Engels

Uitgebreide vertaling voor definitely (Engels) in het Nederlands

definitely:

definitely bijwoord

 1. definitely (truthfully; genuinely; really; )
  vast en zeker; zeker; waarachtig; stellig; waarlijk; vast; feitelijk; beslist; reëel; heus; welzeker; voorzeker; gewis; geheid
 2. definitely (unconditional; absolutely; indisputable; )
  onvoorwaardelijk; absoluut; zeker; pertinent; vaststaand; volstrekt; vast en zeker; ten enenmale
 3. definitely (forever; permanently; final; once and for all)
  voorgoed; definitief; onverandelijk; permanent
 4. definitely (yes indeed; actually; certainly; )
  inderdaad; jazeker; jawel
 5. definitely (indeed; certainly; certainly yes; positively)
  zeker; waarlijk; jazeker

Vertaal Matrix voor definitely:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
permanent curls; curly hair; perm; permanent; permanent wave
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
absoluut absolute; absolutely; certain; certainly; definitely; final; indisputable; positive; sure; unconditional; undoubted certain; certainly; of course; positive; positively; sure; sure and certain; thorough; undoubted
beslist actually; certainly; definitely; factually; genuinely; indeed; really; surely; truthfully absolutely; bold; brisk; certain; certainly; courageous; decided; decisive; determined; firm; indeed; most certainly; of course; positive; positively; really; resolute; sure; sure and certain; truly; undoubted; undoubtedly
definitief definitely; final; forever; once and for all; permanently definite; established; final
feitelijk actually; certainly; definitely; factually; genuinely; indeed; really; surely; truthfully actual; actually; as a matter of fact; in fact; real; really; true
geheid actually; certainly; definitely; factually; genuinely; indeed; really; surely; truthfully absolutely; indeed; really; sure; truly; undoubtedly
gewis actually; certainly; definitely; factually; genuinely; indeed; really; surely; truthfully indeed; really; sure; truly; undoubtedly
heus actually; certainly; definitely; factually; genuinely; indeed; really; surely; truthfully actual; effectively; genuine; in fact; in truth; indeed; it's true; real; really; sure; sure enough; to be sure; truly; undoubtedly
onvoorwaardelijk absolute; absolutely; certain; certainly; definitely; final; indisputable; positive; sure; unconditional; undoubted
permanent definitely; final; forever; once and for all; permanently always; constantly; continuous; continuously; definite; established; ever; final; permanent; unceasing; unremitting; without interruption
pertinent absolute; absolutely; certain; certainly; definitely; final; indisputable; positive; sure; unconditional; undoubted
reëel actually; certainly; definitely; factually; genuinely; indeed; really; surely; truthfully effectively; in fact; indeed; real; realistic; really; sure; sure enough; truly
stellig actually; certainly; definitely; factually; genuinely; indeed; really; surely; truthfully certain; certainly; indeed; of course; positive; positively; really; sure; sure and certain; truly; undoubted
vast actually; certainly; definitely; factually; genuinely; indeed; really; surely; truthfully
vaststaand absolute; absolutely; certain; certainly; definitely; final; indisputable; positive; sure; unconditional; undoubted definite; established; final
volstrekt absolute; absolutely; certain; certainly; definitely; final; indisputable; positive; sure; unconditional; undoubted absolutely; awfully; completely; fully; outright; terribly; totally; utter; utterly
waarachtig actually; certainly; definitely; factually; genuinely; indeed; really; surely; truthfully effectively; in fact; indeed; real; really; sure; sure enough; true; truly; undoubtedly; veritable
zeker absolute; absolutely; actually; certain; certainly; certainly yes; definitely; factually; final; genuinely; indeed; indisputable; positive; positively; really; sure; surely; truthfully; unconditional; undoubted absolutely; apparently; certain; certainly; indeed; naturally; obviously; of course; positive; positively; really; sure; sure and certain; to be sure; truly; undoubted; undoubtedly; without doubt
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
inderdaad actual; actually; certainly; definitely; in truth; it's true; real; really; to be sure; truly; verily; yes indeed
voorgoed definitely; final; forever; once and for all; permanently
voorzeker actually; certainly; definitely; factually; genuinely; indeed; really; surely; truthfully indeed; really; sure; truly; undoubtedly
waarlijk actually; certainly; certainly yes; definitely; factually; genuinely; indeed; positively; really; surely; truthfully indeed; really; sure; truly; undoubtedly
welzeker actually; certainly; definitely; factually; genuinely; indeed; really; surely; truthfully indeed; really; sure; truly; undoubtedly
- by all odds; decidedly; emphatically; in spades; unquestionably
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
inderdaad indeed; yes
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
jawel actual; actually; certainly; definitely; in truth; it's true; real; really; to be sure; truly; verily; yes indeed indeed; well
jazeker actual; actually; certainly; certainly yes; definitely; in truth; indeed; it's true; positively; real; really; to be sure; truly; verily; yes indeed
onverandelijk definitely; final; forever; once and for all; permanently
ten enenmale absolute; absolutely; certain; certainly; definitely; final; indisputable; positive; sure; unconditional; undoubted
vast en zeker absolute; absolutely; actually; certain; certainly; definitely; factually; final; genuinely; indeed; indisputable; positive; really; sure; surely; truthfully; unconditional; undoubted absolutely; assured; conclusive; incontrovertible; indeed; indisputable; irrefutable; really; sure; truly; undoubtedly

Verwante woorden van "definitely":


Synoniemen voor "definitely":

 • decidedly; unquestionably; emphatically; in spades; by all odds

Verwante definities voor "definitely":

 1. without question and beyond doubt1

Wiktionary: definitely

definitely
adverb
 1. without question and beyond doubt
definitely
adverb
 1. met zekerheid

definitely vorm van definite:

definite bijvoeglijk naamwoord

 1. definite (established; final)
  vastgesteld; definitief; vaststaand; permanent
 2. definite (explicit; distinct; unmistakable; clear-cut)
  uitgesproken; geprononceerd; onmiskenbaar; ondubbelzinnig; markant
 3. definite (inevitable; unavoidable; imperative; )
  onvermijdelijk; onontkoombaar; onafwendbaar; onherroepelijk

Vertaal Matrix voor definite:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
permanent curls; curly hair; perm; permanent; permanent wave
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
definitief definite; established; final definitely; final; forever; once and for all; permanently
geprononceerd clear-cut; definite; distinct; explicit; unmistakable
markant clear-cut; definite; distinct; explicit; unmistakable
onafwendbaar definite; imperative; incontrovertible; indisputable; inevitable; irretrievable; unavoidable inevitable
ondubbelzinnig clear-cut; definite; distinct; explicit; unmistakable unambiguous
onherroepelijk definite; imperative; incontrovertible; indisputable; inevitable; irretrievable; unavoidable
onmiskenbaar clear-cut; definite; distinct; explicit; unmistakable clear; discernible; identifiable; irrefutable; obvious; obviously; recognisable; recognizable; unambiguous; undeniable; unequivocal; unmistakable; unquestionable
onontkoombaar definite; imperative; incontrovertible; indisputable; inevitable; irretrievable; unavoidable
onvermijdelijk definite; imperative; incontrovertible; indisputable; inevitable; irretrievable; unavoidable inevitable
permanent definite; established; final always; constantly; continuous; continuously; definitely; ever; final; forever; once and for all; permanent; permanently; unceasing; unremitting; without interruption
uitgesproken clear-cut; definite; distinct; explicit; unmistakable
vaststaand definite; established; final absolute; absolutely; certain; certainly; definitely; final; indisputable; positive; sure; unconditional; undoubted
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- explicit; positive
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
vastgesteld definite; established; final

Verwante woorden van "definite":

 • indefinite, definiteness, definitive, definitely

Synoniemen voor "definite":


Antoniemen van "definite":

 • indefinite

Verwante definities voor "definite":

 1. known for certain1
  • it is definite that they have won1
 2. precise; explicit and clearly defined1
  • I want a definite answer1
  • a definite statement of the terms of the will1
  • a definite amount1
  • definite restrictions on the sale of alcohol1
  • the wedding date is now definite1
  • a definite drop in attendance1

Wiktionary: definite


Cross Translation:
FromToVia
definite definitief endgültig — ein für alle Mal, nicht mehr änderbar
definite definitief; onherroepelijk; vast définitif — Qui régler, fixer de manière qu’on n’y devoir plus revenir.
definite evident; vanzelfsprekend; voor de hand liggend; duidelijk; kennelijk; klaarblijkelijk; uitgesproken; apert évident — Dont le sens s’impose naturellement à l’esprit, qui a le caractère de l’évidence.

Verwante vertalingen van definitely