Overzicht
Engels naar Nederlands:   Meer gegevens...
 1. take:
 2. Wiktionary:


Engels

Uitgebreide vertaling voor take (Engels) in het Nederlands

take:

to take werkwoord (takes, took, taking)

 1. to take
  nemen
  – het grijpen of tevoorschijn halen 1
  • nemen werkwoord (neem, neemt, nam, namen, genomen)
   • neem maar een koekje hoor!1
  pakken
  • pakken werkwoord (pak, pakt, pakte, pakten, gepakt)
 2. to take
 3. to take (collect; take along; take away; )
  ophalen; meenemen; afnemen; afhalen; wegnemen; weghalen
  • ophalen werkwoord (haal op, haalt op, haalde op, haalden op, opgehaald)
  • meenemen werkwoord (neem mee, neemt mee, nam mee, namen mee, meegenomen)
  • afnemen werkwoord (neem af, neemt af, nam af, namen af, afgenomen)
  • afhalen werkwoord (haal af, haalt af, haalde af, haalden af, afgehaald)
  • wegnemen werkwoord (neem weg, neemt weg, nam weg, namen weg, weggenomen)
  • weghalen werkwoord (haal weg, haalt weg, haalde weg, haalden weg, weggehaald)
 4. to take (use; utilize; make use of; )
  gebruiken; hanteren; gebruik maken van; bezigen
  • gebruiken werkwoord (gebruik, gebruikt, gebruikte, gebruikten, gebruikt)
  • hanteren werkwoord (hanteer, hanteert, hanteerde, hanteerden, gehanteerd)
  • gebruik maken van werkwoord (maak gebruik van, maakt gebruik van, maakte gebruik van, maakten gebruik van, gebruik gemaakt van)
  • bezigen werkwoord (bezig, bezigt, bezigde, bezigden, gebezigd)
 5. to take (take medicine; swallow; take medication)
  innemen; medicijn innemen
 6. to take (utilize; apply; implement; )
  gebruiken; toepassen; aanwenden; benutten; aangrijpen
  • gebruiken werkwoord (gebruik, gebruikt, gebruikte, gebruikten, gebruikt)
  • toepassen werkwoord (pas toe, past toe, paste toe, pasten toe, toegepast)
  • aanwenden werkwoord (wend aan, wendt aan, wendde aan, wendden aan, aangewend)
  • benutten werkwoord (benut, benutte, benutten, benut)
  • aangrijpen werkwoord (grijp aan, grijpt aan, greep aan, grepen aan, aangegrepen)
 7. to take (steal; expropriate; snitch; )
  stelen; pikken; verdonkeremanen; ontnemen; toeëigenen; snaaien; gappen; kapen; inpikken; roven; ontfutselen; jatten; ontvreemden; wegpikken; wegnemen; plunderen; wegkapen; benemen; achteroverdrukken; afnemen; vervreemden; verduisteren; verdonkeren; wegpakken; leegstelen
  • stelen werkwoord (steel, steelt, stal, stalen, gestolen)
  • pikken werkwoord (pik, pikt, pikte, pikten, gepikt)
  • verdonkeremanen werkwoord (verdonkeremaan, verdonkeremaant, verdonkeremaande, verdonkeremaanden, verdonkeremaand)
  • ontnemen werkwoord (ontneem, ontneemt, ontnam, ontnomen, ontnomen)
  • toeëigenen werkwoord (eigen toe, eigent toe, eigende toe, eigenden toe, toegeeigend)
  • snaaien werkwoord (snaai, snaait, snaaide, snaaiden, gesnaaid)
  • gappen werkwoord (gap, gapt, gapte, gapten, gegapt)
  • kapen werkwoord (kaap, kaapt, kaapte, kaapten, gekaapt)
  • inpikken werkwoord (pik in, pikt in, pikte in, pikten in, ingepikt)
  • roven werkwoord (roof, rooft, roofde, roofden, geroofd)
  • ontfutselen werkwoord (ontfutsel, ontfutselt, ontfutselde, ontfutselden, ontfutseld)
  • jatten werkwoord (jat, jatte, jatten, gejat)
  • ontvreemden werkwoord (ontvreemd, ontvreemdt, ontvreemdde, ontvreemdden, ontvreemd)
  • wegpikken werkwoord (pik weg, pikt weg, pikte weg, pikten weg, weggepikt)
  • wegnemen werkwoord (neem weg, neemt weg, nam weg, namen weg, weggenomen)
  • plunderen werkwoord (plunder, plundert, plunderde, plunderden, geplunderd)
  • wegkapen werkwoord (kaap weg, kaapt weg, kaapte weg, kaapten weg, weggekaapt)
  • benemen werkwoord (beneem, beneemt, benam, benamen, benomen)
  • achteroverdrukken werkwoord (druk achterover, drukt achterover, drukte achterover, drukten achterover, achterovergedrukt)
  • afnemen werkwoord (neem af, neemt af, nam af, namen af, afgenomen)
  • vervreemden werkwoord (vervreemd, vervreemdt, vervreemdde, vervreemdden, vervreemd)
  • verduisteren werkwoord (verduister, verduistert, verduisterde, verduisterden, verduisterd)
  • verdonkeren werkwoord (verdonker, verdonkert, verdonkerde, verdonkerden, verdonkerd)
  • wegpakken werkwoord (pak weg, pakt weg, pakte weg, pakten weg, weggepakt)
  • leegstelen werkwoord (steel leeg, steelt leeg, stal leeg, stalen leeg, leeggestolen)
 8. to take (accept; abide; take on; take possession of)
  aannemen; accepteren; aanvaarden
  • aannemen werkwoord (neem aan, neemt aan, nam aan, namen aan, aangenomen)
  • accepteren werkwoord (accepteer, accepteert, accepteerde, accepteerden, geaccepteerd)
  • aanvaarden werkwoord (aanvaard, aanvaardt, aanvaardde, aanvaardden, aanvaard)
 9. to take (accept a gift; accept)
  aannemen; aanvaarden; accepteren; cadeau aannemen
  • aannemen werkwoord (neem aan, neemt aan, nam aan, namen aan, aangenomen)
  • aanvaarden werkwoord (aanvaard, aanvaardt, aanvaardde, aanvaardden, aanvaard)
  • accepteren werkwoord (accepteer, accepteert, accepteerde, accepteerden, geaccepteerd)
  • cadeau aannemen werkwoord
 10. to take (serve oneself; seize; fall to; dive in)
  toegrijpen; zich bedienen; grijpen; ingrijpen; toetasten; aanpakken
  • toegrijpen werkwoord (grijp toe, grijpt toe, greep toe, grepen toe, toegegrepen)
  • zich bedienen werkwoord
  • grijpen werkwoord (grijp, grijpt, greep, grepen, gegrepen)
  • ingrijpen werkwoord (grijp in, grijpt in, greep in, grepen in, ingegrepen)
  • toetasten werkwoord (tast toe, tastte toe, tastten toe, toegetast)
  • aanpakken werkwoord (pak aan, pakt aan, pakte aan, pakten aan, aangepakt)
 11. to take (utilize; apply; make use of; )
  gebruiken; aanwenden; benutten; gebruik maken van; utiliseren
  • gebruiken werkwoord (gebruik, gebruikt, gebruikte, gebruikten, gebruikt)
  • aanwenden werkwoord (wend aan, wendt aan, wendde aan, wendden aan, aangewend)
  • benutten werkwoord (benut, benutte, benutten, benut)
  • gebruik maken van werkwoord (maak gebruik van, maakt gebruik van, maakte gebruik van, maakten gebruik van, gebruik gemaakt van)
  • utiliseren werkwoord (utiliseer, utiliseert, utiliseerde, utiliseerden, geutiliseerd)
 12. to take (bear)
  verstuwen; verstouwen
  • verstuwen werkwoord (verstuw, verstuwt, verstuwde, verstuwden, verstuwd)
  • verstouwen werkwoord (verstouw, verstouwt, verstouwde, verstouwden, verstouwen)
 13. to take (occupy; use up)
  – require (time or space) 2
  bezetten
  • bezetten werkwoord (bezet, bezette, bezetten, bezet)

Conjugations for take:

present
 1. take
 2. take
 3. takes
 4. take
 5. take
 6. take
simple past
 1. took
 2. took
 3. took
 4. took
 5. took
 6. took
present perfect
 1. have taken
 2. have taken
 3. has taken
 4. have taken
 5. have taken
 6. have taken
past continuous
 1. was taking
 2. were taking
 3. was taking
 4. were taking
 5. were taking
 6. were taking
future
 1. shall take
 2. will take
 3. will take
 4. shall take
 5. will take
 6. will take
continuous present
 1. am taking
 2. are taking
 3. is taking
 4. are taking
 5. are taking
 6. are taking
subjunctive
 1. be taken
 2. be taken
 3. be taken
 4. be taken
 5. be taken
 6. be taken
diverse
 1. take!
 2. let's take!
 3. taken
 4. taking
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

take [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the take (profit; benefit; advantage; )
  het profijt; de baat; de winst; het gewin
  • profijt [het ~] zelfstandig naamwoord
  • baat [de ~] zelfstandig naamwoord
  • winst [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • gewin [het ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor take:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aangrijpen laying hands on; taking hold of
aannemen adoption; presumption; presupposition
aanpakken laying hands on; taking hold of
aanvaarden acceptance; accepting; inner acceptance; intake
aanwenden administration; adoption; application; implementation; infliction; practice; practise; use; utilisation; utilization
accepteren acceptance; intake
afnemen declining in force; decrease in power; decrease in strength; dust; remove; weakening; wipe off
baat advantage; benefit; earnings; economy; gain; output; profit; return; take; victory; winning; yield
gebruiken customs; habits; normal practice; standard practice; traditions
gewin advantage; benefit; earnings; economy; gain; output; profit; return; take; victory; winning; yield
grijpen arrest; grab; taking
inpikken cadging; cajolery; coaxing; diddling; obtaining by begging; sponging; wheedling
ontnemen deprivation
profijt advantage; benefit; earnings; economy; gain; output; profit; return; take; victory; winning; yield
roven crusts
stelen shafts; stems
verduisteren cheating; corruption; corruptions; defalcation; embezzlement; fencing; fraud; malversation; malversations; swindle; swindling
wegnemen amputating; amputation; removing; taking
winst advantage; benefit; earnings; economy; gain; output; profit; return; take; victory; winning; yield profit
- issue; payoff; proceeds; return; takings; yield
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aangrijpen administer; adopt; apply; avail oneself of; employ; enforce; engage; implement; make use of; practice; practise; take; use; utilise; utilize cause emotions; move; touch
aannemen abide; accept; accept a gift; take; take on; take possession of accept; adopt; believe; believe in; collect; employ; engage; hire; presume; receive; recruit; sign on
aanpakken dive in; fall to; seize; serve oneself; take be drastic; catch; get to work; receive; take on
aanvaarden abide; accept; accept a gift; take; take on; take possession of accept; collect; let come; let happen; put up with; receive; submit to
aanwenden administer; adopt; apply; avail oneself of; employ; enforce; engage; implement; make use of; practice; practise; take; use; utilise; utilize apply; employ; make use of; use; utilise; utilize
accepteren abide; accept; accept a gift; take; take on; take possession of accept; collect; let come; let happen; put up with; receive; submit to
achteroverdrukken cadge; collar; expropriate; filch; go thieving; make off with; nick; pilfer; pinch; purloin; rob; snatch; snitch; steal; swipe; take; take away nick; pilfer; pinch; snitch; steal; swipe
afhalen collect; come round for; fetch; pick up; take; take along; take away bone; flay; poach; skin
afnemen cadge; collar; collect; come round for; expropriate; fetch; filch; go thieving; make off with; nick; pick up; pilfer; pinch; purloin; rob; snatch; snitch; steal; swipe; take; take along; take away be shortcoming; clear away; clear up; curtail; decline; decrease; diminish; dust; dwindle; go down; go thieving; lessen; mark down; reduce; regress; remove; scale down; shrink; shrink away; sink; take away; wain; waining
benemen cadge; collar; expropriate; filch; go thieving; make off with; nick; pilfer; pinch; purloin; rob; snatch; snitch; steal; swipe; take; take away
benutten administer; adopt; apply; avail oneself of; employ; enforce; engage; implement; make use of; practice; practise; take; use; utilise; utilize apply; employ; make use of; use; utilise; utilize
bezetten occupy; take; use up make inaccessible
bezigen employ; handle; make use of; practice; practise; take; use; utilise; utilize apply; use
cadeau aannemen accept; accept a gift; take
gappen cadge; collar; expropriate; filch; go thieving; make off with; nick; pilfer; pinch; purloin; rob; snatch; snitch; steal; swipe; take; take away cadge; cajole; coax; cuddle; make off with; nick; obtain by begging; pilfer; pinch; snatch; snatch away; snatch off; snitch; steal; swipe; wheedle
gebruik maken van apply; employ; handle; make use of; practice; practise; take; use; utilise; utilize apply; employ; make use of; use; utilise; utilize
gebruiken administer; adopt; apply; avail oneself of; employ; enforce; engage; handle; implement; make use of; practice; practise; take; use; utilise; utilize apply; be on drugs; burn up; consume; deploy; dine; eat; employ; grab a bite; have a meal; have dinner; have something to eat; make use of; munch; nibble; nybble; take drugs; use; use drugs; utilise; utilize
grijpen dive in; fall to; seize; serve oneself; take capture; catch; caught; clamp; clasp; clutch; drag; grab; grasp; grip; pilfer; reach; root; rout; rummage about; scratch; seize; slave away; slog away; snatch; snatch away; snout; stick; strike; take hold of; toil and moil; trap; yearn
hanteren employ; handle; make use of; practice; practise; take; use; utilise; utilize
ingrijpen dive in; fall to; seize; serve oneself; take butt in; come between; intercede; interfere; interrupt; intervene; mediate; step in
innemen swallow; take; take medication; take medicine shorten clothes
inpikken cadge; collar; expropriate; filch; go thieving; make off with; nick; pilfer; pinch; purloin; rob; snatch; snitch; steal; swipe; take; take away cadge; cajole; coax; cuddle; nick; obtain by begging; pilfer; pinch; snatch; snitch; steal; swipe; wheedle
jatten cadge; collar; expropriate; filch; go thieving; make off with; nick; pilfer; pinch; purloin; rob; snatch; snitch; steal; swipe; take; take away catch; caught; clasp; clutch; drag; grasp; grip; nick; pilfer; pinch; reach; root; rout; rummage about; scratch; seize; slave away; slog away; snatch; snatch away; snitch; snout; steal; stick; swipe; toil and moil; yearn
kapen cadge; collar; expropriate; filch; go thieving; make off with; nick; pilfer; pinch; purloin; rob; snatch; snitch; steal; swipe; take; take away
leegstelen cadge; collar; expropriate; filch; go thieving; make off with; nick; pilfer; pinch; purloin; rob; snatch; snitch; steal; swipe; take; take away loot
medicijn innemen swallow; take; take medication; take medicine
meenemen collect; come round for; fetch; pick up; take; take along; take away take away; take out
naartoe brengen take
nemen take
ontfutselen cadge; collar; expropriate; filch; go thieving; make off with; nick; pilfer; pinch; purloin; rob; snatch; snitch; steal; swipe; take; take away cadge; cajole; coax; cuddle; obtain by begging; pilfer; pinch; snatch; wheedle
ontnemen cadge; collar; expropriate; filch; go thieving; make off with; nick; pilfer; pinch; purloin; rob; snatch; snitch; steal; swipe; take; take away deprive
ontvreemden cadge; collar; expropriate; filch; go thieving; make off with; nick; pilfer; pinch; purloin; rob; snatch; snitch; steal; swipe; take; take away nick; pilfer; pinch; snitch; steal; swipe
ophalen collect; come round for; fetch; pick up; take; take along; take away bring up; collect; fetch; pick up; pull up; raise; retrieve
pakken take capture; catch; get; grab; grip; seize; trap
pikken cadge; collar; expropriate; filch; go thieving; make off with; nick; pilfer; pinch; purloin; rob; snatch; snitch; steal; swipe; take; take away cadge; cajole; catch; caught; clasp; clutch; coax; cuddle; drag; grasp; grip; nick; obtain by begging; pilfer; pinch; reach; root; rout; rummage about; scratch; seize; slave away; slog away; snatch; snatch away; snitch; snout; steal; stick; swipe; toil and moil; wheedle; yearn
plunderen cadge; collar; expropriate; filch; go thieving; make off with; nick; pilfer; pinch; purloin; rob; snatch; snitch; steal; swipe; take; take away empty; gut; loot; pillage; plunder; raid; ransack; strip bare
roven cadge; collar; expropriate; filch; go thieving; make off with; nick; pilfer; pinch; purloin; rob; snatch; snitch; steal; swipe; take; take away loot; pillage; plunder; raid; rob; snatch
snaaien cadge; collar; expropriate; filch; go thieving; make off with; nick; pilfer; pinch; purloin; rob; snatch; snitch; steal; swipe; take; take away catch; caught; clasp; clutch; drag; grasp; grip; make off with; pilfer; reach; root; rout; rummage about; scratch; seize; slave away; slog away; snatch; snatch away; snatch off; snout; steal; stick; toil and moil; yearn
stelen cadge; collar; expropriate; filch; go thieving; make off with; nick; pilfer; pinch; purloin; rob; snatch; snitch; steal; swipe; take; take away make off with; nick; pilfer; pinch; snatch away; snatch off; snitch; steal; swipe
toegrijpen dive in; fall to; seize; serve oneself; take
toepassen administer; adopt; apply; avail oneself of; employ; enforce; engage; implement; make use of; practice; practise; take; use; utilise; utilize apply; employ; make use of; use; utilise; utilize
toetasten dive in; fall to; seize; serve oneself; take
toeëigenen cadge; collar; expropriate; filch; go thieving; make off with; nick; pilfer; pinch; purloin; rob; snatch; snitch; steal; swipe; take; take away arrogate; assume; occupate; take possession
utiliseren apply; employ; make use of; take; use; utilise; utilize
verdonkeremanen cadge; collar; expropriate; filch; go thieving; make off with; nick; pilfer; pinch; purloin; rob; snatch; snitch; steal; swipe; take; take away nick; pilfer; pinch; snitch; steal; swipe
verdonkeren cadge; collar; expropriate; filch; go thieving; make off with; nick; pilfer; pinch; purloin; rob; snatch; snitch; steal; swipe; take; take away darken; obscure
verduisteren cadge; collar; expropriate; filch; go thieving; make off with; nick; pilfer; pinch; purloin; rob; snatch; snitch; steal; swipe; take; take away blur; conceal; darken; disguise; gloss over; hide; hush up; mantle; nick; obscure

Verwante woorden van "take":


Synoniemen voor "take":


Antoniemen van "take":


Verwante definities voor "take":

 1. the act of photographing a scene or part of a scene without interruption2
 2. the income or profit arising from such transactions as the sale of land or other property2
 3. be stricken by an illness, fall victim to an illness2
  • She took a chill2
 4. remove something concrete, as by lifting, pushing, or taking off, or remove something abstract2
  • take the gun from your pocket2
 5. ascertain or determine by measuring, computing or take a reading from a dial2
  • take a pulse2
  • A reading was taken of the earth's tremors2
 6. take on a certain form, attribute, or aspect2
  • His voice took on a sad tone2
  • The story took a new turn2
 7. be seized or affected in a specified way2
  • take sick2
  • be taken drunk2
 8. be a student of a certain subject2
 9. interpret something in a certain way; convey a particular meaning or impression2
  • How should I take this message?2
  • You can't take credit for this!2
 10. accept or undergo, often unwillingly2
  • We took a pay cut2
 11. pick out, select, or choose from a number of alternatives2
 12. take into consideration for exemplifying purposes2
 13. take as an undesirable consequence of some event or state of affairs2
  • The hard work took its toll on her2
 14. lay claim to; as of an idea2
  • She took credit for the whole idea2
 15. make a film or photograph of something2
  • take a scene2
 16. obtain by winning2
  • Winner takes all2
  • He took first prize2
 17. point or cause to go (blows, weapons, or objects such as photographic equipment) towards2
 18. serve oneself to, or consume regularly2
  • I don't take sugar in my coffee2
 19. get into one's hands, take physically2
  • Can you take this bag, please2
 20. have sex with; archaic use2
  • He had taken this woman when she was most vulnerable2
 21. travel or go by means of a certain kind of transportation, or a certain route2
  • He takes the bus to work2
  • She takes Route 1 to Newark2
 22. proceed along in a vehicle2
 23. occupy or take on2
  • She took her seat on the stage2
  • We took our seats in the orchestra2
  • She took up her position behind the tree2
 24. take somebody somewhere2
  • can you take me to the main entrance?2
 25. head into a specified direction2
  • The escaped convict took to the hills2
 26. take something or somebody with oneself somewhere2
 27. experience or feel or submit to2
 28. to get into a position of having, e.g., safety, comfort2
  • take shelter from the storm2
 29. take into one's possession2
  • We are taking an orphan from Romania2
  • I'll take three salmon steaks2
 30. take by force2
  • Hitler took the Baltic Republics2
  • The army took the fort on the hill2
 31. buy, select2
  • I'll take a pound of that sausage2
 32. engage for service under a term of contract2
  • We took an apartment on a quiet street2
  • Shall we take a guide in Rome?2
 33. receive or obtain regularly2
  • We take the Times every day2
 34. make use of or accept for some purpose2
  • take a risk2
  • take an opportunity2
 35. receive willingly something given or offered2
 36. admit into a group or community2
 37. require (time or space)2
  • It took three hours to get to work this morning2
 38. assume, as of positions or roles2
  • She took the job as director of development2
 39. develop a habit2
  • He took to visiting bars2
 40. carry out2
  • take action2
  • take steps2
  • take vengeance2
 41. require as useful, just, or proper2
  • It takes nerve to do what she did2
 42. be capable of holding or containing2
  • This box won't take all the items2
 43. have with oneself; have on one's person2
  • She always takes an umbrella2
 44. be designed to hold or take2
  • This surface will not take the dye2

Wiktionary: take

take
verb
 1. to grab with the hands
 2. to grab and move to oneself
 3. to get into one's possession
take
verb
 1. te verduren krijgen.
 2. iets vastpakken met de handen
 3. opnemen van met name werk

Cross Translation:
FromToVia
take vergen; nodig hebben benötigen — etwas haben müssen
take aanvaarden; accepteren hinnehmen — eine Aussage, Handlung oder ein Ereignis von negativer Natur akzeptieren, dulden oder sich dem widerspruchslos fügen
take benemen; nemen; pakken; onderscheppen; gebruiken; ontnemen nehmen — eine Sache greifen
take afhalen; meebrengen; meenemen; vergaderen; medenemen; medebrengen; aandragen; bezorgen; brengen; aanbrengen; voorleiden amenermener d’un lieu à un autre.
take brengen; bijeenbrengen; meebrengen; meenemen; medenemen; medebrengen; aandragen; bezorgen; aanbrengen apporterporter quelque chose à quelqu’un. usage L’objet du verbe apporter est toujours un inanimé.
take een vordering instellen tegen iemand intenter — juri|fr diriger contre quelqu’un un procès, une accusation. Il n’est usité que dans ces phrases,
take bekleden; beslaan; bezetten; bezig houden; in beslag nemen; bewonen; inwonen occuper — Traductions à trier suivant le sens
take herkrijgen; herwinnen; manen; aanmanen; aansporen; beknorren; berispen; terechtwijzen; verwijten; restitueren; terugbetalen; terugstorten; vergelden; beoordelen; keuren; kritiseren reprendre — Prendre de nouveau. (Sens général)
take aftrekken; afnemen; afpakken; weghalen; wegnemen; afsnijden; afsteken; afhalen; rissen; ritsen; aftellen; inhouden; korten retrancher — Traductions à vérifier et à trier
take opmaken; opstellen; redigeren; stellen; stileren rédigermettre par écrit, en bon ordre, dans un style clair et convenable, des lois, des règlements, des décisions, des résolutions prises dans une assemblée, ou les matériaux d’un ouvrage, ou les idées fournir en commun pour quelque écrire
take afnemen; afpakken; weghalen; wegnemen; bergen; bewaren; opbergen; wegleggen; wegzetten; afschaffen; elimineren; opdoeken; uitmaken; verwijderen; wegdoen ôtertirer une chose de la place où elle est. Se dit aussi en parlant des personnes et des animaux.

Verwante vertalingen van take