Recente nederlandse Woorden:

traject levering zijn laat laatste klacht terugbellen blijven gast nodig openbaring overzicht Overzicht veronderstellen werkuur stralen straal zijlijn leveringsvoorwaarden leveringsvoorwaarde meedenken ruzie ruzieën ruziën spanning evolutie tamelijk uitbreiden uitgebreid opleggen opgelegd waas onder andere kleurschakering bezorgd bezorgdheid dezelfde serie personeel lopen wasbeer mangel vanwege stad onze heten heet naam Naam deze omdat rivier vertragen vertraagd rotten succesvol wijzigen bespoedigen heengaan heengegaan overlijden overleden onderbouwen voorzichtig ingaan stapelen stapel rij vermoeid vermoeien symptoom instellen griep instelling mei ombouwen ombouw host overeenkomen blind intomen beschikbaar overbodig baard snor snorren verschillende fair vastbinden rapporteren verleiden slot aartsvijand missen trainer bloemkool betaling toebehoren staking urn URN cremeren ongeneeslijk gedachtegoed toevoeging toevoegingen schoonmoeder inwijden vak vakbond herdruk herdrukken afwijken verwerven mee meest verkrijgen meekrijgen behalen oppikken faalangst uitleggen invaliden bemachtigen jammerlijk tekort voorraad voorraden bevoordelen intonatie benadelen voorlezen afleiden ingrijpen inbegrepen inspannen inspanning afwerpen meewarig toenemen buurt buurten ander achterhalen begrip schelen schel gedachte denken gedenken bespelen denkbeeld doorspelen stelling stellingen waarin rommelig bier vriend vrienden metro benaderen uitdiepen net veel velen teveel betekenen capaciteit vis vissen steeds we team Team gasvormig groente varken eisen eis angst bieden gebieden geboden donkerte nacht donker kinderen Kinderen afnemen wereldmacht wereldmachten grafiek bal ballen positief kweken bang opnemen besmetten

Recente engelse Woorden:

mediate optional template overview Overview robust change span finite log castor bookcase white generate generation award mangle precaution decease deceased gain due relentless whiff despair multitude host Host amble bottom blind curb abate abatement adjacent unanimity slot imprison imprisonment organ supremacy immodesty ostentation further far petty conceit eminence repent turbulence urn URN surrounding surroundings endeavour please distress prosperity excavate excavation pleasure chain infancy pliers nurse promote worthy adhere coil popular bustle defiance bier metro person curfew conclude call Call potential display displayed ability vessel ice-cream we comprise pork standout shrimp faculty womb foster determination fortitude mere patience fear bashful signify realise treatment degrade degrading account complaint teach ferrule wizard condolence procrastinate lime compatible crimp meanwhile linger lever Aries secure weather weathered nice beautiful lazy leaven comply humble end ending crone era scientist literature lecture more More experiment of then alike deal decline akin yarn already acquisition endorse endorsement fallow cause craftsman enclosure console fib fiber augment realm direction bequeath swell overcrowded lively liveliness hosepipe injury destruction deficient present present! rebuke aggravate aggravation deteriorate deterioration because dull drugstore drop provide baseball cap CAP sack successive successively bigot bigoted mollycoddle pander trigger epoch lament boon obscurity altercate high contemptuous refrain polemic mince