Frans

Uitgebreide vertaling voor interrompre (Frans) in het Nederlands

interrompre:

interrompre werkwoord (interromps, interrompt, interrompons, interrompez, )

 1. interrompre (faire arrêter; obstruer; bloquer)
  onderbreken; doen ophouden; afbreken
  • onderbreken werkwoord (onderbreek, onderbreekt, onderbrak, onderbraken, onderbroken)
  • doen ophouden werkwoord
  • afbreken werkwoord (breek af, breekt af, brak af, braken af, afgebroken)
 2. interrompre (troubler; déranger; perturber; )
  verstoren; vertoornen
  • verstoren werkwoord (verstoor, verstoort, verstoorde, verstoorden, verstoord)
  • vertoornen werkwoord (vertoorn, vertoornt, vertoornde, vertoornden, vertoornd)
 3. interrompre (rompre; déroger; briser; transgresser)
  beëindigen; afbreken; ontbinden; opheffen; verbreken; stukmaken; verbrijzelen; forceren
  • beëindigen werkwoord (beëindig, beëindigt, beëindigde, beëindigden, beëindigd)
  • afbreken werkwoord (breek af, breekt af, brak af, braken af, afgebroken)
  • ontbinden werkwoord (ontbind, ontbindt, ontbond, ontbonden, ontbonden)
  • opheffen werkwoord (hef op, heft op, hief op, hieven op, opgeheven)
  • verbreken werkwoord (verbreek, verbreekt, verbrak, verbraken, verbroken)
  • stukmaken werkwoord (maak stuk, maakt stuk, maakte stuk, maakten stuk, stukgemaakt)
  • verbrijzelen werkwoord (verbrijzel, verbrijzelt, verbrijzelde, verbrijzelden, verbrijzeld)
  • forceren werkwoord (forceer, forceert, forceerde, forceerden, geforceerd)
 4. interrompre (cesser; finir; arrêter; )
  beëindigen; afsluiten; eindigen; ophouden; stoppen; een einde maken aan
  • beëindigen werkwoord (beëindig, beëindigt, beëindigde, beëindigden, beëindigd)
  • afsluiten werkwoord (sluit af, sloot af, sloten af, afgesloten)
  • eindigen werkwoord (eindig, eindigt, eindigde, eindigden, geëindigd)
  • ophouden werkwoord (houd op, houdt op, hield op, hielden op, opgehouden)
  • stoppen werkwoord (stop, stopt, stopte, stopten, gestopt)
  • een einde maken aan werkwoord (maak een einde aan, maakt een einde aan, maakte een einde aan, maakten een einde aan, een einde gemaakt aan)
 5. interrompre (intervenir; s'interposer; s'entremettre)
  onderbreken; interrumperen; in de rede vallen
  • onderbreken werkwoord (onderbreek, onderbreekt, onderbrak, onderbraken, onderbroken)
  • interrumperen werkwoord (interrumpeer, interrumpeert, interrumpeerde, interrumpeerden, geïnterrumpeerd)
  • in de rede vallen werkwoord (val in de rede, valt in de rede, viel in de rede, vielen in de rede, in de rede gevallen)

Conjugations for interrompre:

Présent
 1. interromps
 2. interromps
 3. interrompt
 4. interrompons
 5. interrompez
 6. interrompent
imparfait
 1. interrompais
 2. interrompais
 3. interrompait
 4. interrompions
 5. interrompiez
 6. interrompaient
passé simple
 1. interrompis
 2. interrompis
 3. interrompit
 4. interrompîmes
 5. interrompîtes
 6. interrompirent
futur simple
 1. interromprai
 2. interrompras
 3. interrompra
 4. interromprons
 5. interromprez
 6. interrompront
subjonctif présent
 1. que j'interrompe
 2. que tu interrompes
 3. qu'il interrompe
 4. que nous interrompions
 5. que vous interrompiez
 6. qu'ils interrompent
conditionnel présent
 1. interromprais
 2. interromprais
 3. interromprait
 4. interromprions
 5. interrompriez
 6. interrompraient
passé composé
 1. ai interrompu
 2. as interrompu
 3. a interrompu
 4. avons interrompu
 5. avez interrompu
 6. ont interrompu
divers
 1. interromps!
 2. interrompez!
 3. interrompons!
 4. interrompu
 5. interrompant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

interrompre

 1. interrompre
  onderbreken
  • onderbreken werkwoord (onderbreek, onderbreekt, onderbrak, onderbraken, onderbroken)

Vertaal Matrix voor interrompre:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afsluiten arrêt; fermeture du magasin; verrouillage du magasin
beëindigen cessation
eindigen achèvement; action d'arrêter; fin; terminaison
forceren imposer
onderbreken interruption; pause; suspension
ontbinden dissolution
opheffen abrogation; action de révoquer; cessation; dédit; révocation
ophouden achèvement; action d'arrêter; fin; terminaison
stoppen arrêt; arrêter; bouchage
verbreken interruption; pause; suspension
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afbreken bloquer; briser; déroger; faire arrêter; interrompre; obstruer; rompre; transgresser abaisser; abandonner; abattre; abîmer; anéantir; arracher; bousiller; briser; casser; couper; dissocier; dissoudre; déchirer; décomposer; défaire; démolir; démonter; détruire; dévaster; fracasser; liquider; rabaisser; raser; ravager; rompre; ruiner; s'arracher; s'écrouler; saccager; se décomposer; se délabrer; se désagréger; se rompre; supprimer; séparer; tomber en ruine
afsluiten achever; arrêter; casser; cesser; conclure; couper; délimiter; en finir; finir; interrompre; limiter; mettre au point; mettre fin à; parachever; parvenir à enlever; prendre fin; résilier; s'achever; se terminer; stopper; suspendre; tenir levé; terminer arrêter; barrer; boucher; boucler; cadenasser; clore; clôturer; conclure; fermer; fermer au verrou; fermer à clé; quitter; terminer; verrouiller
beëindigen achever; arrêter; briser; casser; cesser; conclure; couper; délimiter; déroger; en finir; finir; interrompre; limiter; mettre au point; mettre fin à; parachever; parvenir à enlever; prendre fin; rompre; résilier; s'achever; se terminer; stopper; suspendre; tenir levé; terminer; transgresser accomplir; achever; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; prendre fin; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supprimer; terminer
doen ophouden bloquer; faire arrêter; interrompre; obstruer
een einde maken aan achever; arrêter; casser; cesser; conclure; couper; délimiter; en finir; finir; interrompre; limiter; mettre au point; mettre fin à; parachever; parvenir à enlever; prendre fin; résilier; s'achever; se terminer; stopper; suspendre; tenir levé; terminer accomplir; achever; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; prendre fin; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supprimer; terminer
eindigen achever; arrêter; casser; cesser; conclure; couper; délimiter; en finir; finir; interrompre; limiter; mettre au point; mettre fin à; parachever; parvenir à enlever; prendre fin; résilier; s'achever; se terminer; stopper; suspendre; tenir levé; terminer achever; arriver; finir; franchir la ligne d'arrivée; jouir; parvenir; prendre fin; s'achever; s'épuiser; se terminer; terminer; tirer à sa fin; venir à bout de; venir à expiration
forceren briser; déroger; interrompre; rompre; transgresser brusquer; contraindre; forcer; imposer; obliger; surcharger
in de rede vallen interrompre; intervenir; s'entremettre; s'interposer
interrumperen interrompre; intervenir; s'entremettre; s'interposer intercéder; intercéder en faveur de qn; intervenir; s'entremettre; s'interposer
onderbreken bloquer; faire arrêter; interrompre; intervenir; obstruer; s'entremettre; s'interposer
ontbinden briser; déroger; interrompre; rompre; transgresser dissoudre; décomposer; gâcher; pourrir; périr; résilier; résoudre; se corroder; se décomposer; se gâter; se putréfier; tomber en pourriture
opheffen briser; déroger; interrompre; rompre; transgresser abolir; annihiler; annuler; dissoudre; déboutonner; décrocher; dénouer; détruire; fermer; hisser; lever; liquider; monter; résilier; résoudre; soulever; supprimer; élever
ophouden achever; arrêter; casser; cesser; conclure; couper; délimiter; en finir; finir; interrompre; limiter; mettre au point; mettre fin à; parachever; parvenir à enlever; prendre fin; résilier; s'achever; se terminer; stopper; suspendre; tenir levé; terminer abandonner; arrêter; attarder; bloquer; cesser; disparaître; débrancher; débrayer; déconnecter; décrocher; décéder; défaire; dégrafer; déserter; détacher; dételer; dévisser; laisser; maintenir; mourir; ralentir; relever; rendre l'âme; renoncer à; retarder; s'éteindre; soutenir; stopper; temporiser; tenir levé; être en voie d'extinction; être en voie de disparition; être éliminé
stoppen achever; arrêter; casser; cesser; conclure; couper; délimiter; en finir; finir; interrompre; limiter; mettre au point; mettre fin à; parachever; parvenir à enlever; prendre fin; résilier; s'achever; se terminer; stopper; suspendre; tenir levé; terminer abandonner; arrêter; boucher; calfater; calfeutrer; cesser; colmater; donner un coup de frein; débrancher; débrayer; déconnecter; décrocher; défaire; dégrafer; déserter; détacher; dételer; dévisser; faire halte; freiner; laisser; ne plus bouger; obturer; ralentir; reboucher; renoncer à; rester immobile; rester à sa place; retenir; s'arrêter; se contenir; se retenir; se taire; se tenir tranquille; stopper; taper; étancher; être éliminé
stukmaken briser; déroger; interrompre; rompre; transgresser abîmer; bousiller; briser; casser; corrompre; défigurer; dépérir; détériorer; gaspiller; gâcher; gâter; mutiler; pervertir; rompre; ruiner
verbreken briser; déroger; interrompre; rompre; transgresser
verbrijzelen briser; déroger; interrompre; rompre; transgresser briser; broyer; casser; casser en morceaux; démolir; fracasser; mettre en morceaux; mâchurer; pulvériser; rabattre; rompre; réduire en poudre; écraser
verstoren brouiller; déranger; fâcher; gêner; interrompre; irriter; mettre en colère; perturber; troubler troubler
vertoornen brouiller; déranger; fâcher; gêner; interrompre; irriter; mettre en colère; perturber; troubler
- suspendre

Synoniemen voor "interrompre":


Wiktionary: interrompre

interrompre
verb
 1. actie ondernemen om een in gang zijnd proces tot staan te brengen

Cross Translation:
FromToVia
interrompre doen mislukken; beëindigen abort — to cause a premature termination
interrompre stoppen; aborteren; annuleren abort — computing: to terminate a process prior to completion
interrompre onderbreken disrupt — to interrupt or impede something
interrompre onderbreken interrupt — to disturb or halt an ongoing process or action
interrompre onderbreken; afbreken stifle — to interrupt or cut off