, abritons, abritez, )

 1. abriter (dissimuler; cacher; camoufler; )
  verbergen; achterhouden; verhullen; verduisteren; verstoppen; versluieren; verheimelijken; bemantelen
  • verbergen werkwoord (verberg, verbergt, verborg, verborgen, verborgen)
  • achterhouden werkwoord (houd achter, houdt achter, hield achter, hielden achter, achtergehouden)
  • verhullen werkwoord (verhul, verhult, verhulde, verhulden, verhuld)
  • verduisteren werkwoord (verduister, verduistert, verduisterde, verduisterden, verduisterd)
  • verstoppen werkwoord (verstop, verstopt, verstopte, verstopten, verstopt)
  • versluieren werkwoord (versluier, versluiert, versluierde, versluierden, versluierd)
  • verheimelijken werkwoord (verheimelijk, verheimelijkt, verheimelijkte, verheimelijkten, verheimelijkt)
  • bemantelen werkwoord (bemantel, bemantelt, bemantelde, bemantelden, bemanteld)
 2. abriter (couvrir; protéger; sauvegarder; )
  afschermen; afdekken; beschermen; afschutten; beschutten
  • afschermen werkwoord (scherm af, schermt af, schermde af, schermden af, afgeschermd)
  • afdekken werkwoord (dek af, dekt af, dekte af, dekten af, afgedekt)
  • beschermen werkwoord (bescherm, beschermt, beschermde, beschermden, beschermd)
  • afschutten werkwoord (schut af, schutte af, schutten af, afgeschut)
  • beschutten werkwoord (beschut, beschutte, beschutten, beschut)
 3. abriter (accueillir; loger)
  opvangen; van onderdak voorzien
 4. abriter (cacher; camoufler; déguiser; )
  verbergen; achterhouden; verstoppen; verduisteren; verheimelijken; wegstoppen
  • verbergen werkwoord (verberg, verbergt, verborg, verborgen, verborgen)
  • achterhouden werkwoord (houd achter, houdt achter, hield achter, hielden achter, achtergehouden)
  • verstoppen werkwoord (verstop, verstopt, verstopte, verstopten, verstopt)
  • verduisteren werkwoord (verduister, verduistert, verduisterde, verduisterden, verduisterd)
  • verheimelijken werkwoord (verheimelijk, verheimelijkt, verheimelijkte, verheimelijkten, verheimelijkt)
  • wegstoppen werkwoord (stop weg, stopt weg, stopte weg, stopten weg, weggestopt)
 5. abriter (équiper d'un dispositif d'alarme; protéger; sauvegarder; )
  beveiligen; van alarm voorzien
 6. abriter (protéger; maintenir; garder; )
  beschermen; behouden; in bescherming nemen; behoeden
  • beschermen werkwoord (bescherm, beschermt, beschermde, beschermden, beschermd)
  • behouden werkwoord (behoud, behoudt, behield, behielden, behouden)
  • in bescherming nemen werkwoord (neem in bescherming, neemt in bescherming, nam in bescherming, namen in bescherming, in bescherming genomen)
  • behoeden werkwoord (behoed, behoedt, behoedde, behoedden, behoed)
 7. abriter (protéger; sauvegarder; cacher; )
  beschermen; beschutten; bescherming bieden

Conjugations for abriter:

Présent
 1. abrite
 2. abrites
 3. abrite
 4. abritons
 5. abritez
 6. abritent
imparfait
 1. abritais
 2. abritais
 3. abritait
 4. abritions
 5. abritiez
 6. abritaient
passé simple
 1. abritai
 2. abritas
 3. abrita
 4. abritâmes
 5. abritâtes
 6. abritèrent
futur simple
 1. abriterai
 2. abriteras
 3. abritera
 4. abriterons
 5. abriterez
 6. abriteront
subjonctif présent
 1. que j'abrite
 2. que tu abrites
 3. qu'il abrite
 4. que nous abritions
 5. que vous abritiez
 6. qu'ils abritent
conditionnel présent
 1. abriterais
 2. abriterais
 3. abriterait
 4. abriterions
 5. abriteriez
 6. abriteraient
passé composé
 1. ai abrité
 2. as abrité
 3. a abrité
 4. avons abrité
 5. avez abrité
 6. ont abrité
divers
 1. abrite!
 2. abritez!
 3. abritons!
 4. abrité
 5. abritant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Vertaal Matrix voor abriter:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afdekken blindage; protection; sauvegarde
afschermen blindage; protection; sauvegarde
afschutten pose d'une clôture
beschermen blindage; protection; sauvegarde
verduisteren anomalie; désordre; détournement; escroquerie; fraude; irrégularité; irrégularités; malversation; obscurcissement; réception; tricherie; vol
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
achterhouden abriter; cacher; camoufler; celer; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; se taire de quelque chose; taire; voiler affecter; cacher; celer; dissimuler; dérober; garder; passer sous silence; retenir; réserver; se taire de quelque chose; subtiliser; taire; voler
afdekken abriter; borner; clôturer; couvrir; mettre à l'abri de; protéger; préserver; sauvegarder blinder; couvrir; cuirasser; desservir; débarrasser; débarrasser la table; nettoyer
afschermen abriter; borner; clôturer; couvrir; mettre à l'abri de; protéger; préserver; sauvegarder fermer au verrou; verrouiller
afschutten abriter; borner; clôturer; couvrir; mettre à l'abri de; protéger; préserver; sauvegarder clôturer; enclore; palissader
behoeden abriter; assurer la surveillance; conserver; défendre; garder; maintenir; mettre à l'abri de; protéger; préserver; sauvegarder; surveiller; veiller; veiller sur quelqu'un; veiller sur quelque chose conserver; préserver
behouden abriter; assurer la surveillance; conserver; défendre; garder; maintenir; mettre à l'abri de; protéger; préserver; sauvegarder; surveiller; veiller; veiller sur quelqu'un; veiller sur quelque chose affecter; avoir soin de; conserver; entretenir; garder; maintenir; maintenir en état; prendre soin de; préserver; réserver; se charger de; veiller à quelque chose
bemantelen abriter; cacher; camoufler; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; taire; voiler cacher; camoufler; couvrir; couvrir de; dissimuler; déguiser; envelopper; envelopper de; masquer; se draper dans; se revêtir de; voiler
beschermen abriter; assurer la surveillance; borner; cacher; clôturer; conserver; couvrir; défendre; garder; maintenir; mettre en sûreté; mettre à l'abri de; protéger; préserver; recéler; sauvegarder; surveiller; veiller; veiller sur quelqu'un; veiller sur quelque chose conserver; défendre; installer un système d'alarme; munir d'une installation d'alarme; patronner; protéger; préserver; sauvegarder
bescherming bieden abriter; cacher; mettre en sûreté; protéger; préserver; recéler; sauvegarder
beschutten abriter; borner; cacher; clôturer; couvrir; mettre en sûreté; mettre à l'abri de; protéger; préserver; recéler; sauvegarder défendre; protéger; préserver; sauvegarder
beveiligen abriter; cacher; dissimuler; garder; mettre en sûreté; protéger; préserver; receler; sauvegarder; équiper d'un dispositif d'alarme installer un système d'alarme; munir d'une installation d'alarme; protéger
in bescherming nemen abriter; assurer la surveillance; conserver; défendre; garder; maintenir; mettre à l'abri de; protéger; préserver; sauvegarder; surveiller; veiller; veiller sur quelqu'un; veiller sur quelque chose défendre; protéger; préserver; sauvegarder
opvangen abriter; accueillir; loger attraper; intercepter; priser; saisir; surprendre; toucher
van alarm voorzien abriter; cacher; dissimuler; garder; mettre en sûreté; protéger; préserver; receler; sauvegarder; équiper d'un dispositif d'alarme
van onderdak voorzien abriter; accueillir; loger
verbergen abriter; cacher; camoufler; celer; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; se taire de quelque chose; taire; voiler masquer
verduisteren abriter; cacher; camoufler; celer; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; se taire de quelque chose; taire; voiler assombrir; barboter; chiper; choper; dérober; enlever; enténébrer; faucher; marauder; obscurcir; piller; piquer; prendre; rafler; retirer; s'emparer; subtiliser; voler; ôter
verheimelijken abriter; cacher; camoufler; celer; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; se taire de quelque chose; taire; voiler
verhullen abriter; cacher; camoufler; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; taire; voiler cacher; camoufler; couvrir; couvrir de; dissimuler; déguiser; envelopper; envelopper de; masquer; se draper dans; se revêtir de; voiler
versluieren abriter; cacher; camoufler; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; taire; voiler cacher; camoufler; couvrir; couvrir de; dissimuler; déguiser; envelopper; envelopper de; masquer; se draper dans; se revêtir de; voiler
verstoppen abriter; cacher; camoufler; celer; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; se taire de quelque chose; taire; voiler s'abriter; se cacher; se mettre à l'abri
wegstoppen abriter; cacher; camoufler; celer; dissimuler; déguiser; détenir; farder; mettre en sûreté; omettre; receler; retenir; se taire de quelque chose; voiler cacher; enlever; refouler

Synoniemen voor "abriter":


Wiktionary: abriter

abriter
Cross Translation:
FromToVia
abriter onderbrengen house — admit to residence

Verwante vertalingen van abriter