Recente nederlandse Woorden:

ordonneren spel spellen bron brons bronzen Brons order ordegelofte opgroeien opzijleggen opzetten opzet opwelling alvorens Nederlands Nederlandse huisarts opwachten opnemen opvrolijken opvoeren opvaren opvatting kwaad opvallen humor benauwd benauwen muts rilling rillingen suf suffen voorstelling optreden samenvoeging optellen opstuiven opstoken omstandigheden omstandigheid opsteken voorliggend opspringen opsommen kunstenaar opslorpen verdacht verdenken opschudden trut knauwen knauw opschepperij slak schouw schouwen opruien snuiten snuit dorst dor dorsen dorsten oprijlaan oppotten gezind oppikken vertikken oppeuzelen polio opperbest bevatten bult hersenschudding opneming kinderverlamming opmerkenswaardig vleien vergrijpen vergrijp onzijdig oplossing soepjurk sop lullen oplichten klef opleiding balen leisteen oplaveren hartenjagen opkrijgen opknappen opjutten aanslibben ophitsen niemand opheffen ophef afmatting opgezetheid baal opvangen opgevangen uitknijpen opgebruiken opschieten opeten krols openstellen reutelen grasduinen openschroeven schulp armband armbanden openlijk openbaren openleggen openkrijgen openmaken opengemaakt opduwen opdracht tentamen opdoen referaat opdelen opbouwen opbouw opbeuren opbeurend WC-papier bijkantoor oorlam oom oogopslagen onzalig onwelvoegelijk onveranderd surveillance onvergelijkelijk onwaar onwaarheid uitkomen bevrijden inderdaad verbeteren uiteindelijk nerveus vermelden onversaagd onversaagdheid onvolwaardig gelukkig baby ontwikkeling ontwaren ontveinzen onttrekken ontsteldheid ontspinnen helderziend helderziendheid ontroeren ontoereikend ontoereikendheid beroeren beroerd ontkomen ontheiliging ontglippen visvoer ontevreden ontaarden ontaard weinig onrustig onrustigheid onplezierig onopvallend choqueren onontkomelijk reuzel namelijk online-Help onhoffelijkheid onhartelijk ongezouten relevant ongevoelig ongeschoold ongeregeld ongemanierd graven graaf ongemak

Recente engelse Woorden:

blemish blemishes cause causing rise fancy scorch scorched mention moult excite author condescending observe pious commune Communion zest intend suspicious relapse strange saint contain daddy parent parents ominous meek part longevity poetic agreement agreements well wellness heal health provoke emetic clone inheritance fortify fortified scarlet carmine coziness clairvoyance waste wasted rotten nauseous naseaus inevitably edifice question utterance refute induction willful endeavour toe diminish transcend asphyxiate asphyxiation disguise disguised assess domicile custom-made anathema draw incumbent purpose conceive surplus anxiety waning vindication mortgage debt debts amass opaque proverbial tangent attire appeal tear-jerker retard adversary devastate devastation prosperity emphasis dangerous bee coarse ignorance assets accidental lack subsidiary sufficient PDF hunk call called perpetual mesh apparently shun leaflet mistake encapsulate either contribute select selected strong strongly liquidate whirlpool encourage encouraging way degree foil track tracked patient bassoon dexterity tolerant uphold upholder seamless foresee laundromat length news-stand pack packing range delightfulness gradual gradually weave woven uncertain suspend suspended sheer freight sis stone-hard pastoral scrotum incomprehensible predict alderman it limit limited admissibility grumble grumbler warrior century around frizzy have target historical historically incite merit trill decrease comic comics temp tempest amulet sculpt blaze man men pall lapse probe one believe tip bias explanation choir figurative capable