Frans

Uitgebreide vertaling voor révéler (Frans) in het Nederlands

révéler:

révéler werkwoord (révèle, révèles, révélons, révélez, )

 1. révéler (rendre accessible; ouvrir; publier; )
  vrijgeven; openstellen; toegankelijk maken; openen
  • vrijgeven werkwoord (geef vrij, geeft vrij, gaf vrij, gaven vrij, vrijgegeven)
  • openstellen werkwoord (stel open, stelt open, stelde open, stelden open, opengesteld)
  • toegankelijk maken werkwoord
  • openen werkwoord (open, opent, opende, openden, geopend)
 2. révéler (dévoiler)
  ontsluieren
  • ontsluieren werkwoord (ontsluier, ontsluiert, ontsluierde, ontsluierden, ontsluierd)
 3. révéler (exposer; montrer; présenter; )
  vertonen; tonen; exposeren; tentoonstellen; voor ogen brengen
  • vertonen werkwoord (vertoon, vertoont, vertoonde, vertoonden, vertoond)
  • tonen werkwoord (toon, toont, toonde, toonden, getoond)
  • exposeren werkwoord (exposeer, exposeert, exposeerde, exposeerden, geëxposeerd)
  • tentoonstellen werkwoord (stel tentoon, stelt tentoon, stelde tentoon, stelden tentoon, tentoongesteld)
  • voor ogen brengen werkwoord
 4. révéler (lâcher)
  loslaten; niet vasthouden; laten gaan
 5. révéler (découvrir; dévoiler)
  bloot leggen; reveleren
  • bloot leggen werkwoord (leg bloot, legt bloot, legde bloot, legden bloot, bloot gelegd)
  • reveleren werkwoord (reveleer, reveleert, reveleerde, reveleerden, gereveleerd)

Conjugations for révéler:

Présent
 1. révèle
 2. révèles
 3. révèle
 4. révélons
 5. révélez
 6. révèlent
imparfait
 1. révélais
 2. révélais
 3. révélait
 4. révélions
 5. révéliez
 6. révélaient
passé simple
 1. révélai
 2. révélas
 3. révéla
 4. révélâmes
 5. révélâtes
 6. révélèrent
futur simple
 1. révélerai
 2. révéleras
 3. révélera
 4. révélerons
 5. révélerez
 6. révéleront
subjonctif présent
 1. que je révèle
 2. que tu révèles
 3. qu'il révèle
 4. que nous révélions
 5. que vous révéliez
 6. qu'ils révèlent
conditionnel présent
 1. révélerais
 2. révélerais
 3. révélerait
 4. révélerions
 5. révéleriez
 6. révéleraient
passé composé
 1. ai révélé
 2. as révélé
 3. a révélé
 4. avons révélé
 5. avez révélé
 6. ont révélé
divers
 1. révèle!
 2. révélez!
 3. révélons!
 4. révélé
 5. révélant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Vertaal Matrix voor révéler:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
loslaten libération; relâchement
tonen acte de montrer; démonstration; représentation
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bloot leggen découvrir; dévoiler; révéler dénuder; déshabiller; dévêtir; mettre à nu
exposeren exhiber; exposer; faire étalage de; manifester; montrer; présenter; révéler; étaler exhiber; exposer; faire voir; faire étalage de; montrer; présenter; étaler
laten gaan lâcher; révéler amnistier; laisser aller; laisser partir; libérer
loslaten lâcher; révéler affranchir; amnistier; déchaîner; délivrer; exempter; laisser; laisser aller; laisser libre; libérer; lâcher; mettre en liberté; relâcher; soulager
niet vasthouden lâcher; révéler laisser aller; laisser partir
ontsluieren dévoiler; révéler
openen déboutonner; dénouer; déverrouiller; frayer; ouvrir; publier; rendre accessible; rendre public; révéler aborder; agrandir; avancer; construire; construire en plus; desserrer; déboucher; déboulonner; déboutonner; découvrir; démarrer; dénouer; développer; déverrouiller; dévisser; enfler; entamer; entamer la conversation; exposer; gonfler; grossir; inaugurer; introduire; lancer; lever; mettre en marche; mettre sur la table; mettre sur le tapis; mettre à nu; ouvrir; prendre de l'ampleur; prendre de l'expansion; prendre du poids; proposer; rajouter une aile; s'amplifier; s'enfler; se dilater; tourner; élargir; étendre; évaser
openstellen déboutonner; dénouer; déverrouiller; frayer; ouvrir; publier; rendre accessible; rendre public; révéler
reveleren découvrir; dévoiler; révéler
tentoonstellen exhiber; exposer; faire étalage de; manifester; montrer; présenter; révéler; étaler exhiber; exposer; faire voir; faire étalage de; montrer; présenter; étaler
toegankelijk maken déboutonner; dénouer; déverrouiller; frayer; ouvrir; publier; rendre accessible; rendre public; révéler
tonen exhiber; exposer; faire étalage de; manifester; montrer; présenter; révéler; étaler exhiber; exposer; faire voir; faire étalage de; montrer; offrir; proposer; présenter; étaler
vertonen exhiber; exposer; faire étalage de; manifester; montrer; présenter; révéler; étaler exhiber; exposer; faire voir; faire étalage de; montrer; offrir; présenter; étaler
voor ogen brengen exhiber; exposer; faire étalage de; manifester; montrer; présenter; révéler; étaler
vrijgeven déboutonner; dénouer; déverrouiller; frayer; ouvrir; publier; rendre accessible; rendre public; révéler accorder un congé; congédier; lancement

Synoniemen voor "révéler":


Wiktionary: révéler

révéler
verb
 1. découvrir, déclarer, faire savoir une chose qui était inconnue et secrète.
révéler
verb
 1. wat voorheen een geheim was algemeen bekend maken
 2. de waarheid aan het licht brengen

Cross Translation:
FromToVia
révéler onthullen; vrijgeven; bekendmaken; ontsluieren disclose — make known
révéler onthullen reveal — to uncover
révéler onthullen enthüllenübertragen: (bisher unbekannte Fakten) offenbaren

Verwante vertalingen van révéler